PISA – gramotnosť 15-ročných žiakov ZŠ a SŠ

09. 12. 2016

obálka správy: PISA 2015Čo je PISA

Štúdia OECD PISA (Programme for International Student Assesment) zisťuje výsledky vzdelávania z pohľadu požiadaviek trhu práce (t. j. funkčnú gramotnosť žiakov z hľadiska teórie celoživotného vzdelávania sa) a sústreďuje sa na žiakov v posledných rokoch povinnej školskej dochádzky.

Štúdia PISA sa uskutočňuje od roku 2000 v trojročných cykloch. Hlavnou testovanou oblasťou prvého cyklu štúdie OECD PISA bola čitateľská gramotnosť.

Slovensko a PISA

Slovenská republika, už ako členská krajina OECD, sa prvýkrát zúčastnila štúdie PISA v roku 2003, keď bola hlavnou sledovanou oblasťou matematická gramotnosť. Poslednou z troch obmieňaných oblastí je prírodovedná gramotnosť, ktorá sa prvýkrát stala hlavnou skúmanou oblasťou v roku 2006. Každý cyklus štúdie OECD PISA skúma všetky tri oblasti (gramotnosti), jednu ako hlavnú a dve ako doplnkové.
Od roku 2012 sa Slovensko zúčastňuje testovania aj novo pridaných testovaných domén – finančná gramotnosť, elektronické testovanie čitateľskej a matematickej gramotnosti a riešenia problémov. Počnúc hlavným testovaním PISA 2015 testovanie na Slovensku prebieha kompletne v elektronickej podobe.

Všetky získané informácie (výsledky) štúdie PISA sa analyzujú vzhľadom na okolnosti vzdelávania (zisťované dotazníkmi) a spracovávajú z pohľadu OECD (napr. výsledné priemery sa počítajú len z dát členských krajín OECD).
Cieľom štúdie nie je hodnotiť výkony jednotlivých žiakov alebo škôl, ale sledovať výsledky vzdelávacích systémov zúčastnených krajín a ich zmeny v čase a prinášať námety na zlepšenie vzdelávacej politiky.

Výsledky slovenských 15-ročných žiakov sú podľa medzinárodnej štúdie PISA 2015 pod priemerom krajín OECD  (Zdroj: MŠ VVaŠ SR)

Viac informácií, podrobnejších analýz, porovnaní trendov a ukážky úloh PISA 2015 nájdete na špeciálnej stránke www.nucem.sk.

Prieskum v rámci EÚ a v širšom globálnom kontexte

Rovnako ako v minulých kolách prieskumu, záverečná správa PISA 2015 ponúka kľúčové poznatky do výkonu vzdelávacích systémov na úrovni EÚ, členských štátov EÚ a v širšom globálnom kontexte. To poskytuje nové dôkazy o schopnostiach študentov v oblasti vedy, čítania a matematiky a ich vývoj v zúčastnených krajinách v priebehu času. Týmto spôsobom zúčastnené krajiny a ich ekonomiky môžu posúdiť úspešnosť svojich reforiem v posledných rokoch ich vzdelávacej politiky a určiť potrebu ďalších aktivít.

V rámci vzdelávacej politiky EÚ, na základe výsledkov PISA 2015, predkladá Európska komisia  výsledky v prikladanej štúdii s ohľadom na nízku porovnávaciu úspešnosť s ohľadom na vývoj v čase, odlišnosti podľa pohlavia, sociálno-ekonomického postavenia a prisťahovaleckého pôvodu a poukazuje na dôsledky pre politiky vzdelávania a odbornej prípravy.

PISA 2015: EU performance and initial conclusions regarding education policies in EU

Graf s ukážkou porovnávania študentov v oblasti vedy v rámci krajín EÚ za rok 2015.

graf: PISA 2015

Zdroje:

NUCEM – PISA 2015 (Zverejnenie výsledkov a medzinárodnej správy štúdie OECD PISA 2015)

Európska komisia

PISA 2015: EU performance and initial conclusions regarding education policies in Europe

Spracovala: MI

 

Kľúčové slová:
vzdelávanie, štatistika

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač