Slovenská matematická spoločnosť žiada rozšírenie obsahu výučby matematiky

11. 10. 2016

logo spoločnostiSlovenská matematická spoločnosť (SMS) žiada rozšírenie obsahu výučby matematiky a skvalitnenie matematickej prípravy žiakov základných a študentov stredných škôl tak, aby sa vysoké školy mohli oprieť o nevyhnutné matematické vedomosti a zručnosti a plniť svoje poslanie pripravovať na Slovensku kvalifikovaných odborníkov pre vedomostnú spoločnosť v európskom priestore.

„Za najdôležitejšie zmeny považuje Slovenská matematická spoločnosť rozšírenie počtu hodín matematiky v štátnom vzdelávacom programe na základných a stredných školách a  zavedenie povinnej maturity z matematiky na všetkých stredných školách, pripravujúcich študentov na štúdium tzv. STEM odborov, ktoré v slovenských podmienkach predstavujú prírodné, inžinierske a informatické vedy, ekonómiu, manažment a matematiku," hovorí Karol Mikula, predseda Slovenskej matematickej spoločnosti, profesor Katedry matematiky a deskriptívnej geometrie Stavebnej fakulty STU.

Výzvu Slovenskej matematickej spoločnosti podporili rektori verejných vysokých škôl a dekani fakúlt.

 Úplné znenie Výzvy Slovenskej matematickej spoločnosti a podporné stanoviská všetkých rektorov vysokých škôl a dekanov fakúlt nájdete v prílohe a tiež na webe STU.

Niektoré citáty z podporných stanovísk vyberáme:

„Stav vedomostí absolventov stredných škôl je dlhodobo neuspokojivý a nenapĺňa ani očakávania na úplne všeobecné stredoškolské vzdelanie. Dôležité je nielen rozšíriť hodinovú výmeru matematiky, ale aj zmeniť spôsob výučby. Je potrebné viac vysvetľovať jej praktické využitie, upraviť príklady tak, aby boli bližšie témam súčasného života," píše rektor STU Robert Redhammer.

„Význam maturity z matematiky sa úplne podcenil. Študenti bez maturity z matematiky nevedia urobiť základné algebrické úpravy, počítať so zlomkami, percentami, trojčlenkou a neovládajú výpočty, ktoré by mal každú úspešný stredoškolák ovládať. Zastávame súhlasný postoj k zavedeniu povinnej maturity z matematiky, ale takémuto kroku musí predchádzať zmena filozofie. V minulom roku si vybralo matematiku ako maturitný predmet len 15 % študentov. Úspešnosť 45,7 % je alarmujúca... NÚCEM cielene pripravuje úlohy z externej časti maturitnej skúšky na predpokladanú 50 % úspešnosť. Nevieme si predstaviť lepšiu antireklamu na maturitu z matematiky. Testovanie by nemalo byť pretekmi s časom, kvantita by nemala potláčať kvalitu," píše dekan FCHPT STU Ján Šajbidor.

Zmeny vo výučbe matematiky na základných a stredných školách ako aj zavedenie povinnej maturity z matematiky sú predmetom našich snáh od čias, kedy systém matematického vzdelávania bol necitlivými rozhodnutiami a čiastočnou realizáciou reformy vzdelávania zdeformovaný. Jednoznačne sa stotožňujeme s vašimi požiadavkami a podporuje ich čo najskoršiu realizáciu. Sme pripravení poskytnúť našich odborníkov na prípravu konkrétnych návrhov na obsahovú prípravu štúdia, presadzovať ich v relevantných grémiách a takisto prijať opatrenia na zmenu prípravy učiteľov matematiky, čo bude nevyhnutnou podmienkou úspešnosti realizácie tohto zámeru," píše dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK Jozef Masarik.

Slovenská matematická spoločnosť je sekciou Jednoty slovenských matematikov a fyzikov (JSMF). Jej základným poslaním je podporovať rozvoj a uplatňovanie matematiky. Slovenská matematická spoločnosť je dobrovoľná organizácia, ktorá udržuje kontakt a poskytuje služby celej matematickej obci, matematickým inštitúciám a ich funkcionárom. Je členom Medzinárodnej matematickej únie (IMU) a Európskej matematickej spoločnosti (EMS). SMS taktiež spolupracuje so Slovenskou informatickou spoločnosťou.

Príloha: Výzva SMS

Uverejnila MI

Kľúčové slová:
matematické vedy, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač