BVS má víziu vedou a novými technológiami zlepšovať životy ľudí

09. 02. 2016

BVS 4. 2. 2016: Bratislavská vodárenská spoločnosť chce byť lídrom vo vede a výskume v oblasti vodárenstva i vodného hospodárstva. Odštartovala projekty zamerané na ochranu, úsporu i monitorovanie kvality pitnej vody. Garantom aktivít v tejto oblasti bude generálny riaditeľ BVS. Spoločnosť už za týmto účelom vytvorila nový projektový tím.

baner BVS

Pod mottom „Voda je veda“ bude Bratislavská vodárenská spoločnosť v najbližšej dobe realizovať viacero projektov. Cieľom je priniesť úžitok klientom BVS prostredníctvom zavedenia inovácií a nových technológií, podpory výskumu a výchovy nových odborníkov v oblasti vodárenstva.

Vybrané vedecké projekty BVS:
Varovný monitorovací systém vodárenských zdrojov, ktorý umožňuje on-line analýzu vzoriek vody (ide o unikátnu technológiu v rámci strednej Európy, dokáže okamžite odhaliť prítomnosť nežiaducich látok vo vode, doposiaľ je nainštalovaných 6 analyzátorov na najväčších zdrojoch v Bratislave a postupne budú pribúdať ďalšie)
Nové spôsoby dezinfekcie vody minimalizujúce použitie chlóru
Nové technológie separovania surovín z odpadovej vody a kalov zvyšujúce hygienickú bezpečnosť

„Vytvorili sme nový projektový tím a máme veľký záujem prispieť k tomu, aby malo vodárenstvo patričné miesto i význam medzi vednými odbormi na Slovensku,“ vysvetľuje generálny riaditeľ a predseda Predstavenstva BVS Zsolt Lukáč. „Zo zavedenia nových technológií, zvyšujúcich celkovú spoľahlivosť systému distribúcie pitnej vody, bude profitovať každý zákazník BVS. Nové postupy a technológie spracovania kalov a separácie surovín zvýšia hygienickú bezpečnosť. Pre našu spoločnosť taktiež vytvoria nový možný zdroj príjmov,“ zdôraznil Lukáč.

BVS nápomocná pri výchove expertov

„Bratislava je vedecké mesto, a preto prichádzame s návrhom partnerstva pre univerzity,“ zdôrazňuje generálny riaditeľ BVS. „V súčasnosti pripravujeme na podpis memorandum o spolupráci s výskumnými inštitúciami pôsobiacimi v Bratislave.“  BVS sa chce spájať s tými najlepšími – Slovenskou akadémiou vied, výskumnými organizáciami Ministerstva životného prostredia SR, Slovenskou technickou univerzitou (najmä so Stavebnou fakultou a Fakultou chemickej a potravinárskej technológie), Univerzitou Komenského, ako aj so zahraničnými vedeckými inštitúciami.
„Chceme sa taktiež aktívne podieľať na výchove a vzdelávaní budúcich odborníkov, ktorí môžu pokračovať v rozvíjaní svojich vedeckých aktivít priamo v našej spoločnosti,“
vysvetľuje Zsolt Lukáč.

Pripravované vedecko-výskumné aktivity budú spolufinancované z fondov EÚ.

Ochrana a úspora vody ako priorita

Prioritou nového vedenia BVS je minimalizácia rizík, ktoré by mohli mať vplyv na kvalitu pitnej vody.

Hlavné ohrozenia nezávadnosti vody:

  • skládky odpadu (napríklad skládka chemického odpadu vo Vrakuni)
  • trasovanie ropovodu Bratislava – Schwechat
  • investičné a stavebné zámery v blízkosti vodných zdrojov
  • zvyšujúce sa množstvo nežiaducich látok vypúšťaných do prostredia

„Kvalitu vôd budeme neustále monitorovať, a to v spolupráci s organizáciami, ktoré sa venujú ochrane životného prostredia,“ popisuje Zsolt Lukáč.

Ďalší z aktuálnych projektov BVS si kladie za cieľ úsporu pitnej vody používanej pri zásahoch hasičov. Riešením bude použitie úžitkovej vody z povrchových rezervoárov vybudovaných pre potreby Hasičského a záchranného zboru.

„Dosiahneme tak úsporu pitnej vody a zároveň znížime administratívnu náročnosť pri vyúčtovaní vody použitej pri zásahoch hasičov,“ ozrejmil Zsolt Lukáč. „Aktívnym zapojením sa do vedeckých projektov má BVS potenciál byť jednotkou na trhu v oblasti aplikovaného výskumu vo vodárenstve,“ dodal.

 Zdroj:

 Bratislavská vodárenská spoločnosť

 Uverejnila: MI

 

Kľúčové slová:
vedy o Zemi a enviromentálne vedy, technológie

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač