Stanovisko MŠVVaŠ SR k príprave 9. rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie

14. 11. 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predstavilo 31. októbra 2017 svoje predbežné stanovisko k návrhu 9. rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie (ďalej len 9. RP).logo MŠVVaŠ SR

Vychádzajúc zo skúseností z implementácie predchádzajúcich rámcových programov, ako aj z očakávaného spoločenského a hospodárskeho vývoja, považuje Slovenská republika pri kreovaní 9. RP za dôležité hlavne tieto oblasti:    9. RP ako kľúč k Európskemu výskumnému priestoru pre všetkých;

  1. Štruktúra 9. RP;
  2. Excelentnosť, dopad a pridaná európska hodnota;
  3. Príspevok k riešeniu megatrendov, spoločenských výziev a technológií budúcnosti;
  4. Synergie a rozširovanie účasti.

Dokument obsahuje nasledujúce kľúčové posolstvá:
 -  9. RP by mal zostať výskumným a inovačným programom a podporovať celý inovačný proces – od základného výskumu až po uvedenie výsledkov výskumu na trh. V celom inovačnom procese by sa mal klásť dôraz na kolaboratívny výskum a inovácie;
  - Grantové financovanie projektov by malo zostať základom podpory výskumu a inovácií v Európe;
  - Je potrebné zabezpečiť primeranú rovnováhu medzi veľkými projektmi na jednej strane a malými a strednými projektmi na druhej strane;
  - Dôležitou otázkou, ktorá sa má odraziť v nadchádzajúcom programe, je prevencia “úniku mozgov” nielen z Európy, ale aj z EÚ;
  - Oblasť synergií v 9. RP si vyžaduje výrazné zlepšenie, najmä zjednodušenie a harmonizáciu pravidiel na národnej aj európskej úrovni, program by mal napríklad umožniť spolufinancovanie projektov (MSCA Cofund, ERA-NET atď.) z EŠIF;
 -   Nástroje na “Rozširovanie excelentnosti a rozšírenie účasti” by mali byť v budúcnosti finančne posilnené.

Pozičné dokumenty:
    Pozičný dokument MŠVVaŠ SR v slovenskom jazyku
    Pozičný dokument MŠVVaŠ SR v anglickom jazyku

Pozrite si pozičné dokumenty iných európskych krajín a inštitúcií.

Zdroj: SLORD

 (MI)

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač