Elektronické informačné zdroje pre oblasť technických vied dostupné v CVTI SR II.

01. 12. 2016

Technické vedy sú druhou zo základných šiestich skupín odborov vedy a techniky tak, ako sú definované Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Uvedené delenie bolo prevzaté aj do aktuálne platnej slovenskej legislatívy upravujúcej oblasť štátnej podpory výskumu a vývoja. ilustračná snímka1

Technické vedy sú vedy, ktoré skúmajú techniku, analyzujú existujúce technické systémy a myšlienkovo syntetizujú prípadne ideovo anticipujú nové technické objekty a procesy. Oblasť technických vied je účelovo a operatívne orientovaná, má konštruktívny charakter, je integrujúca a spoločne s prírodnými vedami patrí medzi tie vedné disciplíny, v ktorých sa pomerne často objavujú aj hodnotné aplikácie a riešenie konkrétnych problémov spoločnosti a hospodárstva v oblastiach, ktorým sa venujú.

V zmysle podrobnejšieho členenia platného v Slovenskej republike do oblasti technických vied patria nasledovné podskupiny:

 • Stavebné inžinierstvo (stavebníctvo, doprava, geodézia)
 • Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy
 • Informačné a komunikačné technológie 
 • Strojárstvo 
 • Chemické inžinierstvo
 • Materiálové inžinierstvo
 • Medicínske inžinierstvo
 • Environmentálna biotechnológia
 • Priemyselná biotechnológia 
 • Nanotechnológie 
 • Drevárske vedy 
 • Ostatné odbory technických vied

ilustračný obrázok2Poslaním CVTI SR je podporovať výskum, vývoj a vzdelávanie na Slovensku a jednou z podporných aktivít  je aj sprostredkovanie prístupu do elektronických informačných zdrojov (EIZ). V ponuke EIZ CVTI SR sú dostupné články a mnohé publikácie zo všetkých šiestich skupín odborov vedy a techniky.

Medzi databázami zaoberajúcimi sa problematikou technických vied je možné nájsť:

ACM Digital Library sprístupňuje plné texty časopisov, zborníkov a iných publikácií spoločnosti ACM (Association for Computing Machinery).

Časopis ACS Nano sa zameriava na výskum v oblasti nanovedy a nanotechnológií, ktorý je zameraný na rozhranie s chémiou, biológiou, materiálovou vedou, fyzikou a strojárstvom.

Databáza ebrary  poskytuje prístup do plných textov viac ako 13 800 titulov kníh z oblasti vied o živej prírode, strojárstva, techniky, transferu technológií a duševného vlastníctva.

Emerald ponúka plné texty časopisov a knižných sérií aj z oblasti inžinierskych a materiálových vied vydavateľstva Emerald.

Encyclopaedia Britannica Academic Edition obsahuje články a iné informácie zo širokej škály odborov.

IGI Global sprístupňuje plné texty 73 titulov odborných publikácií z oblasti z oblasti bioinformatiky, výpočtovej techniky, umelej inteligencie, chemického inžinierstva.

Databáza Knovel obsahuje a sprístupňuje odborné monografie a faktografické príručky z oblasti prírodných vied, techniky a medicíny.

Časopis Nano Letters sa venuje základnému výskumu vo všetkých odvetviach teórie a praxe v oblasti nanovedy a nanotechnológií.

Medzinárodný časopis Nanoscale prináša výsledky výskumu z oblasti nanovedy a nanotechnológií.

ScienceDirect je rozhranie ktoré sprístupňuje časopisy a knihy vydavateľstva Elsevier z najrôznejších vedných oblastí aj z oblastí technických vied.

Scopus je bibliografická, citačná multidisciplinárna databáza.

SpringerLink poskutuje prístup k časopisom a sériám publikácií vydavateľstva Springer z oblasti vedy, techniky a medicíny.

Wiley Online Library ponúka časopisy a knihy vydavateľstva Wiley-Blackwell z najrôznejších vedných oblastí a medzi nimi sprístupňuje aj encyklopédie z oblastí:  priemyselných biotechnológií (Encyclopedia of Industrial Biotechnologies), biomedicínskeho inžinierstva (Wiley Encyclopedia of Biomedical Engineering) a z oblasti výpočtovej techniky (Wiley Encyclopedia of Computer Science and Engineering).

Web of Science je portál spoločnosti Thomson Reuters a sprístupňuje nasledujúce databázy:

Web of Science Core Collection (WoS)  – systém siedmych citačných indexov pre oblasť prírodných, technických, spoločenských, humanitných vied a umenia.

Current Contents Connect (CCC)   – multidisciplinárna abstraktová databáza z vyše 8000 svetových vedeckých recenzovaných časopisov a viac ako 2000 kníh.

Journal Citation Reports (JCR)  – scientometrická databáza obsahujúca štatistické údaje a informácie na hodnotiace účely a porovnávanie časopisov.

Essential Science Indicators (ESI)  – scientometrický zdroj pre kvantitatívnu analýzu publikačnej a citačnej produkcie vo vede a výskume.

Kompletný zoznam EIZ zaoberajúcich sa problematikou z oblasti technických vied je k dispozícii v pdf formáte (Elektronické informačné zdroje – Technické vedy) alebo na http://ezproxy.cvtisr.sk/ záložka „Technické vedy“.

ilustračný obrázok3Svojim registrovaným používateľom poskytuje CVTI SR prístup k licencovaným e-zdrojom (v režime 24/7) prostredníctvom svojej webovej stránky www.cvtisr.sk, záložka  e-zdroje alebo prostredníctvom odkazu http://ezproxy.cvtisr.sk/ po zadaní svojho používateľského mena a hesla.

Registrovaným používateľom CVTI SR sa môže stať každá fyzická osoba s platným občianskym preukazom po vyplnení a podpísaní prihlášky a zaplatení ročného registračného poplatku (3.- €).

Registráciu do EIZ je možné uskutočniť aj vzdialene, záujemca vyplní a e-mailom alebo poštou doručí Prihlášku pre vzdialený prístup do e-zdrojov CVTI SR a  zaplatí stanovený registračný poplatok. Po splnení uvedeného budú záujemcovi zaslané prístupové práva na využívanie e-zdrojov CVTI SR.

V prípade záujmu alebo otázok je k dispozícii kontakt eiz@cvtisr.sk.

Literatúra:

https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/odboryVaT/Stranky/technickevedy.aspx

http://ezproxy.cvtisr.sk/

http://www.cvtisr.sk/sk/specializovana-vedecka-kniznica/o-kniznici/kniznicny-a-vypozicny-poriadok.html?page_id=524

 

Spracovali:  Katarína Svitková, Katarína  Kyselová, Michal Sliacky

Kompletný zoznam EIZ zaoberajúcich sa problematikou z oblasti technických vied

Zdroj obrázkov:

Ilustračný obr. 1

Ilustračný obr. 2

Ilustračný obr. 3

Uverejnila: MI

                             

Kľúčové slová:
CVTI SR, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Elektronické informačné zdroje pre oblasť prírodných vied dostupné v CVTI SR
Elektronické informačné zdroje dostupné v CVTI SR

Tlač