Elektronické informačné zdroje pre oblasť prírodných vied dostupné v CVTI SR

23. 11. 2016

Prvú zo základných šiestich skupín odborov vedy a techniky definovaných Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj tvoria Prírodné vedy. Uvedené delenie bolo prevzaté aj do aktuálne platnej slovenskej legislatívy, ktorá upravuje oblasť štátnej podpory výskumu a vývoja.

ilustračný obrázok - skúmavky

Prírodné vedy sa zaoberajú objektmi a javmi, v ktorých človek má len vedľajšiu funkciu, alebo je chápaný ako súčasť živočíšnej ríše. Oblasť prírodných vied spoločne s technickými vedami patrí medzi tie vedné disciplíny, v ktorých sa pomerne často objavujú aj hodnotné aplikácie a riešenie konkrétnych problémov spoločnosti a hospodárstva v oblastiach, ktorým sa venujú.
V zmysle podrobnejšieho členenia, platného v Slovenskej republike, do oblasti prírodných vied patria nasledovné podskupiny:

Matematické vedy

 • Počítačové a informatické vedy (okrem  Informačných a komunikačných technológií a Knižničnej informačnej vedy)
 • Fyzikálne vedy
 • Chemické vedy
 • Vedy o Zemi a enviromentálne vedy (aj zemské zdroje)
 • Biologické vedy
 • Ostatné odbory prírodných vied

Poslaním CVTI SR je podporovať výskum, vývoj a vzdelávanie na Slovensku a jednou z podporných aktivít  je aj sprostredkovanie prístupu do elektronických informačných zdrojov (EIZ). V ponuke EIZ CVTI SR sú dostupné články a mnohé publikácie zo všetkých šiestich skupín odborov vedy a techniky.

Medzi databázami zaoberajúcimi sa problematikou prírodných vied je možné nájsť:obálka časopisu, ktorý máme prístupný v rámci databázy Nature (http://www.nature.com)

 • American Physical Society – ponúka prístup do časopisov z oblasti fyziky.
 • BioOne Complete – je kolekcia 188 titulov e-časopisov a 3 titulov knižných sérií vydavateľstva BioOne, ktoré sprístupňuje plné texty recenzovaných časopisov a doplnkových vedeckovýskumných materiálov pokrývajúcich oblasti organickej a integračnej biológie, ekológie a životného prostredia.
 • GreenFile – abstraktová databáza rozhrania EBSCOhost pre oblasť životného prostredia.
 • The EMBO Journal je recenzovaný vedecký časopis zameraný na príspevky v plnom rozsahu týkajúce sa pôvodného výskumu v oblasti molekulárnej biológie a príbuzných oblastí.
 • GEN – Genetic engineering and biotechnology newsGEN – je časopis zameraný na oblasť biotechnológie, aktuálnych klinických štúdií, bioprocesov, molekulárnej diagnostiky, genomiky a proteomiky.
 • IGI Global ponúka niektoré plné texty odborných publikácií – aj z oblasti bioinformatiky a chemického inžinierstva.
 • JOVE - Journal of Visualized Experiments je recenzovaný a indexovaný časopis venovaný biologickým, medicínskym, chemickým a fyzikálnym výskumom publikovaným formou videí, bol založený ako nový nástroj pre publikáciu v oblasti vied o živej prírode, za účasti vedcov z popredných výskumných inštitúcií. CVTI SR má prístup iba do videí sekcie Biology a sekcie Science Education (sekcie Basic Biology a Advanced Biology).
 • Databáza NATURE sprístupňuje časopisy vydavateľstva Nature Publishing Group z oblasti biomedicíny.
 • PubMed  je databáza zameraná na oblasť biomedicíny.
 • Water resources research je interdisciplinárny časopis, ktorý publikuje pôvodné výskumy v oblasti prírodných a spoločenských vied, ktoré zahŕňajú úlohu vody vo fyzikálnych, chemických, biologických a ekologických vedách, verejné zdravie a súvisiace sociálne a politické vedy.

Kompletný zoznam EIZ zaoberajúcich sa problematikou z oblasti prírodných vied je k dispozícii v pdf formáte  alebo na http://ezproxy.cvtisr.sk/ záložka „Prírodné vedy“.

Svojim registrovaným používateľom poskytuje CVTI SR prístup k licencovaným e-zdrojom (v režime 24/7) prostredníctvom svojej webovej stránky www.cvtisr.sk , záložka  e-zdroje alebo prostredníctvom odkazu http://ezproxy.cvtisr.sk/ po zadaní svojho používateľského mena a hesla.

Registrovaným používateľom CVTI SR sa môže stať každá fyzická osoba s platným občianskym preukazom po vyplnení a podpísaní prihlášky a zaplatení ročného registračného poplatku (3.- €).

Registráciu do EIZ je možné uskutočniť aj vzdialene, záujemca vyplní a e-mailom alebo poštou doručí Prihlášku pre vzdialený prístup do e-zdrojov CVTI SR a  zaplatí stanovený registračný poplatok. Po splnení uvedeného budú záujemcovi zaslané prístupové práva na využívanie e-zdrojov CVTI SR.

V prípade záujmu alebo otázok je k dispozícii kontakt eiz@cvtisr.sk.

Spracovali:  Katarína Svitková, Katarína  Kyselová, Michal Sliacky 

Literatúra:

https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/odboryVaT/Stranky/Prirodnevedy.aspx
http://ezproxy.cvtisr.sk/

Zdroj obrázku: Pixabay.com, CVTI SR

Uverejnila MI

Kľúčové slová:
CVTI SR

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Elektronické informačné zdroje dostupné v CVTI SR

Tlač