Aby liek mohol prísť k nám, musí prejsť dlhou cestou

26. 01. 2016

RNDr. Magdaléna Májeková, PhD.Dňa 26. januára 2016 sme privítali na pôde CVTI SR v Bratislavskej vedeckej cukrárni RNDr. Magdalénu Májekovú, PhD., z Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV.
Ako sama v úvode  poznamenala k téme prednášky – ako vznikajú liečivá – „navrhovanie liečiv je pre ňu  zaujímavé dobrodružstvo".
Na začiatku prednášky študenti boli oboznámení so základnými pojmami čím sa líši liek od liečiva a postupne sa prešlo od histórie vývinu liečiv až po súčasnosť.

Farmakológia (pharmakon – liek, droga, jed) je vedný odbor, ktorý študuje účinky, metabolizmus a použitie chemických látok – liekov v liečbe chorôb. Zjednodušene povedané, skúma účinky liekov na biologické systémy. Je to veda o liečivách.  Zahŕňa vedomosti ohľadom zdrojov, chemických vlastností, biologických efektov a terapeutického použitia liekov. Nie je základom iba pre medicínu, ale aj farmáciu, ošetrovateľstvo, zubné lekárstvo a veterinárnu medicínu. Má za cieľ tiež navrhovanie a tvorbu nových liečiv, a tu už hovoríme o farmaceutickej chémii.

prezentácia_Farmakológia

V minulosti bolo pátranie po liečivých látkach ovplyvňované sociálnymi a kultúrnymi faktormi. Jedným z najdôležitejších faktorov bola schopnosť odovzdávať získané vedomosti druhým. Úspech moderného výskumu liečiv v neposlednej miere závisel od rýchleho a celosvetového uverejňovania vedeckých výsledkov. Pred tým, ako bolo vynájdené písmo, sa vedomosti o liečivých účinkoch určitých substancií prenášali z generácie na generáciu prevažne ústne. Prvé písomné záznamy klasických civilizácií Egypta, Grécka, Rímskej ríše, ako aj afrických, čínskych a indických kultúr a biblických jazykov opisujú terapeutický účinok rôznych zmesí z rastlín. Človek sa pokúšal uzdraviť žutím kôry, koreňov, listov a plodov rastlín.
V druhej polovici 19. storočia sa do popredia dostávajú nové prípravky z rastlín, ktoré sa po celom svete stávajú súčasťou liekopisov. Kokaín sa prvýkrát vyextrahoval z listov rastliny koka v r. 1860. Kyselina salicylová − predchodca aspirínu − sa vyextrahovala z kôry vŕby už v r. 1874 a používala sa na liečenie bolesti. Chinín a ďalšie alkaloidy boli známe v Číne už dávno.
Každý z nás prichádza počas svojho života do styku s liekmi. Niekomu lieky iba pomáhajú pri bolesti, inému zmierňujú prejavy dlhotrvajúcich chronických ochorení, ktoré ešte nevieme liečiť a ďalším zase zachraňujú život. Aby liek mohol prísť k nám, musí prejsť dlhou cestou, na začiatku ktorej je nápad. Pre vedeckého pracovníka takýto nápad predstavuje začiatok určitého „dobrodružného pátrania“, ktoré Magdaléna Májeková chcela priblížiť vo svojej prezentácii.

Pôvod z prírody_ ilustračny obrázok z prezentácie

V priebehu prezentácie bolo ukázané, ako sa v dejinách menilo chápanie pojmu liečivo, a ako sa menil prístup k vývoju nových liečiv. Boli prezentované základy teoretických metód, ktoré sa dnes v tejto oblasti používajú a bol vysvetlený  ich význam.
V 21. storočí nastúpil rozvoj výpočtových  a informačných technológií a rozvoj pôvodných a vznik nových metód, kde sú zahrnuté napríklad virtuálny skríning, ktorý používa výpočtové metódy a chráni zvieratá pred následkami priameho klinického testovania liečiva. Nové metódy pri ktorých hľadáme možné typy látok na určitý druh ochorení, sú ďalej molekulové modelovanie a kvantovo-chemické výpočtové metódy. Ako sa vyjadrila autorka prednášky „teoretické metódy umožňujú vybrať aktívnu látku a predpovedať spôsob jej molekulového mechanizmu účinku“.

Na dvoch príkladoch autorka prednášky  ilustrovala použitie metód virtuálneho skríningu, QSAR, kvantovo-chemických výpočtových metód a molekulového modelovania. V prvom príklade išlo o látku vyvinutú pri navrhovaní liečiv pre obmedzenie chronických komplikácií cukrovky a v druhom prípade o novú skupinu derivátov pre navrhovanie anti-mikrobiálnych látok.

Medicínska chémia_ ilustračný obrázok

Problémom súčasnosti je bakteriálna rezistencia a multirezistencia. Tieto problémy veda rieši a dospelo sa aj k novým poznatkom v tomto smere, napríklad, že rezistencia súvisí s tvorbou biofilmov. Kolónie baktérii v nich usadené majú organizované chovanie a na základe týchto nových poznatkov nastala nová stratégia v boji s multirezistenciou.

Napriek značnému technologickému pokroku kľúčovou informáciou pre racionálny vývoj liečiva je poznanie pôvodu a príčiny choroby alebo v krajnom prípade aspoň biochemického procesu, ktorý sa narušil. Molekulová biológia má v súčasnosti veľký vplyv na proces výskumu a vývoja nových liečiv. Spolu s genomikou, bioinformatikou a štruktúrnou genomikou je nositeľom vývoja v tomto storočí.

V závere prednášky študenti, ktorí kládli najlepšie otázky Magdaléne Májekovej, boli odmenení sladkou tortičkou z rúk riaditeľky NCP VAT, Mgr. A. Putalovej.

Spracovala: M. Izakovičová (CVTI SR, NCP VaT)

Foto: J. Laštinec (CVTI SR, NCP VaT)

Obrázky: prezentácia autorky prednášky (RNDr. Magdaléna Májeková, PhD.)

Kľúčové slová:
chemické vedy, zdravotné vedy, popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

<< < | 1 | 2 | 3 | > >>
Tlač