Vízia a návrh prispôsobenia autorských práv v EÚ digitálnej ére

27. 01. 2016

logo EKDigitálne technológie zásadne zmenili prístup k tvorivému obsahu, jeho výrobu a distribúciu. 49  % používateľov internetu v EÚ počúva hudbu, pozerá videá a hrá hry online. Mnohí z nich (hlavne tí najmladší) to očakávajú aj pri cestovaní po EÚ. Predpokladá sa, že tento trend ešte zosilnie s poklesom nákladov Európanov na mobilné internetové pripojenie v iných členských štátoch, keďže od roku 2017 sa v EÚ rušia roamingové poplatky (tlačová správa). Európske školy a univerzity chcú zavádzať elektronické vzdelávanie, výskumníci využívať pokrokové techniky hĺbkovej analýzy obsahu a inštitúcie kultúrneho dedičstva zas digitalizovať svoje zbierky. Odvetvia najviac ovplyvnené autorskými právami (ako médiá, vydavateľstvá, nahrávacie štúdiá a televízia) zamestnávajú v EÚ vyše sedem miliónov ľudí. Musia byť schopné fungovať v prostredí, ktoré dokáže čeliť novým výzvam. Väčšina pravidiel v oblasti autorských práv však pochádza z roku 2001, takže určité prvky už z hľadiska tvorby jednotného digitálneho trhu EÚ nezodpovedajú potrebám. Európska komisia  preto do svojej stratégie jednotného digitálneho trhu z mája začlenila aj modernizáciu autorských práv. 

Európska komisia v súlade so stratégiou jednotného digitálneho trhu 9. decembra 2015, predstavila návrh, ktorý má Európanom umožniť vziať si online obsah na cesty, ako aj akčný plán modernizácie pravidiel EÚ v oblasti autorských práv.

Európania cestujúci po EÚ bývajú v súčasnosti odrezaní od online služieb poskytujúcich filmy, športové prenosy, hudbu, elektronické knihy či hry, za ktoré si v domovskej krajine zaplatili. Návrh nariadenia o cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb rieši tieto obmedzenia, aby si občania EÚ mohli vziať doma zakúpený digitálny obsah aj na cesty. Očakáva sa, že nové spotrebiteľské právo cezhraničnej prenosnosti v EÚ začne platiť v roku 2017, teda zároveň so zrušením roamingových poplatkov (tlačová správa). Keďže ide o návrh nariadenia, po prijatí bude priamo uplatniteľný vo všetkých 28 členských štátoch EÚ.

Komisia navyše predstavila svoju víziu moderného rámca autorských práv v EÚ. Tento „politický náhľad“ sa premietne do legislatívnych návrhov a politických iniciatív v najbližšom polroku, pričom sa zohľadnia všetky vstupy z viacerých verejných konzultácií.

Celkovo chce EK zabezpečiť Európanom prístup k širokej ponuke zákonného obsahu a autorom a ďalším držiteľom práv zase lepšiu ochranu a spravodlivú odmenu. Modernejší a európskejší rámec pomôže aj kľúčovým sektorom vzdelávania, kultúry, výskumu a inováciám.

Komisia  zároveň navrhuje nové pravidlá, ktoré posilnia ochranu európskych spotrebiteľov pri nakupovaní online a podnikom pomôžu pri cezhraničnom predaji (tlačová správa). Ide o prvý súbor legislatívny návrhov v rámci stratégie jednotného digitálneho trhu z mája.

Moderný a európskejší rámec autorských práv

Akčný plán stojí na štyroch synergických a rovnocenných pilieroch. Určuje dlhodobú víziu autorských práv v EÚ (pozri informačný prehľad k oznámeniu a podrobné otázky a odpovede).

 Rozšírenie prístupu k obsahu na celú EÚ

Nové pravidlá prenosnosti obsahu sú prvým krokom pri uľahčovaní prístupu ku kultúrnym dielam. Napríklad: Francúzsky predplatiteľ online služby MyTF1, ktorá ponúka filmy a seriály, si nemôže počas služobnej cesty v Británii stiahnuť nový film. Holandský zákazník firmy Netflix si pri cestovaní po Nemecku môže pozrieť len filmy, ktoré Netflix ponúka nemeckým zákazníkom. Ak cestuje do Poľska, nemôže cez Netflix pozerať filmy vôbec, lebo táto služba v Poľsku nie je dostupná. To sa zmení. Pri cestovaní po EÚ budú mať používatelia rovnaký prístup k svojej hudbe, filmom a hrám ako doma (informačný prehľad nových pravidiel).

Ďalšie návrhy prídu na jar budúceho roku. Chceme zaistiť lepší obeh obsahu, Európanom ponúknuť väčší výber, posilniť kultúrnu rozmanitosť a poskytnúť viac príležitostí pre tvorivé odvetvie. Komisia plánuje zlepšiť cezhraničnú distribúciu televíznych a rozhlasových programov online (revíziou smernice o satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii) a uľahčiť poskytovanie licencií na cezhraničný prístup k obsahu. Zároveň pomôže vdýchnuť nový život dielam, ktoré už komerčne nie sú dostupné.

Komisia bude naďalej využívať program Kreatívna Európa, ktorý európskemu filmu pomôže osloviť širšie publikum. Akčný plán počíta s inovačnými nástrojmi ako „európsky agregátor“ online vyhľadávacích portálov či „licenčné uzly“ na uľahčenie distribúcie filmov, ktoré sú dostupné iba v niektorých členských štátoch.

Výnimky z pravidiel autorských práv pre inovačnú a inkluzívnu spoločnosť

Komisia sa chce venovať kľúčovým výnimkám z autorských práv v EÚ. Tie za určitých okolností umožnia použitie autorských diel bez predchádzajúceho súhlasu držiteľov práv. Komisia prehodnotí pravidlá EÚ, aby výskumníkom uľahčila využívanie technológií hĺbkovej analýzy textu a údajov na analýzu veľkých dátových súborov. Ďalšou prioritou je vzdelávanie. Napríklad sú potrebné lepšie a jasnejšie celoeurópske pravidlá pre učiteľov pri online štúdiu. Komisia chce ďalej podporiť prístup zdravotne postihnutých občanov k väčšiemu počtu diel (to je zámerom zmluvy z Marrákeša). Napokon Komisia posúdi potrebu odbúrať právnu neistotu pre používateľov internetu, ktorí dávajú na web fotografie budov a verejných diel trvalo umiestnených na verejných priestranstvách (súčasná výnimka „slobody panorámy“).

Tvorba spravodlivejšieho trhu

Komisia posúdi, či sa online využívanie autorských diel (ktoré sú výsledkom investícií tvorcov a tvorivého odvetvia) primerane povoľuje a odmeňuje formou licencií. Inými slovami budeme hodnotiť, či sa spravodlivo rozdeľuje prínos online využívania týchto diel. V tejto súvislosti sa Komisia zameria na rolu RSS agregátorov. Jej prístup bude primeraný: zámerom nie je „zdaňovanie“ hypertextových odkazov – od používateľov sa nebude vyžadovať platba za autorské práva, ak iba zdieľajú hyperlink na chránený obsah. Komisia takisto analyzuje, či sú potrebné riešenia na úrovni EÚ na zvýšenie právnej istoty, transparentnosti a rovnováhy v systéme odmeňovania autorov a výkonných umelcov v EÚ, pričom zohľadní kompetencie EÚ a členských štátov. Pri týchto všeobecných úvahách sa zohľadnia aj výsledky prebiehajúcej verejnej konzultácie o platformách a online sprostredkovateľoch.

 Boj proti pirátstvu

Širšia dostupnosť obsahu pomôže boju proti pirátstvu: 22 % Európanov si myslí, že protizákonné sťahovanie je prípustné, ak v danej krajine obsah nemožno získať legálnou cestou. Komisia však popritom zaistí aj riadne presadzovanie autorských práv v celej EÚ; je to súčasť jej komplexného prístupu k zlepšovaniu presadzovania všetkých druhov práv duševného vlastníctva. V roku 2016 budeme pracovať na európskom rámci sledovania toku peňazí, s cieľom zastaviť finančné toky firmám, ktoré na pirátstve zarábajú. Zapojení budú všetci relevantní partneri (držitelia práv, poskytovatelia reklamných a platobných služieb, združenia spotrebiteľov atď.) – cieľ je dohodnúť sa do jari 2016. Komisia chce zlepšiť pravidlá EÚ v oblasti presadzovania práv duševného vlastníctva. Ako prvý krok dnes iniciovala verejnú konzultáciu o hodnotení a modernizácii platného právneho rámca. Zároveň sa zameria na otázku, ako zefektívniť odstraňovanie nelegálneho obsahu online sprostredkovateľmi.

Dlhodobá vízia autorských práv

Účinné a jednotné uplatňovanie legislatívy o autorských právach v celej EÚ vnútroštátnymi zákonodarcami i súdmi bude v budúcnosti rovnako dôležité ako samotné pravidlá. Hoci zatiaľ nie sú splnené podmienky na zvažovanie plnej harmonizácie autorských práv v EÚ v podobe spoločného autorského zákonníka a jednotného právneho titulu, mala by zostať cieľom do budúcnosti.

Pokrok v dosahovaní jednotného digitálneho trhu

Nové pravidlá pre zmluvy o autorských právach a digitálnom obsahu (tlačová správa) sú prvými legislatívnymi návrhmi predloženými v rámci stratégie jednotného digitálneho trhu. Celkovo sa do konca budúceho roka predstaví 16 iniciatív.

Návrhy  prijaté 9. decembra 2015 dopĺňajú nedávny veľký úspech projektu jednotného digitálneho trhu: dohody o zrušení roamingových poplatkov do júna 2017, zakotvení neutrality siete v legislatíve EÚ (tlačová správa) a posilnení kybernetickej bezpečnosti v EÚ (tlačová správa). Komisia zároveň usilovne pracuje na politickej dohode do konca roka o posilnení pravidiel ochrany údajov v EÚ.

Zdroj:

 Tlačová správa EK  (skrátená)

 (MI)

Kľúčové slová:
duševné vlastníctvo

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač