Tlačová beseda o reindustrializácii EÚ

28. 10. 2016

Konferencia pod názvom Reindustializácia Európskej únie sa zaoberá novými trendmi v technológiách. Ďalej dôležitými otázkami výskumu, úlohou mladých výskumníkov a vôbec výskumníkov v oblasti ďalšieho rastu a trvalo udržateľného rozvoja ekonomiky Európskej únie. Na tlačovej konferencii sa zúčastnili  a na otázky novinárov odpovedali: minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Peter Plavčan, generálny riaditeľ Direktoriátu pre vedu a výskum pri Európskej únii Robert‑Jan Smits a štátny tajomník ministerstva hospodárstva Rastislav Chovanec.

logo Televíznej stanice TA 3(26. 10. 2016; Televízna stanica TA 3; Tlačová beseda; 15.00; por. 1/1; ‑/‑)

Vahram Chuguryan, hovorca ministerstva školstva: „Dámy a páni, vitajte na na tlačovej konferencii zorganizovanej pri príležitosti konferencie o reindustrializácii Európskej únie. Na tlačovej konferencii vítam ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pána Petra Plavčana. Vítame tiež generálneho riaditeľa Direktoriátu pre vedu a výskum pri Európskej únii pána Roberta‑Jana Smitsa a štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva pána Rastislava Chovanca. Tak necháme pretlmočiť. Ďakujem pekne. Na začiatok by som poprosil všetkých troch pánov o krátke úvodné vstupy a budú nasledovať otázky novinárov. Nech sa páči, začneme pánom ministrom."

Peter Plavčan (nominant SNS), minister školstva, vedy, výskum a športu: „Ďakujem veľmi pekne za slovo. Dobrý deň dámy a páni. Vitajte na ďalšej z medzinárodných konferencií, ktorú konáme v rezorte školstva v oblasti výskumu, vývoja, ktoré sa týkajú slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie. Táto konferencia pod názvom Reindustializácia Európskej únie sa zaoberá novými trendmi v technológiách. Ďalej dôležitými otázkami výskumu, úlohou mladých výskumníkov a vôbec výskumníkov v oblasti ďalšieho rastu a trvalo udržateľného rozvoja ekonomiky Európskej únie. Tak isto sa bude časť tejto konferencie zaoberať aj tým, čo vedie v spolupráci medzi výskumom priemyslom, to znamená vzdelávaním, odborným vzdelávaním a prípravou, duálnym vzdelávaním a budú otvorené aj ďalšie témy. Ďakujem veľmi pekne."

Vahram Chuguryan: „Ďakujeme pekne. Teraz by som poprosil pána generálneho riaditeľa direktoriátu Európskej komisie pre vedu a výskum pána Roberta‑Jana Smitsa. Nech sa páči."

Robert‑Jan Smits, generálny riaditeľ Direktoriátu pre výskum a inovácie EK (simultánny preklad): „Veľmi pekne ďakujem za slovo. Som v mene Európskej komisie nesmierne vďačný Slovensku ako predsedníckej krajiny za to, že zorganizovala túto nesmierne významnú konferenciu. Európa potrebuje ďalšiu kooperáciu v oblasti priemyselnej výroby a potrebuje si zachovať silnú priemyselnú bázu. A práve kvôli tomu je dôležité konať v súčinnosti. Ako poviem vo svojej prezentácii na samotnej konferencii, Európa potrebuje stratégiu pevnú ako päsť. V angličtine je to FIST, akronym, čiže F pre rámcové podmienky, I pre investície, S pre zručnosti a samozrejme T ako technológie. Môžete sa spoľahnúť na podporu Európskej komisie. Naozaj vám budeme nápomocní v tom, aby sa priemysel dostal na agendu riešenú v rámci jednotlivých krajín. A pomôžeme vám využiť všetky nástroje, ktoré sú k dispozícii."

Vahram Chuguryan: „Ďakujeme pekne. Pán Rastislav Chovanec, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Nech sa páči."

Rastislav Chovanec, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky: „Ďakujem pekne. Dobrý deň vážené dámy, vážení páni, téma reidustrializácie je dôležitá a často prerokovávaná nielen na Slovensku, ale aj v rámci Európskej únie. My sme mali v Bratislave Radu ministrov pre podporu konkurencieschopnosti, kde sme sa tak isto v júni tohto roka zaoberali touto otázkou. A som rád, že sa nám podarilo v spolupráci s ministerstvom školstva, CVTI SR byť spolupartnerom dnešnej konferencie, kde bude viac ako tisíc hostí a pozvaných podnikateľov, aby sme si mohli bližšie rozobrať tie všetky prekážky, pred ktorými dnes podnikatelia stoja. Pretože aj priemysel prechádza výraznou zmenou, zasahujú do neho nové technológie, digitalizácia, nové postupy v rámci riadenia firmy, či už je to využívanie veľkých dát alebo dátovej analytiky, prípadne cloudy, úplne nové technológie spojené s komunikáciou a z nášho pohľadu, z pohľadu ministerstva hospodárstva je veľmi dôležité, aby aj slovenské firmy dokázali zachytiť tento trend, aby sa rozvíjal priemysel na Slovensku ešte rýchlejšie ako doteraz, aj keď patríme k jednej z najpriemyselnejších krajín. To je aj zmysel tejto konferencie, čo si od toho sľubujeme. Ďakujem."

Vahram Chuguryan: „Ďakujeme pekne, priestor pre novinárske otázky. Nech sa páči TA 3."

Lucia Lukušová, redaktorka TA 3: „Dobrý deň, ja by som mala otázku na pána ministra. Pán minister, vy pred začatím tlačovky na konferencii ste hovorili, že by ste chceli podporovať mladých výskumníkov, tak akým spôsobom? Ďakujem."

Peter Plavčan: „Ďakujem veľmi pekne za otázku. Je známou skutočnosťou, že jednou z priorít slovenského predsedníctva je naprieč všetkými témami téma talentu. A tak isto aj v oblasti výskumu je to podpora mladých výskumníkov, je to podpora mladých talentovaných výskumníkov. Jednou z priorít slovenského predsedníctva je aj prijatie záverov, záverov Rady na podporu mladých výskumníkov, a to v rámci Rady ministrov pre konkurencieschopnosť. Ak si určite pamätáte tak prvé zasadnutie bolo na začiatku júla v Bratislave, na ktorom na neformálnom stretnutí sa hovorilo o tejto téme. Tak isto sa hovorilo na tomto stretnutí aj o téme mladých výskumníkov, kde slovenské predsedníctvo v spolupráci s mladými výskumníkmi začalo pripravovať takzvanú Bratislavskú deklaráciu mladých výskumníkov, ktorá by mala predložiť názory mladých vedcov na to, ako by im bolo možné uľahčiť ich profesionálnu kariéru, ale nielen pracovné, ale aj životné podmienky. Takže pokiaľ ide o priority nášho predsedníctva, tak v tomto prípade by sme sa snažili zlepšiť podmienky pre mladých vedcov ich výskumnú kariéru a tak isto aj na národnej úrovni, rovnako aj na medzinárodnej úrovni. Táto deklarácia by mala priniesť konkrétne opatrenia. Na národnej úrovni, keďže tam smerovala táto otázka, tak by to bolo ohľadne ďalšej podpory, ktorá sa týka napríklad stredoškolskej, vysokoškolskej vedeckej a odbornej činnosti. Ďalej, pokiaľ ide o oblasť podpory prostredníctvom malých grantov. Nedávno sme mali napríklad stretnutie českej a slovenskej vlády, kde sme sa konkrétne dohodli, že v rámci bilaterálnej spolupráce budeme podporovať granty pre mladých výskumníkov. Tých opatrení bude viac. Napríklad momentálne v parlamente sa prerokúva novela zákona o fonde na podporu vzdelávania, kde sme rozšírili možnosť prijať nízko úročené úvery aj pre mladých výskumníkov. A to je tá konkrétna podpora, pretože v rámci bratislavského stretnutia neformálnej rady ministrov mladí výskumníci opakovane zdôrazňovali, že nielen v pracovných, ale aj v životných podmienkach majú isté obmedzenia, ktoré vyplývajú napríklad z toho, že ich príjmy sú založené na grantových systémoch, kde sa tieto granty poskytujú iba na niekoľko rokov, niekedy je to rok, dva, tri. A majú napríklad aj problémy, pokiaľ ide o úvery na bývanie a podobne. To znamená, že toto sú tie konkrétne opatrenia, ktoré prijímame na národnej úrovni. Na medzinárodnej úrovni je to viacero opatrení. Je to napríklad program Marie Sklodowskej‑Curie pre vedcov. Čo je také konkrétnejšie pre mladých vedcov, je napríklad EURAXESS, na základe ktorého v rámci regionálnych centier môžu mladí vedci získať veľa informácií o tom, kde by sa mohli podieľať, kde získať grant ne medzinárodnej úrovni a aké sú podmienky, ktoré musia splniť."

Vahram Chuguryan: „Ďakujeme pekne. Nech sa páči, ďalšie otázky, nech sa páči RTVS."

Kristína Hamarová, redaktorka RTVS: „Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela pán Chovanca spýtať, v podstate ten problém, ktorý ste načrtli, cloudy a podobne, či to považujete za najväčší problém, s ktorým sa teraz priemysel a firmy musia vyrovnať, aby boli konkurencieschopnejší voči trhom v Ázii a v Spojených štátoch. Myslím teraz Európska únia ako taká? A aké s riešenia, či bude investované do tých dát, môžete to trošku bližšie prezentovať?"

Rastislav Chovanec: „Rozvojom internetu a digitalizácie a príchodom nových technológií sa veľmi významne zmenil v podstate biznis model a celkové fungovanie firiem. Dnes je už jasné, že internet je tu všade, že sa nestane iba nejakou módnou záležitosťou a rozvoj týchto technológií bude prospievať dlhšiu dobu k tomu, aby dokázala firma upraviť svoje procesy tak, aby dokázala zvyšovať efektivitu. Vidíme rozvoj robotiky, automatizácie a technológií, ktoré výrazne ovplyvňujú dnes fungovanie priemyslu a jednotlivých firiem. A to, čo som spomínal, napríklad dátová analytika, zberanie údajov prostredníctvom internetu veci, prípadne ukladanie týchto údajov do cloudu je len jednou z oblastí, ktorá prišla s rozvojom nových technológií. Vo všeobecnosti sa tento nový prístup, ako firmy budú musieť prispôsobiť svoje podnikanie novým technológiám a novej situácii na trhu nazýva smart industry, respektíve inteligentný priemysel. A ja som veľmi rád, že práve dnes vláda schválila stratégiu na podporu inteligentného priemyslu, aj na Slovensku a tam presne budú rozpracované jednotlivé kroky, že čo firmy by mali spraviť, aby dokázali držať krok so svojimi partnermi, respektíve buď sa presadiť na zahraničných trhoch, respektíve ustáť tu svoju trhovú pozíciu oproti konkurentom, ktorí už sa modernizovali. Výsledkom implementácie týchto nových technológií a postupov by malo byť to, že firmy budú konkurencieschopnejšie, dokážu možno optimalizovať svoj proces, znížiť náklady alebo priniesť na trh niečo nové a to by im malo zaručiť, že dokážu na tom trhu pôsobiť oveľa dlhšie."

Vahram Chuguryan: „Ďakujem pekne. Sú ďalšie otázky? Ak nie, tak na záver už len dodám, že konferencia je trojdňová, dnes začala, bude trvať do konca týždňa. Materiály, ako aj tlačovú správu môžete stiahnuť zo stránke ministerstva školstva, ako aj zo stránky konferencie. Takže veľmi pekne ďakujeme za účasť a prajeme vám pekný deň."

Redaktor (preklad): „Zdravím vás, som z Research Europe a zopakujem otázku, je vôbec v Európe reindustrializácia, či prebieha alebo či je možná reindustrializácia v Európe?"

Vahram Chuguryan: „Nech sa páči, pána generálneho riaditeľa poprosíme."

Robert‑Jan Smits: „Ako som spomínal vo svojej prezentácii, že je to priorita číslo jedna, je to pre nás prvoradý cieľ. Hovorili sme o tej dátovej analytike, alebo o digitalizácii, tie by mohli zohrať nesmierne dôležitú úlohu v tom procese zabezpečovania tejto priority, tohto cieľu. Sme svedkami toho, že po celej Európe sa investuje do tejto oblasti. Napríklad používajú sa nad mieru sofistikované technológie, napríklad ... Rakúsko. Čiže som vyslovene presvedčený, že budeme svedkami reindustrializácie v EÚ, budeme svedkami toho, že sa budú objavovať nové produkcie v Európe. Toto je aj podporované decíznou sférou, to znamená ľuďmi, ktorí majú na starosti koncepcie a stratégie. Napríklad aj vláda Spojeného kráľovstva kladie silný dôraz na tento trend. Čiže tento trend vo všeobecnosti v Európe je podporovaný aj vládami."

Vahram Chuguryan: „Pokiaľ nie sú žiadne ďalšie otázky, tak ďakujeme za to, že ste prišli. Ďakujeme vám za účasť, pekný deň."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
konferencie

Odbory vedy a techniky:
Iné

REinEU2016 – nový impulz pre európsky priemysel

Tlač