Vzájomná podpora Slovenska a Izraelu vo výskume a vývoji

27. 12. 2016

EurActiv.sk_logo(19. 12. 2016; www.euractiv.sk)

Sumou takmer milión eur plánuje podporiť rezort hospodárstva spoločné izraelsko-slovenské výskumné a vývojové projekty. O podrobnostiach sme sa rozprávali so Svetlanou Gavorovou generálnou riaditeľkou Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry

Prečo je spoločný projekt výnimočný? 

Je to historicky prvý bilaterálny program zameraný na priemyselný výskum a experimentálny vývoj, na organizácii ktorého sa podieľa Slovenská republika v spolupráci s Izraelom. Partnerská krajina má s obdobnými projektmi dlhoročné skúsenosti s desiatkami krajín vo svete. Pomoc firmám pri zavádzaní inovácií v Izraeli predstavuje integrálnu súčasť podpory rozvoja podnikania. Slovensko sa zapojilo do tohto procesu po niekoľkoročných prípravách, keďže ho považujeme za ideálnu príležitosť pre našich podnikateľov, ako sa dostať k novým obchodným príležitostiam. 

Koľko firiem zareagovalo na výzvu? 

O štátny príspevok prejavilo záujem viac ako tridsať subjektov, čo je dosť vzhľadom na to, že išlo o prvú výzvu v tejto oblasti. Vyhlásilo ju ministerstvo hospodárstva v auguste, uzávierka bola v októbri. Reálne dokázali splniť podmienky len štyri firmy. Treba si však uvedomiť, že ide o spoluprácu bilaterálneho charakteru. Aby projekt dostal dotáciu, musí na ňom participovať najmenej jedna spoločnosť zo Slovenska a jedna z Izraela, navyše nemôžu mať rovnakého vlastníka. 

Na aké projekty sa vzťahuje výzva? 

Dotáciu môžu získať len výskumné a vývojové projekty, ktoré prinesú merateľné výsledky. Môže ísť napríklad o novú technológiu, poloprevádzku, odrodu, plemeno, patent, autorizovaný softvér, prototyp, funkčnú vzorku, úžitkový či priemyselný vzor. Dĺžka riešenia projektu je nastavená na dva roky. 

Aké podmienky musia uchádzači splniť, aby boli úspešní? 

Špecifikom programu je, že projekty finančne podporia obidva štáty, čo je rozdiel oproti bežným výzvam. Slovensko poskytuje nenávratný finančný príspevok a Izrael zvýhodnenú pôžičku, ktorú žiadateľ bude splácať počas určitej doby. Napriek odlišnej forme ide o veľmi podobné sumy v rámci podpory z každého štátu. Projekty musia získať pozitívne hodnotenie od oboch strán. Pokiaľ by v jednej z krajín projekt v hodnotení neprešiel, nebude môcť dostať dotáciu alebo návratnú pomoc ani v druhej krajine. 

Akú sumu môžu uchádzači získať? 

Výška alokovaných financií pre prvú výzvu dosahuje 949 500 eur. Pokiaľ ide o slovenskú časť príspevku, jednotlivé projekty môžeme podporiť sumou od 50 tisíc do 235 tisíc eur. Kľúč na výpočet je jednoduchý: V kategórii priemyselného výskumu môže dotácia od štátu pokrývať 50 percent nákladov a v kategórii experimentálneho vývoja 25 percent. Jedinú výnimku predstavujú malé a stredné podniky, pri ktorých môže intenzita štátnej pomoci za určitých podmienok dosiahnuť až 80 percent. 

Kedy budú známe výsledky? 

O pridelení dotácií by sa malo rozhodnúť koncom februára 2017, kedy sa zavŕši hodnotiaci proces v Izraeli, ktorý je komplikovanejší ako u nás. Podpis zmluvy potom bude už len otázkou niekoľkých dní. Štátny príspevok budeme žiadateľom poukazovať postupne, prvú časť po podpise zmluvy a zvyšok po ukončení projektu. 

Akým spôsobom sa bude merať úspešnosť projektov? 

Vysokú pravdepodobnosť úspešnosti projektu predznamenáva už len to, ako sú postavené podmienky na izraelskej strane. Keďže Izrael poskytuje pomoc vo forme pôžičky, projekt by mal byť najmä komerčne využiteľný. Ak by nedokázal generovať výnosy z následnej podnikateľskej činnosti, pre žiadateľov by bol problém vrátiť poskytnutú pôžičku. Pokiaľ ide o hodnotiace kritériá na slovenskej strane, tie sú veľmi podobné tým, ktoré sa uplatňujú pri žiadostiach o nenávratné finančné príspevky zo štrukturálnych fondov. 

Ako ste pomáhali našim podnikateľom? 

Ministerstvo hospodárstva SR a Slovenská inovačná a energetická agentúra intenzívne propagovali tento program medzi podnikateľmi aj pred vyhlásením samotnej výzvy. Zorganizovali sme informačný seminár pre viac ako 40 spoločností a poskytli desiatky osobných a telefonických konzultácií. Osobitne prostredníctvom spolupráce s obchodnými komorami a veľvyslanectvami v oboch krajinách sme zabezpečovali prezentáciu výzvy na rôznych podnikateľských podujatiach v oboch krajinách. 

Ktoré aktivity ste vnímali ako mimoriadne prospešné? 

Izraelsko-slovenská obchodná komora na Slovensku je v tejto téme mimoriadne aktívna už dva roky. Idea spolupráce vychádza z dohody medzi vládami Slovenskej republiky a Izraela o spolupráci v oblasti priemyselného výskumu a vývoja z roku 2013. Už dlhý čas predtým, ako boli alokované finančné prostriedky , pravidelne informovala komora najmä svojich členov o príprave výzvy a významne sa angažovalo aj izraelské veľvyslanectvo v Bratislave. 

Budete vyhlasovať aj ďalšie výzvy? 

Určite plánujeme vo výzvach pokračovať. Schéma bilaterálnej slovensko-izraelskej spolupráce v oblasti priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja počíta s výzvami aj na roky 2017 a 2018, na ktoré už sú plánované finančné prostriedky. Konkrétne ide o sumu dva milióny eur na rok 2017 a tri milióny eur na rok 2018. V prípade, že sa peniaze nevyčerpajú, bude ich možné realokovať do ďalších výziev. Ak by sa ukázalo, že je vhodné vypísať výzvu aj v medziobdobí, môžeme pristúpiť aj k takémuto kroku. 

Autor: https://euractiv.sk

Uverejnila: MB

Kľúčové slová:
projekty, inovácie, výskum, grant, energia, energetika

Tlač