Politický rok 2016 – Peter Plavčan

19. 12. 2016

Hosťom TA 3, s ktorým redaktor Norbert Dolinský  bilancoval rok 2016 bol minister školstva Peter Plavčan. Preberali spolu citlivé témy, ako napríklad testovanie PISA, platy učiteľov, reformu školstva s dopadom aj  na pracovný trh, duálny systém vzdelávania. V rámci predsedníctva SR v Rade EÚ to boli témy: radikalizácia mládeže, vzdelávací systém  a ako sa darí Slovensku v oblasti vedy a výskumu, prípadne ako chce do tejto oblasti investovať na budúci rok.

logo Televíznej stanice TA 3(18. 12. 2016; Televízna stanica TA 3; V politike; 11:00; por. 4/11; Norbert Dolinský)

Norbert Dolinský, moderátor: „Ďalším mojím hosťom, s ktorým budem bilancovať rok 2016, je minister školstva, pán Peter Plavčan, dobrý deň.

Peter Plavčan, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR (nom. SNS): „Dobrý deň."

Norbert Dolinský: „Ďakujem veľmi pekne, že ste nás prijali vo vašich kancelárskych priestoroch. Diváci majú možnosť sa pozrieť, ako pracujete, kde pracujete a kde vznikajú rozhodnutia práve v školských odboroch, respektíve v školskom smere. Pán minister, vy ste nováčikom v politike, povedzme si úprimne, čo sa týka ministerského kresla, ste od marca prvý raz ministrom školstva. Jedna vec sú plány a vízie, s akými prichádzate na ministerstvo, teraz už je vyše pol roka po voľbách. V akom stave ste preberali ministerstvo, prípadne na ktoré tie najviac citlivé témy ste sa zamerali?"

Peter Plavčan: „Áno pán redaktor, je to tak. V politike som nováčikom a niekoľkokrát opakovane som aj zdôraznil, že som viac manažér ako politik. A mojou úlohou je dostať rezort školstva tam, kde patrí, to znamená, aby vo verejnosti odbornej a širokej verejnosti sa zvýznamnilo, zvýznamnilo školstvo, pretože sa týka našich detí a mládeže. A preto je potrebné, aby malo dostatok finančných prostriedkov, aby sa aj deti, mládež a aj učitelia cítili v škole dobre."

Norbert Dolinský: „Keď bilancujeme, pán minister rok 2016, tak téma platy, učiteľské platy je rozhodne jedna veľká téma, tá bola aj pred voľbami, aj po voľbách aj keď momentálne odborári sú v takom útlme. Ale na to sa vás opýtam, v akom, teda či sú v útlme, alebo nie sú v útlme. V akom sú momentálne stave vzťahy medzi ministerstvom školstva a odborármi, čo sa týka platov?"

Peter Plavčan: „Ja sa domnievam, že sú veľmi korektné, momentálne máme rokovania o platoch učiteľov. Musím opakovať, že v tomto roku sa podarilo zvýšiť platy učiteľov, to znamená učiteľov a odborných zamestnancov v regionálnom školstve a vysokoškolských učiteľov o desať percent. K prvému januáru tohto roka boli štyri percentá, k prvému septembru bolo šesť percent a v tomto zvyšovaní platov chceme pokračovať. Garantoval som verejne, že v rozpočte rezortu školstva máme na platy učiteľov od prvého septembra šesť percent, a tak isto chceme zvyšovať platy učiteľov aj v troch rokoch po sebe, až do skončenia mandátu tejto vlády, to znamená ešte štyrikrát po šesť percent. Dokopy by to malo byť aj s týmto rokom približne tridsaťdeväť percent."

Norbert Dolinský: „Keď hovoríte o ďalšom zvyšovaní platov, tak máte na mysli september 2017. Viem, že bola požiadavka odborárov aj na január už 2017, zatiaľ tie rokovania sú v akom stave?"

Peter Plavčan: „Bolo kolektívne vyjednávanie, kde všetky kategórie zamestnancov vo verejnom záujme mali prisľúbené a bolo to podpísané v kolektívnej zmluvy štyri percentá od začiatku roka, školské odbory nepodpísali zmluvu o kolektívnom vyjednávaní, a tak isto sa tam ani nenachádzajú, ale vieme riešiť o šesť percent. Jednoducho učitelia v regionálnom školstve, vo vysokom školstve a odborní zamestnanci v regionálnom školstve dostali už v tomto roku šesť percent, to znamená o štyri mesiace skôr. A samozrejme toto navýšenie bude pokračovať aj naďalej, v budúcom roku to predstavuje sumu približne sedemdesiatsedem miliónov eur. A potom bude to zvýšenie, ktoré som spomenul k prvému septembru o ďalších šesť percent."

Norbert Dolinský: „Pán minister, ale keď hovoríme o platoch učiteľov, tak treba sa pozrieť nielen na to, ale aj a to je kvalita nášho školstva. O kvalite sa veľmi diskutuje, sme zrejme na chvoste krajín V4. V čom vidíte hlavné príčiny takéhoto stavu?"

Peter Plavčan: „Ja sa domnievam, že naše školstvo je dobré, ale treba diferencovane pozerať na školstvo ako na celok a na jeho časti. Pretože je to jeden obrovský mechanizmus, v ktorom sú stovky, tisíce škôl, osemdesiattisíc učiteľov, šesťstotisíc žiakov. Je veľký počet budov, ktoré treba opravovať, je potrebné veľké materiálne vybavenie, desaťtisíce učebníc a treba sa pozrieť na tie výsledky aj čiastkovo. Máme vynikajúcich učiteľov, vynikajúcich vedcov, a tak isto máme aj veľa žiakov, študentov ktorí dosahujú napríklad na medzinárodných olympiádach skvelé umiestnenia, dokonca zlaté medaily, strieborné, bronzové. To znamená, že školstvo je dobré, ale stále je čo zlepšovať."

Norbert Dolinský: „Áno, stále je čo zlepšovať a práve je to také paradoxné v tejto dobe, pretože žijeme v modernej dobe technológií, informačných zdrojov, rôznych aj učebných moderných pomôcok. A myslím si, že je to tempo, ktoré je zvolené je nastavené správne, nemalo by to tempo kvality výučby sa zvýšiť?"

Peter Plavčan: „Určite áno, a práve preto sme prijali viacero opatrení, ešte skôr, ako bol schválený národný program rozvoja, výchovy a vzdelávania. Už v tomto roku napríklad sme zmenili školský program, štátny vzdelávací program, ktorý sa týka základných škôl a sme pridali znovu naspäť do prvého, druhého ročníka základnej školy prvouku, pretože deti mali horšie výsledky v TIMS‑e, ktoré boli prezentované tieto výsledky medzinárodného merania asi pred mesiacom. A tak isto napríklad pre, do tretieho a štvrtého ročníka sme pridali šesť hodín prírodovedy, a tak isto sme začali aj rok čitateľskej gramotnosti. To znamená to, čo sme očakávali, že naše deti budú trošku zaostávať, tak sme už začali robiť, napriek tomu, že ešte tento národný program rozvoja, výchovy a vzdelávania nie je dokončený a schválený vládou."

Norbert Dolinský: „Keď hovoríme o testovaní žiakov, o kvalite žiakov, ešte v týchto dňoch stále rezonuje v médiách testovanie PISA, ktoré nedopadlo veľmi dobre, čo sa týka našej účasti pri krajinách OECD. V čom je problém, že tí žiaci teda naozaj, lebo nie je to prvý raz takýto zlý výsledok, že kontinuálne stále dosahujú takéto nie veľmi asi priaznivé výsledky?"

Peter Plavčan: „Je to pravda, že naše deti sa dostali pod priemer štátov, ktoré, v ktorých bolo toto medzinárodné meranie uskutočnené, je pravdou aj to, že klesli nie len výsledky asi o desať bodov, z približne, ten priemer bol päťsto bodov, ale klesli výsledky približne o desať bodov aj vo všetkých štátov, to znamená nie len v Slovenskej republike, aj v celej Európe sa niečo deje. A práve preto sa budeme snažiť aj v budúcnosti tieto výsledky zlepšiť, to znamená pozrieť sa znovu na štátne vzdelávacie programy v základných a stredných školách, a tak isto v podobe projektov, či už z eurofondov, alebo projektov, ktoré budú národnej povahy a financované zo štátneho rozpočtu podnietiť deti, mládež v školách, a tak isto aj učiteľov, namotivovať ich, aby dosahovali lepšie výsledky."

Norbert Dolinský: „Dosť sa diskutuje v týchto dňoch a možno už je to aj taká vízia na rok 2017, o reforme školstva, o takej komplexnejšej reforme, kde by teda to školstvo reflektovalo možno aj na pracovný trh. Pretože máme naozaj študentov, ktorí vychádzajú zo škôl a nevedia sa zamestnať, pretože ich kvalifikácia nekorešponduje s pracovným trhom. Teda čo v tomto plánujete urobiť na budúci rok?"

Peter Plavčan: „Treba diferencovať, že o akú mládež ide. Naozaj keď sa pozrieme do štatistík, tak máme tam veľkú skupinu mládeže, ktorá sa veľmi ťažko zamestnáva, týka sa to hlavne vybraných odborov stredných škôl. A tak isto je potrebné aj pripraviť model, ako tieto deti pripraviť na trh práce, ak nepôjdu na vysokoškolské štúdium. Preto sme rozbehli a v tomto roku znovu bol finančne podporený cez eurofondy duálny systém vzdelávania. Chceme ho rozširovať tak, aby aj zamestnávatelia spokojní a mali príslušné kategórie zamestnancov pokryté novými absolventmi stredných škôl. Pokiaľ ide o vysoké školy, tak dlhodobo nemáme problémy s ich zamestnanosťou. Ak si zoberieme štatistické údaje, tak približne rok a pol po skončení vysokej školy, tak prakticky je nulová nezamestnanosť absolventov, stále máme nenasýtený trh práce, pokiaľ ide o vysokoškolákov. A je to dobré, že sa dostávajú do ekonomiky a majú svoje pracovné uplatnenie, aj keď nie vždy úplne v odbore, ktorý vyštudovali."

Norbert Dolinský: „Keď spomínate systém duálneho vzdelávania, je to veľká téma v rezorte školstva. Keď si zoberieme len príklad Nemecka, tam okolo osemdesiat percent odborných škôl teda využíva tento systém, že priamo zamestnávatelia si natiahnu, ak to tak môžem povedať týchto ľudí do pracovného procesu, a potom ich aj uplatnia na trhu práce, či už v tej firme, alebo niekde inde. U nás je to v akom stave momentálne, keď bilancujeme na konci roku 2016?"

Peter Plavčan: „Áno pán redaktor, máte pravdu. Treba povedať, že tento, tento projekt sa začal iba pred hádam dvoma rokmi. To znamená, že nie je možné očakávať, že tento projekt sa rozbehne jednorázovo a hneď doňho vstúpia všetky školy, ktoré by mali oprávnenie s ohľadom na odbory, stredné odborné školy, ktoré poskytujú. V každom prípade sa neustále počet žiakov a pribúda aj počet škôl a tak isto počet žiakov, ktorí vstupujú do duálneho vzdelávania, musia vidieť výhody tohto systému. Som veľmi rád, že sa nám podarilo podporiť novým projektom ďalšou jeho etapou ďalší rozvoj duálneho vzdelávania. A predpokladám, že v priebehu niekoľkých rokov, možno troch, štyroch, piatich rokov bude už ten počet škôl a tak isto počet študentov, ktorí vstúpili do systému duálneho vzdelávania štandardný. Treba povedať, že Nemec, spolková republika Nemecko systém buduje dlhé desiatky rokov a preto tam už prebieha tento systém štandardne."

Norbert Dolinský: „Ja som to aj myslel v tom kontexte, že by práve Nemecko mohlo byť dobrým príkladom pre Slovensko aj pre našich zamestnávateľov, lebo zatiaľ sme hovorili, ako je to zo strany škôl a študentov. Ale majú naši zamestnávatelia záujem o takýto projekt, naskakujú do toho vlaku?"

Peter Plavčan: „Určite áno, nakoniec aj v tomto projekte je viacero výhod pre zamestnávateľov. To znamená, že napríklad z tohto projektu vieme tak isto platiť finančné prostriedky určené pre tých, ktorí sa venujú týmto študentom na pôde podnikov. Takže je tam viacero výhod, ktoré smerujú k tomu, že zamestnávatelia to vnímajú pozitívne tento projekt. A samozrejme budeme musieť urobiť aj širšiu mediálnu podporu, aj na úrovni zamestnávateľov, aj stredných škôl, aby to vstupovanie do projektu bolo rýchlejšie."

Norbert Dolinský: „Pán minister, obráťme list. Sme predsedníckou krajinou ešte zopár dní v Rade Európskej únie, je to veľká téma pre všetkých politikov, hovoria stále o význame tohto predsedníctva. Predpokladám, že je to aj pre rezort školstva významné, že vediete ministrov školstva Európskej únie. Veľkou témou, tých tém bolo viacej, ja som si však vybral jednu a to je radikalizácia mládeže, naozaj problém extrémizmu. Predpokladám, že vzdelávací systém práve na tento veľký problém bude reflektovať v budúcom roku, ako?"

Peter Plavčan: „Určite áno. Keď som uviedol, že vidíme v rezorte aj to, že ako si stúpa radikalizácia spoločnosti a objavuje sa viacero negatívnych javov, tak už niekedy koncom leta sme prijali novú prílohu k štátnemu vzdelávaciemu programu a rozšírili sme napríklad možnosti pre školy, aby chodili s deťmi a mládežou do Osvienčimu, prípadne na iné pamätné miesta, ktoré poukazujú na to, kam vedie extrémizmus a aké má dôsledky. Samozrejme, že táto téma sa objavuje v niektorých predmetoch, ako je napríklad etická výchova, prípadne dejepis a tak isto sme už od začiatku roka vydali nový metodický pokyn, ktorý usmerňuje učiteľov, ako pristupovať, ako uchopiť túto tému na vyučovaní. Ale samozrejme, že chystáme sa urobiť aj výzvu na projekty v budúcom roku, ktoré by prispeli takisto k upozorňovaniu na to, aké dôsledky má extrémizmus, ako proti, ako voči nemu robiť prevenciu a tak isto potom aj, aby sa tomu mohli učitelia venovať podrobnejšie na vyučovaní v rámci jednotlivých predmetov."

Norbert Dolinský: „Vôbec extrémizmus je problém, ktorý tu pred pár rokmi nebol. On tu bol vždy, ale nie v takej vysokej miere ako je to momentálne v rámci Európskej únie. To znamená podľa vás ministerstvo reaguje pružne a kedy môžeme očakávať nejaké prvé výsledky už?"

Peter Plavčan: „Podľa môjho názoru prvé výsledky už prišli, a to práve vtedy, že v médiách sa už častejšie hovorí o týchto témach, a tak isto aj v súvislosti s oblasťou vzdelávania. To znamená už verejnosť sa dozvedá o prvých výsledkoch v tom zmysle, že deti, a tak isto spolu s učiteľmi navštevujú tieto miesta, aktivizujú sa školy, a tak isto aj viem, že sa dejú rôzne semináre a na úrovni škôl, tak isto aj v externom prostredí. Nedávno som sa zúčastnil na takejto konferencii, ktorá sa organizovala na národnej úrovni."

Norbert Dolinský: „Takže ministerstvo na to myslí. A európskou agendou je aj viac investícií do vedy a výskumu. Vy už ste počas nášho rozhovoru spomenuli, že máme veľmi šikovných výskumníkov, ktorí nie sú len, nerobia svoju vedeckú činnosť na Slovensku, ale aj v zahraničí, tým pomáhajú slovenskému školstvu. Ako sa teda darí Slovensku v tejto oblasti, v oblasti vedy a výskumu, prípadne ako chcete doňho investovať, do tejto oblasti, do tejto oblasti na budúci rok?"

Peter Plavčan: „Som veľmi rád, že v rámci nášho predsedníctva sa podarilo uzatvoriť dva významné dokumenty, ktoré podporujú vedu ako celok, a tak isto aj bratislavská deklarácia mladých vedcov. Bola to naša iniciatíva, kde mladí vedci v deklarácii vyjadrili svoj názor a svoje požiadavky, čo je potrebné urobiť na to, aby sa pomohlo ich pracovnej a životnej kariére. Ešte v priebehu schvaľovania tohto dokumentu sme v Slovenskej republiky sa snažili porozmýšľať o tom, ako pomôcť mladým vedcom. Tak využili sme príležitosť, že do Národnej rady sme dali návrh zákona, ktorým sa novelizuje zákon o fonde na podporu vzdelávania. A vložili sme tam ustanovenie, že z tohto fondu si môže žiadať pôžičku aj mladý vedec do tridsaťpäť rokov. to znamená, aby sme vedeli pomôcť riešiť jeho životnú kariéru, pretože väčšinou vedec, ak nemá svoje miesto, ako napríklad naši vedci niektorí pôsobia v Slovenskej akadémii vied, kde majú svoj plat, ale tak isto musia si zarobiť tak isto na svoje životné potreby aj v grantovom systéme. Tak jednoducho je potrebné, že aj mladí vedci, ktoré, ktorí majú prevažne prostriedky z grantových systémov, aby mohli mať nejakú pomoc zo svojej osobnej životnej, životných problémoch, takže aby mohli povedzme dostať nízko úročený úver, aby mohli ho použiť napríklad na zakúpenie bytu a podobne. Tak isto sme aj už v rámci bilaterálnych rokovaní s Českou republikou, na úrovni vlád sme sa dohodli na tom, že v rámci medzinárodnej vedecko‑technickej spolupráce, v rámci nášho bilaterálneho projektu otvoríme granty pre mladých vedcov. Toto chceme používať aj v budúcom roku s okolitými štátmi a tak isto štátmi, kde naši mladí vedci chodia a pracujú na výskumných projektoch, to znamená otvoriť grantové schémy, kde môžu získať nové granty ako mladí vedci na podporu svojich, vedeckej kariéry. A tak isto aj všeobecne navýšime a už sme navýšili finančné prostriedky do agentúry na podporu výskumu a vývoja, to znamená, že aj tam bude možné získavať granty. Je dôležité povedať aj to, že budeme musieť byť v rámci vedy aktívnejší v získavaní finančných zdrojov z Európskej únie, napríklad z veľkého programu Horizont 2020."

Norbert Dolinský: „Pán minister úplne na záver sa vás opýtam takú praktickú vec, hlavne čo zaujíma rodičov menších detí, ktorí nemajú teda dostatočné kapacity škôlok, prípadne škôl, nevedia umiestniť svoje deti v mieste trvalého bydliska. Je to naozaj veľký problém, viem, že vy ste aj teraz na jeseň vyvíjali určité aktivity, aby sa tie kapacity rozširovali. Ako to bude v roku 2017?"

Peter Plavčan: „Prostredníctvom vlády Slovenskej republiky v minulom období boli schválené dva projekty, dve výzvy, na základe ktorých ešte pokračuje stále zvyšovanie kapacít materských škôl, to bude pokračovať aj v budúcom roku. To znamená, že, a takisto robíme analýzu medzirezortne, ktorá bude identifikovať regionálne miesta, kde je potrebné zvyšovať kapacity. A myslím si, že verejnosť bude príjemne teda prekvapená, že v budúcom roku sa tak isto chystáme ešte otvoriť istú sumu finančných prostriedkov na to, že keď dokončíme v budúcom roku projekt na základe dvoch výziev, ktoré sa začali, tak by sme ešte na základe týchto analýz identifikovali miesta a tak isto aj vyfinancovali ďalšie kapacity v týchto oblastiach, obciach, mestách alebo regiónoch."

Norbert Dolinský: „Pán minister, veľmi pekne ďakujem, že ste nás hostili na ministerstve a že ste prijali pozvanie. Všetko dobré, dovidenia."

Peter Plavčan: „Veľmi pekne ďakujem za ponuku vystúpiť a zároveň by som chcel našim divákom zaželať pokojné sviatky a veľa zdravia."

Norbert Dolinský: „Ďakujem za divákov, ešte raz všetko dobré."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
vzdelávanie, veda, výskum, rozhovor

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač