7. medzinárodná vedecká konferencia CMDTUR 2016

18. 10. 2016

V dňoch 19. – 20. 10. 2016  sa v AULE Datalan BG02A1 na Žilinskej univerzite v Žiline uskutoční 7. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie CMDTUR.

Pozvánka na konferenciu CMDTUR 2016Medzinárodnú konferenciu o cestnej a mestskej doprave organizuje Katedra cestnej a mestskej dopravy Žilinskej univerzity pod záštitou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Konferencia má za úlohu hľadať vhodný spôsob ďalšieho smerovania cestnej a mestskej dopravy v podmienkach globalizácie a hľadanie vhodného konsenzu medzi požiadavkami bezpečnostnými, ekologickými a ekonomickými. Na konferencii vystúpia odborníci z Českej republiky, Slovenska, Maďarska, Poľska a Španielska.

Jeden z členov výboru Francisco Alonzo z Valencijskej univerzity  vystúpi s prednáškou: Opatrenia bezpečnosti cestnej premávky týkajúce sa profesionálnych vodičov. Za Žilinskú univerzitu bude mať prednášku o kapacitnej výkonnosti zastávok na území mesta a o konkurencieschopnosti slovenských dopravcov v kontexte daní a poplatkov vedúci Katedry cestnej a mestskej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. Z Ekonomickej univerzity v Katoviciach bude mať prednášku o vývoji mýtneho systému na príklade centra mesta Katovice Jerzy Mikulski. Zdeněk Říha, František Dolský a Jan Tichý z Českého vysokého učenia technického v Prahe sa predstavia s prednáškou: Ekonomika využívania biopalív v doprave.

Ekonomický a sociálny význam cestnej a mestskej dopravy nie je zanedbateľný. Cestná a mestská doprava zabezpečuje mobilitu obyvateľstva a prepravu tovarov podľa požiadaviek zákazníkov, ktoré sa neustále menia. Rozvoj individuálneho motorizmu a cestnej nákladnej dopravy je príčinou mnohých negatívnych javov. Veľký počet dopravných nehôd s nevyčísliteľnými stratami na životoch, veľké hmotné škody na majetku a nepriaznivé dopady na životné prostredie, sú len tie najzávažnejšie negatívne vplyvy. Napriek týmto skutočnostiam, život bez automobilu si už len veľmi ťažko vieme v súčasnosti predstaviť. Hľadanie vhodného spôsobu ďalšieho smerovania cestnej a mestskej dopravy v súčasných podmienkach v Európe ale aj mimo tohto priestoru, v podmienkach globalizácie, predstavuje hľadanie vhodného konsenzu medzi požiadavkami bezpečnostnými, ekologickými, technickými a v neposlednom rade ekonomickými. Hľadanie a poukazovanie na nové riešenia v oblasti mobility osôb ale aj logistických riešení, ktorých súčasťou je cestná doprava by malo poukazovať na dynamiku vývoja v poslednom období, nástup telematiky na druhej strane nedostatok odborného personálu možnosti zmeny rozmerov a hmotnosti vozidiel ako možný nástroj na zníženie energetickej náročnosti a negatívneho vplyvu na životné prostredie.
Konferencia by mala byť fórom na stretnutia a vzájomnú výmenu názorov odborníkov z oblastí s cestnou a mestskou dopravou súvisiacich.

Tematické zameranie konferencie:

- problematika legislatívy, bezpečnosti, ekologických požiadaviek na cestnú a mestskú dopravu,
- technológia prevádzky a riadenie cestnej a mestskej dopravy,
- financovanie hromadnej osobnej dopravy v SR a v zahraničí,
- integrované dopravné systémy, riadenie dopravných systémov a inteligentné dopravné systémy,
- využitie informačných technológií v riadení dopravných procesov a dopravných firiem,
- metódy zvyšovania efektívnosti cestnej a mestskej dopravy,
- cestná doprava ako súčasť intermodálnej prepravy,
- kvalita v dopravných službách,
- elektromobilita a využitie alternatívnych pohonných látok (LNG, CNG).

Konferencia je určená pre vedeckých a výskumných pracovníkov v oblasti dopravy a pedagógov vysokých škôl,  pracovníkov štátnej a verejnej správy z odborov dopravy,  manažérov a pracovníkov dopravných a zasielateľských firiem,  výrobcov, dovozcov a predajcov automobilovej techniky.

Vybrané vedecké príspevky v anglickom jazyku uverejnené v zborníku z vedeckej konferencie budú odporúčané na publikovanie edičným radám vedeckých indexovaných časopisov:

COMUNICATIONS, Scientific Letter of the University of Zilina, evidovaný v databáze SCOPUS (http://www.uniza.sk/komunikacie/menu/komunik.asp?v=s)
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS,
evidované v databáze COPERNICUS
(http://tac.uniza.sk/index.html)

Príspevky, ktoré nezodpovedajú tematickému zameraniu konferencie, nebudú prijaté do recenzného konania. Každý účastník konferencie môže byť autorom, resp. spoluautorom maximálne dvoch príspevkov. Touto cestou si Vás dovoľujem srdečne pozvať na 7. ročník tohto vedeckého podujatia, ktoré má už svoju tradíciu.

prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
vedúci Katedry cestnej a mestskej dopravy

AULA BG2A1 – Datalan
Žilinská univerzita v Žiline
Veľký diel
Univerzitná 1
010 26 Žilina

Viac informácii je na stránke: http://www.fpedas.uniza.sk/~cmdt

Kliknutím na pozvánku zobrazí sa v plnom rozlíšení

Pozvánka na konferenciu (SK)

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
doprava

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač