Seminár MATLAB v CVTI SR

14. 11. 2016

MATLAB je inžiniersky nástroj a interaktívne prostredie pre vedecké a technické výpočty, analýzu dát, vizualizáciu a vývoj algoritmov, využívaný miliónmi inžinierov a vedcov po celom svete. S programom MATLAB môžete skúmať a vizualizovať Vaše nápady a riešiť úlohy naprieč rôznymi odbormi. Simulink je nadstavba MATLAB-u pre simuláciu a modelovanie dynamických systémov. Poskytuje používateľom možnosť rýchlo a jednoducho vytvárať modely dynamických sústav vo forme blokových schém.

Otvorená architektúra MATLAB-u a Simulinku viedla ku vzniku knižníc, funkcií a blokov, nazývaných aplikačné knižnice, ktoré rozširujú použitie programu v príslušných vedných a technických odboroch. MATLAB poskytuje riešenie v oblastiach ako je aplikovaná matematika, strojové učenie, spracovanie signálov a komunikácie, spracovanie obrazu a počítačové videnie, finančná analýza a modelovanie, návrh riadiacich systémov, robotika a mnoho ďalších.

Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci s firmou HUMUSOFT s. r. o. pripravili pre záujemcov  seminár MATLAB PRE ZAČIATOČNÍKOV, ktorý sa konal v priestoroch CVTI SR na Lamačskej ceste v Bratislave dňa 26. 10. 2016. Asi 70 účastníkov prevažne z radov študentov a doktorandov vysokých škôl sa na seminári mohlo krok za krokom   zoznámiť s inžinierskym nástrojom MATLAB a jeho možnosťami. Postupne sa oboznámili s  jeho základným prostredím a spôsobom, akým MATLAB pracuje a vizualizuje dáta. Skúsený lektor  p. Michal Blaho z Humusoftu  im ukázal tvorbu používateľských aplikácií a doplnkov a demonštroval,   ako môže používateľ rýchlo a ľahko vytvárať modely dynamických sústav v nadstavbe Simulink.

MATLAB

 

Časť účastníkov si priniesla na  seminár  vlastný notebook, aby  si mohli príklady priamo na mieste aj vyskúšať.

Pracovník CVTI SR p. Dalibor Bošňák v krátkosti odprezentoval  implementáciu prostredia MATLAB na infraštruktúre Dátového centra pre výskum a vývoj, ktorá je poskytovaná bezplatne používateľom z akademickej obce SR. MATLAB v širokej konfigurácii jeho 69 rôznych  modulov  je súčasťou služieb postavených na výkonnej  platforme DC VaV a poskytovaných  prostredníctvom Integrovaného systému služieb CVTI SR. Používatelia registrovaní cez portál ISS CVTISR   získajú prístup k systému MATLAB pomocou pripojenia  vzdialenej plochy i prístup k dávkovému (off-line) režimu spracovania v klastri 96 výpočtových jadier.

 MATLAB 2 seminár

Seminár je jednou z viacerých výukovo-vzdelávacích aktivít, ktoré CVTI SR v spolupráci so svojimi partnermi pravidelne pripravuje pre záujemcov o vedu a výskum.

Viac info na https://iss.cvtisr.sk

Autor: Juraj Noge, CVTI SR

Uverejnila MI

Kľúčové slová:
CVTI SR, semináre

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač