Najdôležitejšie odporúčania na uľahčenie prístupu podnikov k európskym štrukturálnym a investičným fondom

04. 10. 2016

ilustračný obrázok biznismenEurópska komisia  bilancuje výsledky skupiny na vysokej úrovni pre zjednodušenie európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v záujme príjemcov.

Byrokracia môže malé a stredné podniky a začínajúce podniky odrádzať od príležitostí, ktoré im ponúkajú EŠIF, lebo im v ceste stoja administratívne prekážky. Veľký potenciál na zlepšenie konkurencieschopnosti Európy tak zostáva nevyužitý, uvádza sa v tlačovej správe  z 27. 9. 2016

EK v roku 2015 zriadila skupinu na vysokej úrovni pre zjednodušenie, aby našla riešenia a uľahčila podnikom prístup k európskym štrukturálnym a investičným fondom.

Doteraz skupina vydala súbor odporúčaní v štyroch oblastiach:

  • online postupy,
  • jednoduchšie spôsoby úhrady výdavkov,
  • ľahší prístup k financovaniu pre MSP,
  • zvýšené využívanie finančných nástrojov.

Na konci roku 2016 sa skupina zameria na riešenie nadmernej regulácie (tzv. gold-plating), keď sa na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni príjemcom ukladajú dodatočné požiadavky.

  • Niektoré návrhy skupiny už Komisia zaradila do svojho strednodobého preskúmania viacročného finančného rámca. Patria sem:
  • Jednoduchšie spôsoby úhrady výdavkov; príjemcovia by napríklad už nemuseli odôvodňovať každú jednu nákladovú položku, ale v niektorých kategóriách nákladov (napr. personál a ostatné prevádzkové náklady, ako je poistenie, nájom atď.) by mohli používať paušálne sadzby alebo pevné ceny.
  • Presadzovanie zásady „raz a dosť“; dokumenty, ktoré predkladajú príjemcovia, by sa mali archivovať v digitálnej forme a nemali by sa musieť reprodukovať v každej fáze realizácie projektu.
  • Podpora synergií a najlepších postupov, ako napríklad jednotné výzvy na predkladanie návrhov, ktoré by mohli spájať rôzne zdroje financovania EÚ. Tak by sa malým a stredným podnikom umožnilo žiadať len o jeden investičný balík, a nie sa uchádzať o viacero výziev.
  • Čo najväčšie zosúladenie požiadaviek na podnikateľov, ktorí získali úvery z finančných nástrojov podporovaných z EŠIF, s trhovými postupmi. Znamenalo by to, že tieto požiadavky by boli menej prísne než požiadavky v prípade bežných grantov, napríklad by bolo potrebných menej dokumentov alebo by lehoty archivácie dokumentov mohli byť kratšie.

Vychádzajúc z odporúčaní skupiny Komisia tiež navrhla, aby sa financovanie ľahšie kombinovalo s Európskym fondom pre strategické investície (EFSI), pričom by sa na žiadateľa vzťahoval len jeden súbor postupov, a nie rozličné pravidlá v závislosti od jednotlivých fondov.

Zdroj: Tlačová správa EK, Brusel 27. september 2016

Uvrejnila: MI

Kľúčové slová:
tlačová správa

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač