Ochrana konzumentov potravín cez európsky projekt PROMISE

22. 01. 2016

ilustračný obrázok k prjektu PROMISEVýskumný ústav potravinársky sa v rámci svojej vedeckovýskumnej činnosti  zapája aj do medzinárodných výskumných projektov. Jeden z nich, týkajúci sa potravinovej bezpečnosti vám predstavíme.

Projekt PROMISE – Protection of consumers by microbial risk mitigation through combating segregation of expertise (Ochrana konzumentov pomocou zníženia mikrobiálneho rizika s využitím odborných expertízy)

Klasické cesty prenosu patogénnych mikroorganizmov z potravinárskych prevádzok sú dobre známe, napriek tomu kontroly na hraniciach (letiská, hraničné priechody...) sa zdajú byť málo efektívnymi bariérami v prevencii importu potravín (potenciálne kontaminované patogénnymi mikroorganizmami) z potravinárskych prevádzok. Veľa základných patogénnych mikroorganizmov ako sú Salmonella Enteritidis alebo Listeria monocytogenes  boli izolované z transkontinentálnych ochorení. Obchodovaním so živými zvieratami sa horizontálne aj vertikálne rozšírili methicilin-rezistentné kmene Staphylococcus aureus naprieč všetkými členskými štátmi EÚ, čo poukazuje na uvoľnenú schopnosť národných orgánov vyrovnať sa s jednotlivými mikrobiologickými rizikami. Predmetom projektu je identifikovať ešte neznáme riziká prenosu patogénov prostredníctvo exogénnych a endogénnych ciest prenosu, vyvinúť modely na analýzu vplyvu parametrov v potravinárskej výrobe na rozšírenie patogénov, zníženie ochorení spôsobených patogénnymi mikroorganizmami zlepšením a posilnením integrácie vo výskume potravinovej bezpečnosti, ako aj rozšírenie výsledkov výskumu a podpora vedy a výskumu v politike bezpečnosti potravín.

Projekt bol riešený v rokoch 2012 až 2014. Celkovým koordinátorom projektu bolo Rakúsko. Riešiteľské pracovisko bolo na Slovensku vo Výskumnom ústave potravinárskom, kde koordinátorom bol RNDr. Tomáš Kuchta, DrSc.

Zdroje:

Výskumný ústav potravinársky

PROMISE projekt

Fotozdroj: CORDIS

Z podkladov spracovala: M. Izakovičová

Odbory vedy a techniky:
Pôdohospodárske vedy

Tlač