Vedenie rezortu školstva a akadémie vied rokovali o postupe v procese registrácie VVI

03. 09. 2018

logo MŠVVaŠ SRZ výsledkov rokovania vyplynulo, že náležitosti podľa § 21a ods. 2 zákona o SAV, ktoré mali byť dodané do 31. 5., boli dodané do 28. 6. (okrem vnútorných predpisov VVI – tie boli dodávané v období medzi 20. až 27. 7.). Ministerstvo preto nemohlo vykonať registráciu v požadovanom termíne. Retroaktívne konanie, t. j. spätná registrácia, nie je prípustná. 
Vzhľadom na to, že novela zákona o SAV bola vrátená prezidentom a bude prerokovaná na najbližšej schôdzi NR SR 11. 9., zúčastnené strany sa dohodli, že ministerstvo školstva bude konať vo veci registrácie podľa zákona o SAV a zákona o VVI do 11. 9. 2018. Viac na stránke MŠVVaŠ SR

Uverejnila: MI

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač