60. výročie založenia Spojeného ústavu jadrových výskumov v Dubne pri Moskve, Rusko

24. 02. 2016

Dubna_foto

Spojený ústav jadrových výskumov (SÚJV) v Dubne pri Moskve (Ruská federácia) je významnou medzinárodnou organizáciou v oblasti jadrovej a subjadrovej fyziky, oblasti fyziky tuhých látok a teoretickej fyziky. SÚJV bol založený v Moskve dňa 26. marca 1956. Medzi jedenástimi zakladajúcimi štátmi SÚJV bolo aj vtedajšie Československo. Vedecká komunita SÚJV vznikla ako združenie zástupcov najlepších vedeckých škôl v jadrovej fyzike. História vývoja ústavu je spojená s menami vynikajúcich vedcov a organizátorov výskumu.

Košické fyzikálne pracoviská – Katedra jadrovej fyziky Prírodovedeckej fakulty  UPJŠ a Oddelenie fyziky vysokých energií Ústavu experimentálnej fyziky SAV  udržiavajú so SÚJV už vyše 50 rokov intenzívnu spoluprácu. Spoločná vedeckovýskumná činnosť bola na začiatku zameraná  na oblasť relativistickej jadrovej fyziky – štúdium interakcií ľahkých jadier s  jadrami fotoemulzií a protónmi a na štúdium antiprotónovo-protónových zrážok. Spolupráca umožnila košickým pracoviskám dosiahnuť vysokú úroveň vedeckého výskumu,  vybudovať komplexný spracovateľský reťazec (prehliadanie, meranie, rekonštrukcia prípadov z fotojadrových emulzií a bublinových komôr a príprava databázy) a dodať do kolaboračných dát sumárnych výsledkov (DST) príspevok prevyšujúci 50 %.

Táto spolupráca pokračuje aj v súčasnosti. Pracovníci uvedených pracovísk sa aktívne zapojili do nových experimentov realizovaných na bázovom zariadení Laboratória fyziky vysokých energií Nuklotróne.  Z významných vedeckých pracovníkov z košických pracovísk, ktorí sa zaslúžili o rozvoj tejto spolupráce spomeňme akadamika V. Hajka, prof. J. Dubinského, prof. G. Martinskú, RNDr. L. Šándora, Dr. M. Semana, prof. S. Vokála, doc. D. Bruncka, Dr. A. Dirnera. 

Za posledných 25 rokov sa spolupráca rozšírila aj na oblasť teoretickej fyziky, matematiky a informatiky a na experimentálny výskum tuhých látok, hlavne magnetických kvapalín a kvapalných kryštálov s využitím unikátneho v celosvetovom meradle pulzného  jadrového reaktora. V týchto oblastiach intenzívne spolupracujú  prof. M. Hnatič a jeho kolektív z PF UPJŠ v Košiciach, Dr. M. Jurčišin s kolektívom, Dr. M. Pudlák, Dr. R. Pinčák, Dr. J. Mušinský,  doc. P. Kopčanský so svojim početným kolektívom,  všetci z ÚEF SAV v Košiciach, doc. C. Torok z PF UPJŠ, Dr. J. Buša, Dr. J. Pribiš a doc. I. Pokorný, všetci  z TU v Košiciach.

Okrem vedy a výskumu je tu aj rozsiahla spolupráca Prírodovedeckej fakulty s SÚJV v oblasti vzdelávania a prípravy mladých vedeckých pracovníkov. Na základe intenzívnej podpory SÚJV viacerí učitelia a vedeckovýskumní pracovníci (nielen z PF UPJŠ, ale aj z ÚEF SAV a TU v Košiciach) mali možnosť vypracovať a obhájiť svoje kandidátske a doktorské dizertačné práce. Bolo vychovaných viac ako 20 kandidátov vied (CSc.) do roku 2000, 3 doktorandi obhájili svoje PhD. práce na základe výsledkov vzájomného výskumu po roku 2000. Za zmienku stojí aj príprava a obhajoba 3 prác DrSc., na základe spoločného výskumu a úspešná inaugurácia štyroch profesorov.

V rámci krátkodobých a dlhodobých pobytov študenti magisterského a doktorandského štúdia majú možnosť priamej účasti na experimentoch na zariadeniach SÚJV  pri ich plnom finančnom zabezpečení zo strany SÚJV. Ústav dlhodobo poskytoval a poskytuje podstatnú pomoc pri organizovaní spolupráce a pri spoločnom riešení výskumných úloh skupine pracovníkov z  KJaSF ÚFV PF UPJŠ, čo vyvrcholilo v spoločných medzinárodných dvojstranných vedecko-technických projektoch riešených na oboch pracoviskách.

Za dlhodobú spoluprácu s SÚJV v Dubne, vedecký rast pracovníkov PF UPJŠ v Košiciach, podporu pri účasti našich výskumných skupín v experimentoch v SÚJV a tiež ďalšiu perspektívu spolupráce v experimentálnej relativistickej jadrovej fyzike a v oblasti teoretickej fyziky bola Spojenému ústavu jadrových výskumov v Dubne v Ruskej federácii udelená Zlatá medaila PF UPJŠ.

 Zdroj:

Prírodovedecká fakulta UPJŠ

 Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
vysoké školy

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač