Konferencia s novou stratégiou k transformácii európskeho energetického systému

05. 12. 2016

logo konferencie Konferencia SET Plan 2016 – CEEC X je spojením historicky deviatej SET Plan konferencie, organizovanej predsedníckymi krajinami EÚ a desiatej Stredoeurópskej energetickej konferencie, ktorú tradične organizuje SFPA. Kladie si za cieľ vytvoriť prestížnu medzinárodnú platformu na diskusiu o najdôležitejších otázkach týkajúcich sa súčasnej energetickej politiky EÚ a politiky v oblasti výskumu a inovácií, skúmať proces vytvárania európskej Energetickej únie, so zameraním na výskum a inovácie, čo je jedna z prioritných oblastí, od ktorej sa očakáva prielom pri transformácii energetického sektora EÚ.

SET Plan konferencia  banner

Jej cieľom je zlepšiť viditeľnosť Energetickej únie, identifikácia priorít energetickej politiky a plánovanie budúcich akcií. Konferenciu budú v nultý deň konferencie, dňa 30. novembra 2016, rámcovať sprievodné akcie, ako sú:  

  1. matchmaking Networking4Innovation (N4I)  k novým výzvam v oblasti energetiky, ktorý organizuje BIC Bratislava v rámci projektu Danube INCO.net.
  2. podujatie SETIS -– Strategic Energy Technologies Information System Spojeného výskumného centra EÚ (JRC).
  3. valné zhromaždenie platformy  EÚ pre udržateľnú technológiu jadrovej – Sustainable Nuclear Energy Technology Platform  (SNETP)

Konferencia sa uskutočnila pod záštitou Slovenského predsedníctva v Rade EÚ, Ministerstva školstva a Ministerstva hospodárstva SR, vďaka odhodlanej práci organizátorov zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA) a Centra vedecko‑technických informácií SR (CVTI), a vďaka podpore generálneho partnera konferencie Stredoslovenskej energetiky, hlavného partnera konferencie Slovenských elektrární, ako aj partnerov konferencie Datatherm, a. s., eustream a. s., Ipesoft a. s., Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Slovenský plynárenský priemysel, a. s. a Transpetrol, a. s.. 

Závery a poučenia z tejto konferencie SFPA vydá v podobe zborníka v priebehu januára 2017.

Tlačová správa 2. 12. 2016: S novou stratégiou k transformácii európskeho energetického systému

Energetická bezpečnosť sveta v najbližších desaťročiach a rozvoj nízko uhlíkových energetických technológií sú témy, o ktorých sa v týchto dňoch diskutovalo na trojdňovej medzinárodnej konferencii SET Plan 2016 – 10. Stredoeurópska energetická konferencia X. Ide o jedno z posledných podujatí počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ v oblasti vedy a výskumu. Za ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa na ňom zúčastnili minister Peter Plavčan a štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová.

Prestížna konferencia v oblasti výskumu a inovácií a budovania energetickej únie predstavuje významnú platformu na diskusiu o dôležitých otázkach európskej energetickej politiky. Cieľom je identifikácia priorít energetickej politiky a plánovanie budúcich akcií.

„Len prostredníctvom integrovaného výskumu sa dá naplniť stratégia zameraná na zabezpečenie konkurencieschopnosti a naplnenie cieľov vytýčených v Parížskej dohode o zmene klímy s orientáciou na výskum, vývoj a inovácie nízko uhlíkových technológií a komplexnú transformáciu energetického systému EÚ,“ uviedol minister Peter Plavčan.

Podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič na konferencii prezentoval súčasné smery a výzvy energetickej únie. ,,V týchto dňoch sme predstavili najrozsiahlejší balík opatrení smerom k realizácii energetickej únie. Súčasťou balíka sú aj opatrenia na urýchlenie inovácií v oblasti čistej energie, podporu verejných a súkromných investícií, ako aj na zmiernenie spoločenského dosahu prechodu k čistej energii. Myslím si, že ide o skutočnú reformu energetického systému. Chceme zabezpečiť, aby Európa fungovala ako Európa regiónov a neskôr ako jednotný energetický trh. Očakávame, že vďaka navrhovaným opatreniam zmobilizujeme ročne 177 miliárd eur investícií, vznikne 900 tisíc nových pracovných miest, najmä v sektore energetickej efektívnosti a umožníme ročný rast HDP až o 1 %".

Na dôležitosť výskumu a inovácií poukázal aj eurokomisár pre vedu, výskum a inovácie Carlos Moedas: "Európa potrebuje výskum a inovácie, aby sa do roku 2050 stala uhlíkovo neutrálnym spoločenstvom. Nemáme čas nazvyš. Musíme koordinovaným úsilím v Európe aj naprieč celým svetom, celým spektrom sektorov, mobilizovať verejné a súkromné investície do prelomových technológií pre naše spoločné dobro. Vieme, že máme odvážnu stratégiu na dosiahnutie tohto cieľa."

Na konferencii vystúpili aj minister hospodárstva SR Peter Žiga a riaditeľ Medzinárodnej energetickej agentúry Fatih Birol. Svoje príspevky predniesli aj ďalší významní hostia predseda výboru pre priemysel, výskum a energetiku Jerzy Buzek a generálny riaditeľ DG Energy Dominique Ristori.

Súčasťou konferencie boli aj sprievodné podujatia:

1. Networking4Innovation (N4I) k novým výzvam v oblasti energetiky,
2. Podujatie SETIS – Strategic Energy Technologies Information System Spojeného výskumného centra EÚ (JRC),
3. Valné zhromaždenie platformy EÚ pre udržateľnú technológiu jadrovej energetiky – Sustainable Nuclear Energy Technology Platform (SNETP),
4. Podujatie k inovatívnym a konkurencieschopným nízko uhlíkovým energetickým riešeniam založených na jadrovej energii – European Nuclear Cogeneration Industrial Initiative (NC2I),
5. Podujatie k programu Funding Innovative Low Carbon Energy Demonstration Projects: the NER 300

Viac informácií o konferencii nájdete na webovej stránke http://www.setplan2016.sk/

Uverejnila: MI

Zdroj: CVTI SR

Kľúčové slová:
CVTI SR, konferencie

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač