O projekte PROMATECH

04. 01. 2016

ilustr. obr. PromatechPrvého septembra 2013 sa začalo riešenie projektu Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie PROMATECH, ktoré bolo v r. 2015 ukončené.

Jedným z cieľov projektu je vybudovanie a sprevádzkovanie slovenského výskumného centra na špičkovej medzinárodnej úrovni ako integrovaného a interdisciplinárneho centra, v ktorom sa bude realizovať výskum materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie, vytvárajúci vedeckovýskumné výsledky s vysokým inovačným potenciálom a krátkou dobou aplikácie do priemyselnej praxe.
Cieľom vybudovania a sprevádzkovania centra je vytvoriť národnú technologickú platformu v oblasti materiálov a technológií, a tak vytvoriť predpoklad na vstup do európskych technologických platforiem príslušného zamerania, čo sa v súčasnosti považuje za kľúčové aby bolo Slovensko plnoprávnym a úspešným partnerom v oblasti medzinárodných projektov výskumu a vývoja a aby sa zdynamizoval technologický transfer a rozvoj slovenskej ekonomiky v oblasti špičkových technológii.

Hlavným partnerom projektu je Slovenská akadémia vied, ďalšími partnermi sú Ústav materiálového výskumu SAV, Ústav experimantálnej fyziky SAV, Ústav geotechniky SAV, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Technická univerzita v Košiciach.
Riešenie projektu bolo plánované na dva roky a je financované prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Prenos poznatkov vedy a výskumu až k praktickým aplikáciám je nevyhnutnou súčasťou budovania vedomostnej spoločnosti. So značnou podporou sa táto myšlienka stretla v operačnom programe Výskum a vývoj, spolufinancovanom zo zdrojov EÚ, ktorý umožnil vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier orientovaných na zvyšovanie miery spolupráce výskumno- vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou.

Výskumné centrum PROMATECH vytvára reálnu platformu pre rozvoj spolupráce medzi akademickou a priemyselnou sférou v oblasti aplikovaného materiálového výskumu, ktorá môže výraznou mierou prispieť k posilneniu celkovej konkurencieschopnosti slovenského priemyslu, prostredníctvom podpory implementácie nových materiálov a technológií do výrobných procesov a produktov.

Poslanie centra PROMATECH:

  • excelentný bádateľský výskum
  • aplikovaný výskum zameraný na nové materiály a technológie
  • excelentná medzinárodná spolupráca
  • expertízna činnosť a poradenstvo pre priemyselných partnerov
  • technologický transfer
  • výchova absolventov a doktorandov podľa požiadaviek priemyslu

 

Bližšie zameranie výskumu  vo výskumnom centre PROMATECH:

Progresívne ocele a zliatiny, produkty práškovej metalurgie, keramické materiály a tvrdé povlaky
Materiály pre biomedicínu a environmentálne technológie
Materiály pre IKT technológie a kryotechnológie
Nové magnetické materiály

Zdroje:

SAV

PROMATECH

Spracovala: MI

Kľúčové slová:
projekty

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač