Na Žilinskej univerzite otvorili 64. akademický rok

29. 09. 2016

Žilinská univerzita v Žiline slávnostne otvorila 64. akademický rok. Aké zaujímavé odbory tam môžete študovať pozrite si v tlačovej správe.logo Žilinskej univerzity v Žiline

Akademický rok na Žilinskej univerzite v Žiline, v piatok 30. septembra 2016, slávnostne otvorila jej rektorka Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. V šesťdesiatom štvrtom akademickom roku bude na siedmich fakultách Žilinskej univerzity a v dvoch celouniverzitných programoch študovať spolu 8 200 študentov. Z toho do prvého ročníka bakalárskeho stupňa nastúpi 2 265 študentov, do prvého ročníka inžinierskeho alebo magisterského štúdia 1 307 študentov.

Aj tento rok pomáhajú zvyšovať záujem najmä o technické študijné programy odborové a podnikovéštipendiá a štipendijné stáže vo významných spoločnostiach z oblasti strojárenstva a dopravy. Odborové štipendiá sú každoročne poskytované viac než 1 000 študentom určených študijných programov. Ďalších takmer 1 200 študentov, ktorí majú výborný prospech, prípadne dosiahli mimoriadny výsledok v oblasti štúdia, výskumu, športovej či umeleckej činnosti, získalo v minulom akademickom roku motivačné štipendiá prospechové, mimoriadne alebo fakultné.Žilinská univerzita v Žiiline

Inovovaných bolo niekoľko študijných programov, Výskumný ústav vysokohorskej biológie so sídlom v Tatranskej Javorine otvára v akademickom roku 2016/2017 akreditovaný spoločný magisterský študijný program „alpínska ekológia“ s University College of South East Norway. Ústav znaleckého výskumua vzdelávania, ktorý je súčasťou univerzity, otvára tretí stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom odbore „súdne inžinierstvo.“

Úspešné aktivity Žilinskej univerzity v rámci európskeho výskumného priestoru prezentuje riešenie 38-ich projektov medzinárodných výskumných schém, z toho 9 je z rámcových programov EÚ a 3 projekty schémy HORIZONT 2020. Prepojenie akademického prostredia s podnikateľskou sférou má na Žilinskej univerzite dlhodobú tradíciu, tímy expertov riešia ročne viac ako 150 projektov pre domáce i zahraničné podnikateľské subjekty.

V oblasti medzinárodných vzťahov Žilinská univerzita naďalej pokračuje v prehlbovaní doterajších a nadväzovaní nových spoluprác. V uplynulom akademickom roku podpísala univerzita memorandá a zmluvy o spolupráci v oblasti pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti s univerzitami v Číne, Južnej Afrike, Argentíne, Fínsku, Ukrajine, Japonsku, Kórei, Francúzsku, Poľsku, Českej republike a Bielorusku.

Žilinská univerzita patrí počtom realizovaných ERASMUS študentských mobilít medzi popredné univerzity na Slovensku. Od roku 1999 do akademického roku 2015/2016 vycestovalo na ERASMUS mobility viac ako 1 900 študentov. V rámci projektu iBRASIL ERASMUS Mundus, bude v novom akademickom roku na Žilinskej univerzite študovať päť študentov z Brazílie.

Zdroj:

Žilinská univerzita v Žiline
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

 Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
vysoké školy, vzdelávanie, tlačová správa

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač