Študijný pobyt učiteľov fyziky v CERN-e

27. 04. 2018

Učitelia fyziky stredných a základných škôl sa môžu aj tento rok prihlásiť na študijný pobyt v Európskej organizácii pre jadrový výskum CERN pri Ženeve, ktorý sa uskutoční v dňoch 16. – 24. júna 2018.

CERN - logoCieľom pobytu je poskytnúť učiteľom fyziky prístup k najnovším poznatkom vedy a výskumu priamo v unikátnom vedecko-výskumnom pracovisku. Semináre, prednášky, návštevy laboratórií, exkurzie budú realizované v slovenskom jazyku a budú zabezpečované špičkovými odborníkmi v tejto oblasti.

Záujemcovia sa môžu registrovať na stránke: https://ufv.science.upjs.sk/_projekty/cern/formular.php

Registrácia: do 15. mája 2018.

Účastnícky poplatok 100 EUR je určený na hradenie časti nákladov na pobyt.

Kontakt: doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD., Oddelenie didaktiky fyziky, Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach, zuzana.jeskova@upjs.sk

Program predchádzajúcich pobytov je zverejnený na webovej stránke http://ufv.science.upjs.sk/_projekty/cern/

Zdroj: https://www.minedu.sk/studijny-pobyt-ucitelov-fyziky-v-cerne/

(MB)

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač