Zlatá medaila SAV prof. Petrovi Zajacovi

06. 12. 2016

Patrí k osobnostiam, ktoré presahujú rámec úzkeho vedeckého zamerania a ktoré sa svojim prínosom zapisujú do histórie. Prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc. si v utorok 6. decembra prevzal z rúk predsedu SAV prof. RNDr. Pavla Šajgalíka, DrSc. Zlatú medailu SAV.

Prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc., si prevzal Zlatú medailu SAV z rúk predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka

Najvyššie ocenenie SAV je uznaním vedeckej činnosti Prof. PhDr. Petra Zajaca, DrSc., ktorý patrí v súčasnosti medzi najvýznamnejších predstaviteľov literárnej vedy na Slovensku. Súčasne je uznávanou vedeckou osobnosťou v medzinárodnej slovakistike, vzhľadom na svoje dlhoročné pôsobenie na Humboldtovej univerzite v Berlíne najmä v nemeckom prostredí. Je predstaviteľom diskurzívneho, interdisciplinárneho chápania vedeckej práce, čo sa prejavuje v jeho schopnosti vytvárať integrálne, otvorené vedecké kolektívy, pracovné tímy a kolokviálne skupiny zamerané popri vedeckom výskume na vedeckú výchovu a pedagogickú činnosť. Vo svojej vedeckej činnosti prepája literárnoteoretický, analytický a literárnohistorický výskum slovenskej literatúry 19. a 20. storočia v kultúrnohistorickej perspektíve. Jeho interdisciplinárny prístup a presahy do umenovedy a vied o kultúre prinášajú výnimočne významný vedecký prínos v oblasti literárnej vedy a širšie aj vied o kultúre.

Ako v spoločnosti manželky pripomenul na slávnostnom odovzdávaní ocenenia, vďaka svojim rodičom má blízko aj k prírodným vedám. „Technické a prírodné vedy treba humanizovať. Informačné toky, ich množstvo a pôsobenie sú čoraz viac nekontrolovateľné a strácame schopnosť rozlišovať, čo je pravda a čo nie, čo je deštrukcia, zavádzanie, lož. Emocionalita býva silnejšia bež racionalita a bez racionálneho vykladania emocionality sa stáva zlým pánom.“ Predseda SAV Pavol Šajgalík spolu s podpredsedom SAV prof. Emilom Višňovským ocenili v neformálnej časti stretnutia prácu prof. Petra Zajaca, ktorá ponúka okrem iného „záchytné body“ skúmania a poznatkov pre ďalšie generácie, ako aj presah jeho vedeckej činnosti v oblasti slovenskej literatúry do zahraničia a jeho interdiciplinárny záber. „Len na rozhraní disciplín sa dá posúvať sa dopredu. Vzájomná komunikácia medzi humanitnými, prírodnými a technickými vedami je v súčasnom dynamicky sa rozvíjajúcom svete nevyhnutná,“ zdôraznil prof. Pavol Šajgalík. Vyzdvihol aj tímový prístup v práci prof. Petra Zajaca. „Väčší kolektív dáva možnosť väčšej sebareflexie.“

Prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc. pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV od roku 1981 a v rokoch 1990 – 1998 bol jeho riaditeľom. Od roku 2014 je predsedom Vedeckej rady ústavu a od roku 2013 garantom doktorandského štúdia v študijnom programe Slovenská literatúra. O rozsahu jeho vedeckých, kultúrnych, spoločenských a politických aktivít svedčí okrem iného aj jeho poslanecké pôsobenie v NR SR v rokoch 1998 – 2001 a 2010 – 2012. Je spoluzakladateľom Verejnosti proti násiliu aj Nadácie Milana Šimečku. (spn)

Informáciu poskytol:

PhDr. Stanislav Ščepán, vedúci referátu pre komunikáciu a médiá SAV Bratislava

Fotozdroj: Aktuality SAV

Uverejnila: MB

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied, osobnosti vedy

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač