Výzvy v celkovom objeme takmer 500 miliónov eur na výskum a inovácie

12. 10. 2016

logo Operačný program výskum a inovácie Ako uviedol portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Výskumná agentúra (VA) ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie, vyhlásila doteraz v rámci operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI) z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, výzvy v celkovom objeme takmer 500 miliónov eur.

Vyhlásené výzvy na dopytovo – orientované projekty sú v prevažnej miere otvorené. Žiadatelia tak môžu predkladať svoje žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) až do vyčerpania alokovanej sumy. Tie sú viazané na kľúčový dokument pre OP VaI „Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK).“ Ide o základný rámcový strategický nástroj na podporu výskumu a inovácií na Slovensku. Jedným z jeho cieľov je zvýšenie príspevku výskumu k hospodárskemu rastu cestou globálnej excelentnosti a lokálnej relevantnosti.

Výskumné projekty programového obdobia 2014 – 2020 majú byť zamerané najmä na materiálový výskum a nanotechnológie, informačno-komunikačné technológie, biotechnológie a biomedicínu, pôdohospodárstvo a životné prostredie, vrátane moderných chemických technológií šetrných k životnému prostrediu, udržateľnú energetiku a energie.

„Vysoký počet prijatých žiadostí o NFP bol zaregistrovaný v rámci výzvy na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 s alokovanou sumou 200 miliónov eur,“ uviedol generálny riaditeľ VA Rastislav Beliansky. O tieto peniaze sa uchádzajú podniky z oblasti výskumu a vývoja za účinnej spolupráce s partnermi z akademickej sféry a neziskového sektora. Zámerom je podporiť transfer nových poznatkov a technológií z výskumu do reálnej praxe. Žiadosti sú v súčasnosti v procese posudzovania.
Otvorená, dopytovo – orientovaná výzva na podporu Dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR má prvý dátum uzávierky koncom októbra 2016. Novinkou je, že po prvý raz sa k jednotlivým  žiadostiam o NFP vyjadrujú a zároveň aj navrhujú svoje odporúčania zahraniční experti. Alokovanú sumu vo výške 288 miliónov eur môžu budúci prijímatelia pomoci vo vytvorených konzorciách partnerov využiť najmä na priemyselný a experimentálny výskum jednotlivých oblastiach špecializácie RIS3.
Ďalšie súvisiace informácie k výzvam, ako aj k OP VaI sú dostupné na webovom sídle www.opvai.sk a na www.vyskumnaagentura.sk.

Zdroj:

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR

logo: https://www.opvai.sk/pre_media/

Uverejnila MI

Kľúčové slová:
projekty, veda, výskum, grant

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač