Elektronické informačné zdroje dostupné v CVTI SR

01. 11. 2016

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR; národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Súčasťou CVTI SR je špecializovaná verejná vedecká knižnica, ktorá svojou činnosťou prispieva k rozvoju vedy, techniky a vzdelávania na Slovensku budovaním a spravovaním knižničných a informačných fondov a poskytovaním knižničných a informačných služieb pre širokú odbornú verejnosť.
Jednou z aktivít špecializovanej vedeckej knižnice na podporu výskumu, vývoja a vzdelávania na Slovensku je zabezpečenie prístupu do elektronických informačných zdrojov (EIZ).
Prístupy do EIZ má CVTI SR zakúpené z vlastných finančných zdrojov alebo, a to vo väčšine prípadov, zo štrukturálnych fondov EÚ prostredníctvom Operačného programu Výskum a vývoj v rámci projektov NISPEZ – NISPEZ III (Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom). Aktuálne sa pripravuje nový projekt z Operačného programu Výskum a inovácie.

prístup k el. inf. zdrojom
EIZ predstavujú vedeckú a odbornú literatúru v elektronickej forme, vrátane nástrojov pre ich efektívne využívanie (discovery systém), ako aj nástroje na hodnotenie vedy a výskumu. Podľa typu možno EIZ rozdeliť do troch základných skupín:

  • plnotextové databázy – komunikujú primárny vedecký výskum prostredníctvom článkov časopisov, kníh, zborníkov a pod. a sú vlastným produktom vydavateľa (napr. Elsevier, Wiley, Springer, Emerald, Sage, Taylor and Francis a pod.)
  • scientometrické, citačné, bibliografické databázy – hodnotia úroveň vedy, úroveň autorov, tímov, krajín a vedeckých príspevkov. Ponúkajú štruktúrované záznamy o existencii vedeckých príspevkov. Sem patria databázy SCOPUS a Web of Science
  • agregované databázy – ponúkajú obsah agregovaný od rôznych vydavateľov a z rôznych databáz (napr. ProQuest Central, Business Source Premier, Academic Search Complete)

Databázy je možné ďalej rozdeliť podľa ich zamerania na monotematickémultidisciplinárne. Väčšina z ponúkaných EIZ v portfóliu CVTI SR je multidisciplinárnych, t. j. pokrývajú všetky vedné odbory.  

CVTI SR, vďaka spomínaným národným projektom, zabezpečuje prístup k vybraným EIZ pre celý slovenský vedeckovýskumný sektor prostredníctvom širokej siete akademických a vedeckých knižníc v SR.
Svojim registrovaným používateľom poskytuje CVTI SR prístup k licencovaným e-zdrojom (v režime 24/7) prostredníctvom svojej webovej stránky www.cvtisr.sk , záložka  e-zdroje alebo prostredníctvom odkazu http://ezproxy.cvtisr.sk/ po zadaní svojho používateľského mena a hesla.
Registrovaným používateľom CVTI SR sa môže stať každá fyzická osoba s platným občianskym preukazom po vyplnení a podpísaní prihlášky a zaplatení ročného registračného poplatku (3.- €).
Registráciu do EIZ je možné uskutočniť aj vzdialene, záujemca vyplní a e-mailom alebo poštou doručí prihlášku pre vzdialený prístup do e-zdrojov CVTI SR a  zaplatí stanovený registračný poplatok. Po splnení uvedeného budú záujemcovi zaslané prístupové práva na využívanie e-zdrojov CVTI SR.
V prípade záujmu, všetky potrebné informácie, ako aj prihláška a pokyny na uhradenie registračného poplatku, sú zverejnené na http://ezproxy.cvtisr.sk/registracia.php.
Popisy, predmetové zameranie, pomôcky na využívanie EIZ, ako aj celé portfólio EIZ a ďalšie informácie sú dostupné na E-zdroje a na stránke CVTI SR.
V prípade využívania EIZ sa CVTI SR, ako aj jeho používatelia zaväzujú dodržiavať licenčné podmienky pre prístup a využívanie EIZ. Tie je možné nájsť na: http://ezproxy.cvtisr.sk/podmienky.php.

Literatúra:
http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/o-cvti-sr/zakladne-informacie.html?page_id=409 a

http://www.cvtisr.sk/sk/specializovana-vedecka-kniznica/o-kniznici.html?page_id=521

http://www.cvtisr.sk/buxus/docs///web_brozura_CVTI_jun2016_.pdf :

http://www.cvtisr.sk/sk/specializovana-vedecka-kniznica/o-kniznici/kniznicny-a-vypozicny-poriadok.html?page_id=524#pouz :

Spracovali:  Katarína Svitková, Katarína  Kyselová, Michal Sliacky

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
CVTI SR, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač