Podpora duálneho vzdelávania, aby každý absolvent mal uplatnenie

18. 01. 2016

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj DraxlerDuálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie. Vyznačuje sa najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa.
Výhodou duálneho vzdelávania je prepojenie vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce.
V hoteli Bratislava sa 18. januára  konala tlačová konferencia na ktorej  sa uskutočnilo stretnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera so zástupcami zamestnávateľov združených v Rade vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu.
Predstavenie certifikovaných zamestnávateľov v systéme duálneho vzdelávania a ponuka učebných miest pre šk. rok 2016/2017, bola hlavná  téma stretnutia.

Bratislava, 18. januára 2016Zamestnávatelia združení v Rade vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu vstupujú do nového roka s aktualizovanými počtami podnikov po certifikácii, ktoré sú spôsobilé poskytovať praktické vyučovanie v rámci systému duálneho vzdelávania na šk. rok 2016/2017.
Výberovým konaním certifikačných komisií prešlo 298 zamestnávateľov z prihláseného počtu 349 koncom minulého roka. Žiaci majú v novom školskom roku na výber z celkove 84 učebných a študijných odborov spomedzi 2 763 učebných miest s možnosťou praktickej výučby v 494 prevádzkach ponúkaných certifikovanými zamestnávateľmi.

„Ako všetci dobre vieme, vstup žiaka do duálneho vzdelávania začína výberom povolania, o ktoré má záujem a aktívnym vyhľadaním učebného miesta v odbore u konkrétneho zamestnávateľa. Samozrejme, miesta, ktoré zverejňujeme, je ponuka zamestnávateľov. Teraz nás čaká propagačnou a náborovou činnosťou presvedčiť rodičov a žiakov ZŠ o výhode systému duálneho vzdelávania a tiež o tom, že práve SDV okrem prípravy na povolanie poskytuje stabilné pracovné miesto,“ zdôraznil pri predstavovaní certifikovaných zamestnávateľov v systéme duálneho vzdelávania na dnešnej tlačovej konferencii J. Holeček, nový predseda Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania.
Ako uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler: „Som veľmi rád, že zamestnávatelia ponúkajú v novom školskom roku 2 763 učebných miest pre žiakov pripravujúcich sa v systéme duálneho vzdelávania. Našou dôležitou úlohou ostáva presvedčiť žiakov a ich rodičov, že duálne vzdelávanie má zmysel a môže významne pomôcť v naštartovaní kariéry mladého človeka.“

Vznik Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania a jej členoviaTlačová konferencia o duálnom vzdelávaní

„Významnou novinkou pri budovaní a profesionalizácii systému duálneho vzdelania na Slovensku je vznik Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania (RZ SDV) vytvorenej v zmysle zákona č. 61/2015 o OVP pre potreby zamestnávateľov, ktorej prvým predsedom sa stal Ing. Jaroslav Holeček, PhD. K jeho jednomyseľnému zvoleniu došlo na 1. zhromaždení Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania dňa 12. januára 2016,“ povedal J. Hron, doterajší koordinátor zamestnávateľov združených v Rade vlády pre OVP.
Jednou z hlavných úloh RZ SDV bude koordinovanie profesionálneho fungovania zamestnávateľských organizácií pre systém duálneho vzdelávania, a to je tiež východisko do budúcnosti k zastrešeniu OVP. 

„Zamestnávatelia sa spájajú na celoštátnej a regionálnej úrovni s cieľom jednotného pôsobenia a zastupovania spoločných záujmov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy na povolanie,“ odôvodnil jej založenie čerstvo zvolený predseda J. Holeček.

Na dôležitú úlohu zamestnávateľských zväzov a združení a zvýšenie komunikácie medzi nimi pri vytváraní učebných programov, certifikácií pracovísk a školiteľov v minulosti poukazoval minister školstva, podľa ktorého vyššia miera koordinácie procesov prispeje k plnohodnotnejšiemu vzdelávaniu sa žiakov, budúcich úspešných absolventov na trhu práce.

Prvé reálne skúsenosti so systémom duálneho vzdelávania

Kroky zamestnávateľovTransformácia odborného školstva už priniesla prvé výsledky a v systéme duálneho vzdelávania sa odborne pripravuje 444 žiakov u 87 zamestnávateľov, ktorí splnili podmienky certifikácie na výučbu vo svojich priestoroch po stránke odbornej, finančnej, materiálnej a metodickej. Žiaci sa tak môžu pripravovať na výkon svojho povolania priamo v praxi u svojho budúceho zamestnávateľa.
Na zabezpečenie dostatočnej informovanosti žiakov a  rodičov o systéme duálneho vzdelávania bude od 1. februára 2016 k dispozícii aj webová stránka www.potrebyovp.sk.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stavovské a profesijné organizácie, ktoré majú mandát pre vytváranie podmienok na dosiahnutie kvality v povolaniach, kvalifikáciách a odbornom vzdelávaní a príprave:

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Republiková únia zamestnancov
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
Slovenská živnostenská komora
Slovenská banská komora
Slovenská lesnícka komora

Zdroj: Tlačová správa

Spracovala: M.Izakovičová
Foto: M. Bartošovičová

Kliknutím na foto zobrazí sa v plnom rozlíšení

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač