Prešovská univerzita otvorila špičkové laboratórium nízkych teplôt

19. 01. 2016

 Katedra fyziky, matematiky a techniky (KFMT) na Fakulte humanitných a prírodných vied (FHPV) Prešovskej univerzity (PU) v Prešove predstavila svoje nové vedeckovýskumné priestory. V rámci projektu Univerzitný vedecký park (UVP) Technicom bolo spustené do prevádzky nové špičkové zariadenie pre štúdium fyzikálnych vlastností materiálov v širokom teplotnom rozsahu (-271 °C), ktoré je unikátom svojho druhu. prestrih pásky pri slávnostnom otvorení  
Jednou z hlavných priorít PU je vytvárať vhodné podmienky pre vedeckú činnosť, a tým podporovať kvalitný výskum i vedecké výstupy. Aj za týmto účelom boli na FHPV, v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, otvorené nové vedeckovýskumné priestory.
 
„Nová infraštruktúra výrazne posilňuje konkurencieschopnosť Fakulty humanitných a prírodných vied PU v oblasti výskumu a transferu inovácii do praxe. Podľa nezávislej agentúry ARRA sme najlepšou fakultou na Slovensku v našej skupine a táto pozícia nás zaväzuje pokračovať v kvalitnej práci. Nová aparatúra nám v tom pomôže, lebo vytvára podmienky na produkciu špičkových vedeckých výsledkov,“ konštatoval pri prestrihávaní pásky dekan fakulty René Matlovič.
Súčasťou sprístupnenia priestorov slúžiacich na vedecké účely bolo uvedené do prevádzky nové, plne automatizované experimentálne zariadenie Dynacool umožňujúce dosiahnutie nízkych teplôt až do 2 Kelvinov (-271 °C) a magnetických polí do 9 Tesla, ktoré na svoj chod nepotrebuje dopĺňanie kryogénnych kvapalín na chladenie.
„Prístroj zabezpečuje merania tepelnej kapacity, transportu elektrického náboja, ako aj transportu tepla. Pomocou neho je možné taktiež určovať magnetické vlastnosti materiálov, čo poskytuje pedagógom i študentom možnosť využiť najmodernejšie metódy a vedecké poznatky priamo pri výučbe,“ objasnil jeden z autorov a realizátorov myšlienky na KFMT Marián Reiffers. Zároveň doplnil, že zariadenie Dynacool je takmer nepretržite využívané, vzhľadom na to, že je možné ovládať ho aj na diaľku, čo v konečnom dôsledku umožňuje efektívne prinášať experimentálne výsledky pre naplnenie cieľov výskumu v oblasti environmentálneho inžinierstva.
ilustračný obrázok z otvorenia - DynacoolFinančné prostriedky na obstaranie uvedeného zariadenia boli získané zo štrukturálnych fondov v rámci projektu UVP Technicom, na ktorom PU participuje ako jeden z partnerov projektu.

 „Schválené rozpočtové výdavky na daný projekt pre PU predstavujú čiastku 4,5 mil. €, proporčne rozdelené medzi výstavbu nových výskumných priestorov Unipolab a obstarávanie špičkovej prístrojovej a laboratórnej techniky, v menšej miere tiež na zabezpečenie výskumných, prevádzkových a administratívnych aktivít projektu“ vysvetlil finančné krytie prorektor PU pre rozvoj, informatizáciu a hodnotenie kvality Peter Adamišin. Spomedzi obstarávanej prístrojovej a laboratórnej techniky má z finančného hľadiska práve dané zariadenie dominantné postavenie.

FHPV sa nachádza na prvej priečke rebríčka najlepších filozofických fakúlt slovenských vysokých škôl, ktorý zostavuje Akademická rankingová agentúra (ARRA) na základe hodnotenia údajov o kvalite vzdelávania a výskumu. Na FHPV v rámci štyroch katedier a jedného ústavu v súčasnosti študuje súhrnne 1 024 študentov.

Zdroj a fotozdroj:

IPresov.sk

Kliknutím na toto zobrazí sa v plnom rozlíšení

(MI)

Kľúčové slová:
vedecké parky

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač