Agenda pre dunajský región – Tibor Navracsics

08. 11. 2016

Vystúpenie Tibora  Navracsicsa komisára pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport a za Spoločné výskumné centrum k agende pre Dunajský región.

logo Televíznej stanice TA 3(03.11. 2016; Televízna stanica TA 3; Vystúpenie; 14.40; por. 1/1; ‑/‑)

Moderátor podujatia: „A teraz dámy a páni už odovzdám slovo Tiborovi Navracsicsovi, komisárovi pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport a za Spoločné výskumné centrum."

Tibor Navracsics, komisár Európskej komisie (simultánny preklad): „Pán minister Sólymos, pán podpredseda, milý Maroš, dámy a páni príjemné odpoludnie. Je mi veľkým potešením, že tu dnes môžem byť. V prvom rade chcem poďakovať vláde Slovenskej republiky a mestu Bratislava, kde momentálne je predsedníctvo stratégie pre Dunajský región. Som veľmi hrdý, že Spoločné výskumné centrum, za ktoré ja zodpovedám, po prvýkrát sa podieľalo na zorganizovaní výročného fóra spolu s Generálnym riaditeľstvom pre regionálnu a mestskú politiku. Zohľadňuje to silnejšie zameranie na úlohu vedeckých podkladov pri tvorbe politiky.
Som veľmi rád, že vedecké aspekty implementácie Dunajskej stratégie sú integrálnou súčasťou diskusií na tomto fóre. A nie je to len taká postranná téma, ako v minulosti. Je to pre nás veľká príležitosť ako zlepšiť prácu a zabezpečiť, aby sme lepšie využívali vedecké dôkazy na to, aby sme zefektívnili Dunajskú stratégiu. Táto stratégia je mimoriadne dôležitá aj pre mňa. A nielen preto, že som z podunajskej krajiny aj ja, je tu silné prepojenie medzi cieľmi stratégie a mojím portfóliom. Maroš už spomínal význam vzdelávania. Využitie sily vzdelávania, inovácií a vedy na posilnenie zručnosti jednotlivcov a na rozvoj regiónu. Iba ak krajiny Dunajského regiónu vytvoria atraktívne podmienky na život a kariérne vyhliadky, dokážu úspešne súťažiť o tie najlepšie mozgy, čo je dôležité pre hospodársky rast, tvorbu pracovných príležitostí a sociálnu... Podunajský región je domovom viac než sto milióna ľudí, to je pätina populácie EÚ. Má strategickú pozíciu, otvára EÚ jej susedom: Čiernomorskému regiónu, južnému Kaukazsku a Strednej Ázii. Krajiny sa líšia, pokiaľ ide o ich ekonomickú silu, ale tento región je silne prepojený, má potenciál ďalšej integrácie a rastu. Od roku 2011 Dunajská stratégie bola dobrým integrovaním rámcov pre krajiny a regióny na riešenie tém, ktoré nedokážu zvládnu samé. Celý pokrok, ktorý sme zatiaľ zaznamenali, sa dosiahol vďaka páve nadnárodnej spolupráci. Iniciatívy súvisiace s vodným hospodárstvom sú veľmi dobrým príkladom.
Rieka Dunaj prináša výzvy, ktoré krajiny v tomto regióne musia zvládať spoločne. Ale sú tu aj príležitosti, ktoré sa najlepšie využijú v spolupráci. Na jednej strane krajiny stoja pred rastúcimi výzvam s vodou vzhľadom na zvýšenú frekvenciu extrémneho počasia a vzhľadom na klimatické zmeny. Na druhej strane vedecké poznatky týkajúce sa vody môžu byť sinou hybnou silou inovácie, ktorá prinesie zručnosti a schopnosti a posilní spoluprácu medzi zainteresovanými subjektmi v rôznych krajinách regiónu. Takto môže veda prispieť k budovaniu prosperity ak posilneniu konkurencieschopnosti. Spoločné výskumné centrum tu môže zohrať dôležitú úlohu. Chcem uviesť niekoľko príkladov. Po prvé, zabezpečenie kvality vody, toto je veľký cieľ v regióne. Dunajskú vodu... treba zlepšiť, tak isto poznatky o dostupnosti vody, kvalite vody, o rizikách a zachovaní a obnove ekosystému a biodiverzity. Okrem toho je to platforma, ktorá podporuje vytvorenie partnerstiev medzi výskumnými inštitúciami v regióne Dunaja s národnými a nadnárodnými zainteresovanými subjektmi, ako je napríklad Medzinárodná komisia na ochranu rieky Dunaj a tak isto komisia na ochranu povodia rieky Sáva. Takáto spolupráca umožňuje krajinám v regióne dostávať sa k informáciám aj na implementáciu rámca pre vodu a smernice týkajúce sa povodní a je tu tak isto ochrana a zvládanie povodní. Tak isto prístup k vode zdola nahor je tiež súčasťou tohto .... Máme tu rôzne vedecké poznatky, ktoré podporujú aj ekosystém vody a poľnohospodárstva v regióne.
Jeden z workshopov počas tohto fóra bude skúmať to, ako tento inovatívny prístup môže byť využitý na navrhnutie naozaj špičkových riešení na zvládanie odpadových vôd, hospodárstva s odpadovými vodami. Potom sú tu možnosti pre ekonomiku, napríklad obnova vody alebo urbárne zazeleňovanie. Takáto spolupráca môže viesť k rozvoju nových produktov, služieb, zručností a vôbec nových pracovných profilov, ktoré budú mať obrovský potenciál pre ekonomický rast a investície. Po druhé, posilnenie regionálneho rozvoja cez stratégie smart špecializácie a vedecké dôkazy. Vďaka jedinečným skúsenostiam s touto špecializačnou platformou, JRC podporuje komunity v regióne Dunaja pri navrhovaní a implementovaní výskumných a inovačných stratégii. Tieto budú na špecifickom prístupe a príležitostiach, vrátane problematiky vody, ale berú do úvahy aj širšiu makroregionálnu diverziu, vrátane krajín mimo EÚ.
Napríklad v Kišiňove začiatkom tohto roka táto platforma smart specialization (?) a Vedecká akadémia Moldavska zorganizovali prvý workshop k tejto stratégii inteligentnej špecializácie zameranej na rozšírenie EÚ o susedné krajiny. A v septembri JRC a Národná akadémia vied Ukrajiny podpísali dohodu o výskumnom rámci, ktorá už vychádza z niekoľkých spoločných úspešných aktivít. Majú za sebou napríklad spoluprácu na tejto inteligentnej špecializácii cez cielenú podporu pre výskum a inovácie a tak isto v oblasti poľnohospodárstva a znižovania rizík z katastrof. Ako všetky politiky iniciatív regionálneho rozvoja závisia od údajov, podkladov a poznatkov.

Toto je základ na vypracovanie konkrétnych opatrení, monitorovanie, ich implementáciu a vizualizáciu ich dopadu, čo sú zásadné prvky ktorejkoľvek efektívnej politiky. Pre Dunajskú stratégiu platforma, ktorú prevádzkuje JRC zohráva presne túto úlohu. Zbiera údaje a ich vyhodnocuje. Táto platforma poskytuje aj komplexný pohľad na harmonizovaný súbor údajov v niekoľkých témach, ktoré sú dôležité pre Podunajské regióny, napríklad kvalita pôdy a vody, dynamika populačnej zmeny a zachovanie krajiny. Táto databáza poznatkov dáva politikom a ďalším zainteresovaným subjektom porovnávateľné údaje na podporovanie rozhodovania založeného na poznatkoch o Podunajskom regióne. A tiež za cieľ poskytnúť informácie, ktoré sú potrebné na analýzu vzájomných prepojení medzi rôznymi sektormi náročnými na vodu, ako je poľnohospodárstvo a energetika. Po tretie, posilnenie spolupráce v rámci vedeckej komunity Podunajského regiónu. JRC pomáha vytvoriť a posilňovať prepojenia. Napríklad od spustenia v Bratislave v roku 2013 vedecká podpora JRC pre Podunajskú stratégiu zasiahla viac než 4‑tisíc zainteresovaných subjektov národných a regionálnych orgánov, akadémiách vied na univerzitách, v podnikoch. Za posledné tri roky viac než 40 vedeckých publikácií a technických správ boli vyprodukované v spolupráci so zásadnými subjektmi v tomto regióne. Viac než 50 tematických workshopov a stretnutí sa zorganizovalo v spolupráci v partnerstve s expertmi z celého regiónu. A táto platforma má teraz viac než 7 200 dátových súborov a je to stabilná sieť podunajských expertov.

Platforma podporuje napríklad mapovanie expozície Dunajského regiónu, teda kultúrneho dedičstva v Dunajskom regióne voči prírodným katastrofám alebo zohľadňuje mestské (?) poľnohospodárstvo. Sú tam silnejšie prepojenia medzi viac než 300 univerzitami, kde je viac než 3 milióny študentov a pomáhame teda rozvíjať zručnosti mladých ľudí, zlepšujeme kapacity regiónu nachádzať inovatívne riešenia pre lokálne výzvy a poskytovať vedeckú podporu pri tvorbe politických rozhodnutí, pri politickom rozhodovaní. Týka sa to vodného hospodárstva, kvality pôdy, tvorby bioenergie a tak isto inteligentnej špecializácie.


Dámy a páni, dosiahlo sa od prijatia Dunajskej stratégie naozaj veľa. Ale musíme byť lepší pri využívaní potenciálu regiónu a pri budovaní udržateľnej prosperity v tomto regióne. Takmer 20 miliónov ľudí opustilo krajiny strednej východnej a juhovýchodnej Európy za posledných 25 rokov. Podľa nedávnej správy z Medzinárodného menového fondu tento exodus mal negatívny dopad na krajiny, ktoré opustili. Malo to negatívny dopad na spoločnosti a ekonomiky. Výsledné nedostatočné zručnosti a rýchlo starnúce obyvateľstvo bránia týmto krajinám v ich rozvoji a mnohé sa nachádzajú v tomto Podunajskom regióne. Ľudská kapitál je skutočne dôležité aktívum. Ak má Podunajský región prekvitať, musíme sa rozvíjať férovým a inkluzívnym spôsobom, aby sme obstáli v globálnej súťaži o talenty. Veda a inovácie sú dôležité, aby pomohli regiónu práve toto dosiahnuť. Naozaj chceme zabezpečiť, aby mladí ľudia zohrali plnú úlohu. Prajme vám veľa úspechov v nadchádzajúcich dvoch dňoch."

Moderátor podujatia: „Ďakujem pán Tibor Navracsics."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

 

Kľúčové slová:
vzdelávanie, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Iné

Stratégia EÚ pre dunajský región – 5. výročné fórum

Tlač