Pedagogická fakulta UK oslávila 70. výročie vzniku

08. 12. 2016

Minister  školstva P. Plavčan

Pedagogická fakulta UK vznikla v roku 1946, čím sa stala najstaršou a prvou z pedagogických fakúlt na Slovensku. Poskytuje vysokoškolské vzdelávanie najmä v oblasti pedagogických vied, umeleckých odborov, humanitných a spoločenských vied. Pripomenieme si jej 70. výročie vzniku.

Bratislava 7. decembra 2016: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (UK) si dnes pripomenula 70. výročie vzniku. Stalo sa tak na slávnostnom zhromaždení v Aule UK – za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR prof. Ing. Petra Plavčana, CSc.

Naša mládež miluje prepych. Nemá správne chovanie. Neuznáva autority a nemá úctu pred staršími. Deti odvrávajú rodičom, srkajú pri jedle a tyranizujú svojich učiteľov.‘ Nie, nehovorím o našej mládeži. Sokratove slová zazneli približne pred 2500 rokmi a svedčia o tom, že učitelia to nemali, a ani nemajú ľahké,“ prihovoril sa prítomným v úvode rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. „Ak naša univerzita nesie vo svojom názve meno vierozvestca pedagogiky Jána Amosa Komenského, tak spomedzi našich fakúlt je to práve Pedagogická fakulta UK, ktorá nielen názvom, ale aj samotnou povahou svojho portfólia snáď najvýraznejšie reprezentuje jeho pedagogické posolstvo,“ dodal rektor UK.

Dekanka Pedagogickej fakulty UK prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., priblížila históriu fakulty a významné medzníky. „Pedagogické fakulty sú dnes neoddeliteľnou súčasťou slovenského univerzitného prostredia. Zároveň sú výsledkom úsilia generácií pedagógov o lepšie, kvalitnejšie a humánnejšie školstvo, o lepší svet,“ zdôraznila prof. A. Vančová.
Podujatie bolo spojené aj s odovzdávaním ocenení a ďakovných listov pedagógom, študentom i absolventom fakulty. Súčasťou bolo i udelenie zlatej medaily UK, ktorou rektor UK ocenil prácu a výnimočné úspechy akademického maliara doc. Stanislava Harangozóa pri príležitosti jeho životného jubilea.

Bližšie informácie o histórii a poslaní fakulty: história a poslanie fakulty

Informácie nám poskytla PhDr. Andrea Földváryová vedúca Oddelenia vzťahov s verejnosťou.

Foto:Vladimír Kuric

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
pedagogické vedy , vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač