Udržateľnosť zdravotných systémov zo strany členských štátov

12. 12. 2016

P. Drucker, minister zdravotníctva SRS cieľom zabezpečiť udržateľnosť zdravotných systémov budú zo strany členských štátov Európskej únie  potrebné ďalšie opatrenia na zabezpečenie zdravej populácie počas dlhšieho obdobia a zároveň  vytvorenie efektívnych, dostupných a odolných zdravotných systémov. Ministri zdravotníctva EÚ zdôraznili potrebu týchto zdravotných systémov. V mene slovenského predsedníctva minister P. Drucker vyzval európskych ministrov zdravotníctva na intenzívnejšie zapojenie sa do procesu prípravy Európskeho semestra.

Brusel (8. december): V nasledujúcich desaťročiach sa výdavky na zdravotnú starostlivosť budú zvyšovať v dôsledku starnutia populácie a technologického rozvoja. S cieľom zabezpečiť udržateľnosť zdravotných systémov budú zo strany členských štátov potrebné ďalšie opatrenia na zaistenie zdravej populácie počas dlhšieho obdobia a zároveň na vytvorenie efektívnych, dostupných a odolných zdravotných systémov. Minister zdravotníctva SR Peter Drucker v tejto súvislosti uviedol: „Starnutie obyvateľstva bez pochýb kladie záťaž na zdravotné systémy. Podľa odhadov by sa náklady na zdravotný systém do roku 2050 mal zdvojnásobiť“.

V mene slovenského predsedníctva minister P. Drucker vyzval európskych ministrov zdravotníctva na intenzívnejšie zapojenie sa do procesu prípravy Európskeho semestra. Vďaka tomu by sa zdravotné politiky adekvátne zobrazili a skoordinovali s inými politikami. „Európsky semester sa stal hlavným ekonomickým nástrojom na odporúčanie štrukturálnych reforiem v členských štátoch. Ako ministri zdravotníctva považujeme náš príspevok v tejto oblasti za nevyhnutný, ak je našim hlavným cieľom dosiahnutie udržateľných zdravotníckych systémov“.

Na záver minister zhrnul hlavné výsledky dosiahnuté počas slovenského predsedníctva v oblasti zdravotníctva. „Nadviazali sme na prácu holandského predsedníctva spojenú s dostupnosťou inovatívnych a cenovo prístupných liekov pre pacientov EÚ“, konštatoval minister Drucker.

Následne zosumarizoval odborné predsednícke podujatia, ktoré sa konali na vysokej ministerskej úrovni: septembrová konferencia v Bratislave venovaná neprenosným chronickým ochoreniam, konferencia zameraná na Alzheimerovu chorobu. Počas neformálneho zasadnutia ministrov zdravotníctva  bol väčšinou členských štátov podporený návrh predsedníctva  na vytvorenie  Spoločného rámca EÚ pre tuberkulózu, HIV/AIDS a hepatitídu B a C, ktorý by preskúmal príležitosti pre politický dialóg a cezhraničnú spoluprácu s krajinami v európskom regióne.

Zároveň chcem povzbudiť nadchádzajúce maltské predsedníctvo ako aj ďalšie predsedníctva, aby pokračovali v diskusiách, ktoré sme nastolili, pretože nájsť riešenie by malo byť spoločným cieľom pre všetkých z nás“, dodal minister P. Drucker na záver.

Zdroj:

Portál predsedníctva SR v Rade EÚ

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
zdravotné vedy, politické vedy

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač