Slávnostné udeľovanie cien za vedu a techniku 2016

10. 11. 2016

Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku je udeľovanie ocenení za prácu a výsledky v oblasti vedy a techniky – Cena za vedu a techniku. Cieľom podujatia je oceniť prácu vedecko-výskumných pracovníkov za dosiahnuté úspechy a ich prínos v oblasti vedy, techniky či inovácií. V roku 2014 sa po prvýkrát odovzdávali Ceny za vedu a techniku, ktoré nahradili doteraz odovzdávané Ceny ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Táto transformácia mala za cieľ zvýšiť spoločenskú prestíž udeľovania cien za vedu a techniku.

Odovzdávanie cien na galavečere

Slávnostné udeľovanie ocenení za prácu a výsledky v oblasti vedy a techniky v rámci Týždňa vedy a techniky 2016 sa uskutočnilo na galavečere dňa 10. 11. 2016 v priestoroch Incheba Expo Bratislava.

Ceny odovzdával minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan, ktorý upriamil pozornosť na potenciál, ktorý vedeckovýskumní pracovníci pre spoločnosť predstavujú: Ide o  najprestížnejšiu cenu udeľovanú v oblasti vedy a techniky v Slovenskej republike. Je dôležité, aby sa vedcom a technikom venovala náležitá pozornosť a bola vyjadrená úcta tým, ktorí svojimi profesionálnymi výsledkami zviditeľňujú Slovenskú republiku v zahraničí prostredníctvom vedy a techniky . Našou snahou je prijať opatrenia na podporu ďalších investícií  do výskumu, ktoré by viedli k zatraktívneniu vedeckej kariéry“ uviedol minister.

Dnešný galavečer je zároveň príležitosťou upozorniť verejnosť na úspechy vo vede a technike prostredníctvom Vás ocenených. Dovoľte mi vyjadriť presvedčenie, že sa bude zvyšovať záujem verejnosti o vedu a techniku, ako aj záujem mladej generácie pracovať vo výskume a vývoji" dodal v závere svojho príhovoru minister.

Cena za vedu a techniku

Galavečer Ceny za vedu a techniku bol výnimočný aj tým, že laureátom udelili sošku Ceny za vedu a techniku, ktorej nové výtvarné stvárnenie bolo prezentované 7. 11. 2016 v rámci Slávnostného otvárania Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2016. Zlato-platinová plastika pretavená do skla z dielne umelca Achilleasa Sdoukosa symbolizuje celú škálu vedných disciplín, ktoré spolupracujú a smerujú k jednému ušľachtilému cieľu. Odovzdávanie toho ocenenia sa konalo za prítomnosti významných hostí.

Udeľovanie Ceny za vedu a techniku prebiehalo v nasledujúcich kategóriách:

  • osobnosť vedy a techniky;
  • celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky;
  • osobnosť vedy a techniky do 35 rokov;
  • popularizátor vedy;
  • vedecko-technický tím roka.

Prinášame mená víťazov v jednotlivých kategóriách:

Kategória Osobnosť vedy a techniky

prof. Ing. Marián Valko, DrSc.,Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky FCHPT STU Bratislava
Ocenenie získal za komplexnú analýzu kovov a antioxidantov v živých systémoch, popise interakcií kovov s biomolekulami a úlohe redoxných kovov pri tvorbe voľných radikálov.

RNDr. Imrich Barák, DrSc., Ústav molekulárnej biológie SAV Bratislava
Ocenenie mu bolo udelené za významný príspevok k objasneniu molekulových mechanizmov bunkového delenia, sporulácie a programovanej bunkovej smrti v baktériách.

Ing. Rastislav Havrila, PhD., riaditeľ útvaru výskum a vývoj v EVPÚ, a. s., Nová Dubnica
Cenu dostal za výsledky dosiahnuté pri riešení a riadení výskumno-vývojových projektov v oblasti výkonovej elektrotechniky a statických výkonových meničov s unikátnymi realizačnými výstupmi v množstve priemyselných zariadení.

Kategória Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky

prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc., Katedra epizootológie a parazitológie UVLF Košice
Ocenenie mu bolo udelené za významný príspevok k rozvoju molekulovej diagnostiky a epizootológie vírusových nákaz zvierat.

PhDr. Karol Pieta, DrSc., Archeologický ústav SAV Nitra
Cenu získal za mnohé výnimočné objavy v archeológii a celoživotné vedecké dielo, ktoré významnou mierou prispelo k bližšiemu poznaniu dejín.

RNDr. Peter Schmeringa, riaditeľ výskumu a vývoja Biatec Laser Technology, s. r. o. Bratislava
Cenu dostal za aplikovaný výskum a vývoj prototypu zariadenia Biatec Laser BLT F3 pre laserové mikroobrábanie ultra tvrdých a ďalších materiálov a aplikovaný výskum a vývoj prototypu automatizovanej linky na laserové spracovanie dreva.

Kategória Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD., Fakulta výrobných technológií Prešov, TU Košice
Ocenenie získal za výskum metód výpočtovej inteligencie v oblasti modelovania a riadenia systémov na báze nekonvenčných pohonov s umelými svalmi.

Ing. Jaromír Vašíček, PhD., Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
Ocenenie získal za vedecký prínos v oblasti poľnohospodárskych a živočíšnych biotechnológií a biomedicíny – charakterizácia a kryokonzervácia dospelých kmeňových buniek národných plemien hospodárskych zvierat.

Ing. Rastislav Baláž, PhD., konštruktér elektronických zariadení a prístrojov, EVPÚ, a. s.; Nová Dubnica
Cena mu bola udelená za výskum a vývoj optoelektronických a manipulačných zariadení s realizáciou v obrannom priemysle.

Kategória Popularizátor vedyMinister Peter Plavčan a  Andrea Putalová

Mgr. Andrea Settey Hajdúchová, rektorát STU, Bratislava
Cenu získala za vytrvalú popularizáciu a masmedializáciu práce slovenských vedkýň a vedcov a úspešných vedeckých projektov.

doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc., Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica
Ocenenie mu bolo udelené za dlhoročnú rozsiahlu a úspešnú aktivitu v oblasti popularizácie astronomických poznatkov článkami v časopisoch a dennej tlači, reláciami v rozhlase a televízii, ako aj prednáškami pre širokú verejnosť.

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR, Bratislava
Ocenenie získalo za popularizáciu vedy a techniky na Slovensku a koordináciu popularizačných aktivít na celoslovenskej úrovni. Hlavnou  náplňou činnosti NCP VaT je popularizovať vedu a techniku, objasňovať ciele a výsledky výskumu a vývoja s dôrazom na slovenskú scénu, zvyšovať záujem mladých ľudí o vedu a vedeckú kariéru, podporovať účasť verejnosti na dianí vo vede a technike, prostredníctvom intenzívneho dialógu, ako aj posilňovať účinnosť nástrojov masovej komunikácie (tlačených aj elektronických) v oblasti popularizácie vedy

Kategória Vedecko-technický tím roka - odbor Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Stavebnej fakulty TU Košice  – tím prof. Ing. Stanislava Kmeťa, PhD.
Cenu získali za teoretický a experimentálny výskum a vývoj nových inteligentných adaptívnych nosných systémov schopných odolávať statickým a dynamickým účinkom mimoriadneho zaťaženia.

Výskumno-vývojové centrum AUTOMOTIVE, vedúci tímu Ing. Stanislav Korec, Matador Industries, Dubnica nad Váhom
Ocenenie im bolo udelené za vývoj, výrobu a implementáciu technologickej aplikácie kolaboratívneho robota do výrobného i nevýrobného procesu automobilky Škoda Auto, a. s.

tím pracovníkov z útvaru výskum a vývoj, EVPÚ, a. s., Nová Dubnica pod vedením Ing. Mareka Franka, PhD.
Cenu získali za výskum, vývoj a realizáciu trakčnej výzbroje pre dvojsystémový elektrický rušeň, spĺňajúcej najnovšie technicko-ekonomické požiadavky.

V rámci podujatia boli odovzdané aj tieto ceny

Cena SAV za budovanie infraštruktúry pre vedu

RNDr. Ján Mucha, CSc., a Ing. Vladimír Pätoprstý, PhD., z Chemického ústavu SAV
Za významný prínos pri obstaraní a sprevádzkovaní špičkovej prístrojovej techniky pre štúdium v oblasti glykomiky

Ocenenie Slovenskej rektorskej konferencie (Cena za umenie)

Bc. Jakub Dušička,  študent Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

Cena Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností (Propagátor vedy a techniky)

prof. Ing. Márius Pavlovič, PhD.
doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Ing. Ladislav Szojka

Cena Aurela Stodolu (Ocenenie Slovenských elektrární)

za najlepšie dizertačné práce:
Štefan Čerba
 –  za dizertačnú prácu na tému Regulačný systém plynom chladeného rýchleho reaktora
Matúš Kováč  –  za dizertačnú prácu na tému Metódy a postupy pre hodnotenie napäťovej stability elektrizačnej sústav

za najlepšie diplomové práce:
Jakub Januška
 –  za diplomovú  prácu na tému Projektová dokumentácia pre vonkajšiu rozvodňu 400 kV
Róbert Ješko  –  za diplomovú  prácu na tému Modelovanie termohydraulických pomerov v zostupnej časti JR VVER 440

za najlepšie bakalárske práce:
Jakub Slávik  –  za bakalársku  prácu na tému Vplyv prechodných dejov v prenosovej sústave na stabilitu generátorov
Marek Širanec  –  za bakalársku  prácu na tému Trojvinuťové transformátory a ich vlastnosti pri zaťažení

Víťazom srdečne blahoželáme.

Rozhovory na jednotlivé témy s ocenenými budú postupne uverejnené na portáli Veda na dosah.

Všetky informácie o podujatí nájdete na webovej stránke www.tyzdenvedy.sk v sekcii hlavné podujatia.

Spracovala: M. Izakovičová

Zdroje: NCP VaT

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky, osobnosti vedy

Odbory vedy a techniky:
Iné

Video súbory k článku

Trinásty ročník TVT bol slávnostné otvorený

Tlač