Motivačný program reintegrácie slovenských vedeckovýskumných pracovníkov pôsobiacich v zahraničí

05. 01. 2016

obálka publikácieCieľom tejto správy je referovať o vykonaných aktivitách smerom k vytvoreniu motivačného programu pre prilákanie a reintegráciu  slovenských pracovníkov zo zahraničia do domáceho prostredia.
Reintegrácia vedeckovýskumných pracovníkov slovenského pôvodu zo zahraničia späť do slovenského prostredia je želaný jav s mnohými pozitívnymi efektmi ako pre zainteresovaných jednotlivcov, tak aj pre celú spoločnosť. Preto je logickou nedeliteľnou súčasťou projektov na zlepšenie postavenia vedy a výskumu na Slovensku.
Ambíciou predkladanej  správy bolo spraviť dôkladnú analýzu súčasného stavu problematiky na Slovensku a na základe nej podrobný návrh procesu reintegrácie, ktorý by mal byť využiteľný nielen zainteresovanými výskumnými inštitúciami v projekte (Brokerské centrum leteckej dopravy pre transfer technológií a znalostí do dopravy a dopravnej infraštruktúry), pre ktorý táto správa bola koncipovaná, ale aj ľubovoľnou inštitúciou na Slovensku, ktorá prejaví o takýto proces záujem.
Niektorí členovia riešiteľského tímu absolvovali zahraničné výskumné pobyty a po návrate na Slovensko sami prešli reintegračným procesom. Taktiež sa už dávnejšie stretli s niekoľkými reintegrovanými výskumnými pracovníkmi. Časti riešiteľského tímu  bol známy program SoMoPro, ktorý predstavuje konkrétnu realizáciu integračného programu pre zahraničných i českých výskumníkov v Juhomoravskom kraji a ktorý zaznamenal veľký úspech na celoeurópskej úrovni. Tak vznikli indície, že sa v tejto oblasti dajú docieliť konkrétne výsledky. Výsledok práce bola predkladaná správa.
Prvá kapitola uvádza stručný teoretický základ problematiky. V druhej kapitole sú zmapované výsledky primárnych i sekundárnych prieskumov vykonaných riešiteľským tímom. Tretia kapitola vysvetľuje model procesu reintegrácie na teoretickej úrovni a štvrtá uvádza konkrétne návrhy aplikovateľné v známom prostredí zainteresovaných dvoch univerzít. V piatej kapitole pred záverom sumarizujeme propagačné aktivity práce riešiteľov  a načrtáva možnú ďalšiu propagáciu a disemináciu poznatkov po skončení aktivity.

Záverom možno konštatovať, že text tejto správy sa dá použiť aj ako manuál činností na zlepšenie procesu reintegrácie v ľubovoľnej inštitúcii, či už v podniku, výskumnej organizácii alebo vysokej škole.


Zdroj:

Motivačný program reintegrácie

Záverečná správa aktivity 2.4 Proces reintegrácie slovenských vedeckých pracovníkov pôsobiacich v zahraničí projektu Brokerské centrum leteckej dopravy pre transfer technológií a znalostí do dopravy a dopravnej infraštruktúry)

Spracovala: M. Izakovičová

Kľúčové slová:
projekty

Medzinárodná mobilita výskumných pracovníkov je aj chuť uplatniť skúsenosti doma

Tlač