Rozhovor: RNDr. Pavel Šťastný, CSc.

15. 01. 2016

Klimatické zmeny patria medzi najdôležitejšie environmentálne problémy, s ktorými sa v súčasnosti ľudstvo stretáva. Topenie ľadovcov či zvyšujúce sa priemerné teploty oceánov a atmosféry sú jednými z najciteľnejších prejavov globálneho otepľovania. Čo je ale hlavnou príčinou týchto zmien? Dajú sa ešte zastaviť, prípadne spomaliť?  Aj o tom sa diskutovalo v decembrovej vedeckej cukrárni, ktorej témou bolo: Klimatické zmeny vo svete. Roztopí sa Santovi Severný pól?

RNDr. Pavol Šťastný, CSc.Hosťom poslednej Bratislavskej vedeckej cukrárne v roku 2015 bol RNDr. Pavel Šťastný, CSc., zo Slovenského hydrometeorologického ústavu, kde pracuje ako vedeckovýskumný pracovník v odbore Klimatologická služba. Venuje sa problematike klimatickej zmeny a jej dopadom na rôzne sektory, najmä na vodný cyklus. Taktiež pôsobí, ako národný expert pri Ministerstve životného prostredia na klimatickú zmenu. Je členom Slovenskej meteorologickej spoločnosti a členom redakčnej rady Meteorologického časopisu.

RNDr. Pavlovi Šťastnému sme položili pár otázok:

NCP VaT: O akej práci ste snívali, keď ste boli dieťa? Túžili ste už vtedy byť vedcom?

P. Šťastný: Nebol som nejaký vyhranený typ, no zaujímala ma viac príroda než humanitné smery. Mal som rád matematiku a fyziku, zúčastňoval som sa olympiád na základnej i na strednej škole. Neskôr som si na vysokoškolské štúdium vybral fyziku.

 NCP VaT: Ako ste sa dostali k štúdiu a k skúmaniu problematiky klimatických zmien?

P. Šťastný: Na vysokej škole som si vybral špecializáciu Meteorológia – klimatológia. Keď sa v devädesiatych rokoch minulého storočia začalo viac hovoriť o klimatickej zmene, pristúpili sme ku skúmaniu dlhých radov klimatických prvkov na Slovensku, a tak sme sa postupne dostali od popisu minulých a súčasných zmien klímy ku problematike dôsledkov zmeny klímy, zraniteľnosti rôznych sektorov až k adaptačným opatreniam.

 NCP VaT: Čo bolo na Vašom štúdiu najnáročnejšie a naopak, čo Vás najviac bavilo?ilustračný obr. autora RNDr. Pavla Šťastného, CSc.

P. Šťastný: Nespomínam si na nejaké zvlášť zaťažujúce momenty, no na našej práci je veľmi dôležité pracovť s korektnými údajmi. Ich príprava je niekedy náročná, pretože zahŕňa dlhé časové úseky, rôzne metodiky a rozdielnu kvalitu zdrojov. Najviac ma bavila a baví tvorivá práca, keď získávate nové výsledky, ktoré sa vám jasne vynárajú na povrch.

 NCP VaT: Akému výskumu sa momentálne venujete?

P. Šťastný: V súčasnosti sa venujeme problematike zmeny klímy v mestách, kde sú jej prejavy viac vypuklé. Máme modelové prostriedky, ktoré dovoľujú zhodnotiť zmeny napríklad tzv. mestského ostrova tepla v minulosti, ale aj na základe scenárov budúcej klímy zhodnotiť aká bude klíma mesta v nasledujúcich časových horizontoch.

 NCP VaT: Dajú sa ešte klimatické zmeny spomaliť/zastaviť? Čo nás čaká v budúcnosti?

P. Šťastný: Všetci veríme, že klimatická zmena sa dá spomaliť, no je na to potrebný spoločný cieľavedomý postup a zmena v prístupe k tomuto problému. Klimatická zmena sa v súčasnosti priamo nedotýka väčšiny populácie a jej každodenného života, čo môže sťažovať boj proti klimatickj zmene. V budúcnosti sa predpokladá, že všetky súčasné problémy ľudstva budú ešte viac previazané. Klimatická zmena a nárast populácie, migrácia obyvateľstva i väčšia agresivita (terorizmus, a pod.) sa budú prelínať.

 NCP VaT: Aké najviditeľnejšie dopady klimatických zmien môžeme pozorovať u nás na Slovensku?

RNDr. Pavol Šťastný, CSc.P. Šťastný: Najviditeľnejšie dopady sú v prejavoch zvýšenej teploty vzduchu a ďalej v kombinácii so zrážkovými pomermi. Vlny horúčav, menej snehu, zmena rozšírenia  rastlinných a živočíšnych druhov, vysušovanie krajiny patria medzi najvypuklejšie.

NCP VaT: Práca vedcov je mnohokrát náročná. Ako po práci „vypnete“ a relaxujete?

P. Šťastný: Zaujíma ma výtvarné umenie, veľmi si „oddýchnem“ pri návšteve galérií, výstav, pri prezeraní kníh o umení. Rád relaxujem aj v prírode ale najmä pri mojej vnučke.

Fotografie – zdroj: NCP VaT, RNDr. Pavel Šťastný


Rozhovor pripravila: Mgr. Viera Fábryová

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Tlač