Súčasný transfer technológií na Slovensku

13. 10. 2016

Súčasný transfer technológií na slovenských verejných akademických inštitúciách začínal s takmer  nulovým portfóliom. Podpora inovatívnych projektov slovenských vedeckých pracovníkov v podobe napríklad patentových prihlášok vo vlastníctve akademických inštitúcií sa dnes ráta približne na stovky. Tento rastúci trend je vďaka aktívnemu prístupu akademického prostredia a výskumných pracovísk k procesu ochrany duševného vlastníctva a jeho následnej komercializácie. Podstatne ho ovplyvnila aj systematická podpora na národnej úrovni, ktorá funguje už takmer tri roky

Cena za transfer technológií 2016


Už po šiestykrát diskutovali odborníci z oblasti priemyselno-právnej ochrany duševného vlastníctva, pracovníci v oblasti transferu technológií a manažovania vedy a výskumu, akademici a vedeckí pracovníci, ale aj poslucháči verejných vysokých škôl o problematike takzvaného transferu technológií (TT), ktorý predstavuje prenos výsledkov vedeckej práce do praxe. Stretli sa na konferencii s medzinárodnou účasťou Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2016, ktorá sa konala 6. – 7. 10. 2016 v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a bola organizovaná v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR).

Úvodné slová zástupcov Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), Úradu priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) a Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) podčiarkli dôležitosť a aktuálnosť tejto témy. Marek Hajduk, generálny riaditeľ Sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR pripomenul, že pre vládu SR je znalostná ekonomika prioritou, a jej predpokladom je kvalitný výskum a vývoj. Zo strany ministerstva zabezpečovaný predovšetkým formou podpory budovania vedeckých parkov či podpory aplikovaného výskumu.

Ján Turňa (CVTI SR) z pozície generálneho riaditeľa organizácie zastrešujúcej národnú podporu transferu technológií pripomenul, že aj vďaka realizácii projektu NITT SK ukončeného v roku 2015, ktorý bol zameraný práve na komplexnú podporu TT, sa podarilo v  niektorých akademických či výskumných inštitúciách zmeniť doslova nulové portfólio v prípade legislatívnej ochrany ich duševného vlastníctva a dnes je možné hovoriť už o viac ako dvesto podporených technológiách vo forme napríklad patentových prihlášok.   

Zjednodušením, urýchlením a prínosom k TT je aj nedávno ustanovený Vyšehradský patentový inštitút, ktorého význam a výhody vyzdvihol Elemír Murček, podpredseda ÚPV SR. Okrem iného tiež podotkol, že v súčasnosti je potrebné, aby sa úrady pre priemyselné vlastníctvo zamerali aj na poskytovanie nielen svojich tradičných služieb, ale svoje služby rozširovali aj na také v oblasti TT, ktoré sa týkajú najmä odborného poradenstva alebo spolupráce s malými a strednými podnikmi.

Národný systém podpory TT sa ukazuje ako životaschopný

Ako platforma pre celoplošnú podporu TT na Slovensku vzniklo Národné centrum transferu technológií SR (NCTT SR). Zmluva o združení NCTT SR, ktorého účastníkmi sú CVTI SR, sedem verejných vysokých škôl a Slovenská akadémia vied (SAV), nadobudla účinnosť v septembri minulého roka. Cieľom združenia NCTT SR je vytvoriť podmienky pre samofinancovateľnosť a trvalú udržateľnosť systému podpory TT k čomu má dopomôcť aj spoločný Patentový fond. Túto problematiku rozvinul vo svojej prezentácií Miroslav Kubiš, vedúci Odboru transferu technológií na CVTI SR. „NCTT SR poskytuje tak priamu podporu transferu technológií v podobe priemyselno-právnej ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie, ako aj nepriamu podporu, vo forme budovania samotného prostredia TT a sebaprezentácie na pôde výskumno-vývojových inštitúcií,“ doplnil Kubiš.      

Rozvoj procesu TT  a stratégie do budúcnosti na svojich akademických inštitúciách priblížili z pohľadu predstaviteľov vrcholového manažmentu Marián Peciar, prorektor pre spoluprácu s praxou na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a Jozef Habánik, rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. O konkrétnu skúsenosť aplikovaného výskumu sa podelili Ladislav Strojný v úlohe vynálezcu a Renáta Bačárová v úlohe pracovníčky Úseku pre transfer výsledkov výskumu a know-how do praxe z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ). „Ústav experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach riešil projekt aplikovaného výskumu, ktorého jedným z cieľov bolo získať črevné baktérie – laktobacily z biologického materiálu zdravých ľudí. Počas výskumu sa podarilo izolovať nový laktobacilový kmeň, ktorý predstavuje potenciál inovácie. Pri zabezpečení ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie využívame odborné služby NCTT SR. Predpokladáme, že výsledky predklinických štúdií budú dobrým argumentom na ponuku potenciálnemu záujemcovi,“ uviedla Renáta Bačárová z UPJŠ.

Stále je potrebné hovoriť aj o teórii procesu

Teoretickú stránku procesu TT priblížila prezentácia Jany Rešutíkovej (ÚPV SR), ktorá sa venovala príprave a preukazovaniu vynálezu. Cenné skúsenosti priniesli zahraniční hostia Claudia Doubeková z Technickej univerzity vo Viedni a Dagmar Vávrová z CTT Vysokého učení technického v Brne. Obe dámy zo zahraničia sa venovali najmä otázke financovania prototypov a technológií v raných štádiách vývoja. Vávrová spomenula napríklad projekt Technologickej agentúry ČR GAMA, ktorý predstavuje určité systémové riešenie financovania s dotáciou maximálne 21 miliónov českých korún. „Služby a činnosti VUT sa snažíme prezentovať databázovou formou, nové technológie účasťou na veľtrhoch a osobným kontaktom. Ponuka technológií je dostupná aj prostredníctvom webovej stránky www.spolupracesvut.cz,“ uviedla Vávrová. 

Pútali aj plagátové prezentácie

Súčasťou podujatia bola už tradične aj panelová sekcia, v ktorej boli prezentované pracoviská pre transfer technológií a konkrétne projekty z oblasti transferu technológií. Tento rok bolo do panelovej sekcie prihlásených dvadsaťtri plagátov. Účastníci mohli hlasovať počas konferencie za ten, ktorý ich upútal najviac. Účastnícku cenu Najpútavejší plagát získal tento rok Balkónový skleník – ocenený projekt medzinárodnej súťaže Biomimicry Global Design Challenge 2015 od Zuzany Tončíkovej a kol. z Technickej univerzity vo Zvolene.

Cena za transfer technológií motivuje

Už po štvrtý rok je súčasťou konferencie aj odovzdávanie ocenení Cena za transfer technológií na Slovensku v troch kategóriách: Inovácia s najväčším potenciálom uplatnenia v praxi, Najlepšie realizovaný transfer technológií a Prístup inovátora k realizácii transferu technológií. Cena za transfer technológií na Slovensku 2016 opäť prispela k pozitívnemu ohodnoteniu práce slovenských vedcov a ukázala, že majú čo ponúknuť praxi. (Cena za transfer technológií motivuje).  

Druhý konferenčný deň pokračoval odborným seminárom v menej formálnej atmosfére. Na diskusii k témam súčasný stav TT v akademických inštitúciách na Slovensku a jeho očakávaný vývoj a vízie do budúcnosti sa zúčastnili predstavitelia vedenia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave – prof. Ing. Peciar, PhD., Žilinskej univerzity v Žiline – prof. Ing. Čelko, CSc., Slovenskej akadémie vied – Ing. Lapin, DrSc. a vedenia CVTI SR – prof. RNDr. Turňa, CSc. Diskutujúci sa zhodli, že v súčasnosti je systém aj prostredníctvom národnej podpory TT zavedený a nastavený. Priniesol už aj určité výsledky v podobe legislatívnej ochrany duševného vlastníctva na univerzitách či SAV a zvýšila sa miera riešenia tejto ochrany zo strany akademického a výskumno-vývojového prostredia. Zároveň je však do budúcna potrebné zamerať sa na podporu najmä tých projektov, ktoré majú vysokú mieru uplatniteľnosti v praxi.  Úloh je veľa rovnako ako problémov, no existuje reálny predpoklad, že spoločnými silami, aj v rámci riešení a rozhodnutí prijatých orgánmi NCTT SR, sa v nových spoločenských podmienkach transfer technológií na Slovensku bude rozvíjať  želaným smerom tak, aby prinášal prospech celej spoločnosti.

Konferencia Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2016 je pokračovaním rovnomenného podujatia organizovaného v rámci projektu NITT SK, ktorý sa skončil v roku 2015. Po prvýkrát sa tento ročník konal ako samostatné podujatie mimo spomínaného projektu. Viac ako stošesťdesiat účastníkov a hostí zo Slovenska a zahraničia potvrdzuje, že aj napriek ukončenému projektu je téma transferu technológií dôležitou a najmä aktuálnou. Záštitu nad podujatím, ako po minulé roky, prevzal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

Autor: Vasková Eva, CVTI SR

Uverejnila. MI
  

 

Kľúčové slová:
CVTI SR, konferencie, ceny za vedu a techniku, súťaže, duševné vlastníctvo, technológie

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač