Európske štrukturálne a investičné fondy boli na obdobie rokov 2014 – 2020 zreformované

15. 01. 2016

logo EKV decembri minulého roka Európska komisia prijala oznámenie týkajúce sa príspevku európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na podporu stratégie rastu EÚ, investičného plánu a priorít Komisie v priebehu nasledujúceho desaťročia.

Európske štrukturálne a investičné fondy boli na obdobie rokov 2014 – 2020 zreformované a sú jasne zamerané na odvetvia so zásadným významom pre vytváranie rastu: výskum a inovácie, digitálne technológie, podpora hospodárstva s nízkymi emisiami a malých podnikov. Investície z EŠIF orientované na výsledky a spĺňajúce podmienky európskeho semestra a odporúčaní pre jednotlivé krajiny vytvoria vhodné podmienky na to, aby sa rozvíjali kvalitné projekty, aby podniky prosperovali a aby sa zlepšil každodenný život ľudí, čo povedie k novému začiatku v Európe.

Napríklad v období rokov 2014 – 2020 sa z fondov investuje 121 miliárd EUR do výskumu, inovácie, IKT a podpory pre malé a stredné podniky v celej Európe. Dva milióny podnikov získa z týchto fondov priamu podporu, ktorá má posilniť ich konkurencieschopnosť a zvýšiť ich kapacity v oblasti výskumu a inovácie. Vďaka Európskemu fondu regionálneho rozvoja bude mať približne 15 miliónov domácností prístup k vysokorýchlostnému širokopásmovému pripojeniu a takmer 20 miliónov ľudí vo vidieckych oblastiach bude mať s podporou Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka nové alebo vylepšené služby IKT alebo infraštruktúru.

Viac informácií tlačová správa EK

Zdroj:

Tlačová správa Európskej komisie

Spracovala: MI

 

Tlač