EÚ podporuje vedeckú excelentnosť a konkurencieschopnosť financovaním výskumu

01. 02. 2016

logo EKSiedmy rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (RP7) trval od roku 2007 do roku 2013. Bol rozdelený do štyroch špecifických programov, v rámci ktorých sa podporovala nadnárodná spolupráca vo výskume, výskum iniciovaný výskumnými pracovníkmi, profesijný rozvoj jednotlivých výskumných pracovníkov, ako aj odborná príprava a mobilita a posilnenie výskumných kapacít v Európe.

Celkový rozpočet predstavoval 55 mld. EUR.

  • Z toho 82 % (45 miliárd EUR) bolo pridelených v rámci otvorených výziev v štyroch osobitných programoch (Spolupráca – 28,7 miliárd EUR, Myšlienky – 7,7 miliárd EUR, Ľudia – 4,8 miliárd EUR, Kapacity – 3,8 miliárd EUR) a
  • 18 % bolo pridelených na Euratom, priame akcie JRC, ITER, finančný nástroj s rozdelením rizika a na úhradu administratívnych výdavkov.

Investície z rozpočtu EÚ vyhradené na výskum a inovácie v období medzi rokmi 2007 a 2013 výrazne zlepšili vedeckú excelentnosť Európy aj vďaka zvýšenej schopnosti priemyslu inovovať, posilnili jej konkurencieschopnosť.

To sú niektoré z hlavných zistení vyplývajúcich zhodnotenia 7. rámcového programu (RP7) EÚ, ktoré zverejnila Európska komisia 25. januára 2016.

Hodnotenie ex post programu EÚ zameraného na financovanie výskumu (RP7) v období rokov 2007 – 2013, vykonala nezávislá skupina odborníkov na vysokej úrovni, ktorá podrobila analýze ekonomický a spoločenský vplyv programu. Na základe tohto hodnotenia Európska komisia zároveň vydala odporúčania, ktoré by sa mali začleniť do programu Horizont 2020, súčasného programu EÚ na financovanie výskumu a inovácií.

Z ex post hodnotenia 7. rámcového programu vyplýva, že suma 55 miliárd EUR, ktorú sme počas 7 rokov investovali do výskumu a inovácie v EÚ, sa ukázala ako mimoriadne atraktívna pre účastníkov zo súkromného sektora vrátane rekordného počtu MSP, čo pomohlo posilniť konkurencieschopnosť priemyselných odvetví v Európe. V rámci programu sa vytvorilo aj päť spoločných technologických iniciatív v kľúčových oblastiach, ako inovačná medicína a vodíkové palivové články.

Rekordný počet účastníkov a projektov, ktoré získali finančnú podporu, dokazuje, že program takisto výrazne prispel k posilneniu vedeckej excelentnosti. Výsledkom projektov RP7 je doteraz viac ako 170 000 publikácií, pričom miera otvoreného prístupu ku všetkým publikáciám vytvoreným počas fungovania RP7 a podrobeným vedeckému partnerskému preskúmaniu dosiahla 54 %.

Okrem toho sa v rámci hodnotenia ex post zistilo, že RP7 mal významný vplyv na tvorbu rastu a pracovných miest v Európe. Podľa predpovedí odborníkov investície plynúce z RP7 naštartujú prostredníctvom priamych a nepriamych ekonomických vplyvov hospodársky rast vo výške približne 20 miliárd EUR ročne počas 25 rokov (celkovo 500 miliárd EUR). Odhaduje sa tiež, že vďaka programu vznikne ročne 130 000 pracovných miest v oblasti výskumu a ďalších 160 000 pracovných miest ročne počas obdobia 25 rokov.

Okrem úspechov sa správa zaoberala aj nedostatkami, ktoré treba odstrániť v záujme maximalizácie dosahu investícií EÚ v oblasti výskumu a inovácií v budúcnosti. Väčšina týchto oblastí vrátane skvalitnenia administratívnych postupov a zvýšenia flexibility financovania, lepšej integrácie rôznych častí programu a synergií s ďalšími systémami financovania výskumu a inovácií už bola zohľadnená pri tvorbe programu Horizont 2020 a ďalšie odporúčania sa zohľadnia pri následných preskúmaniach.

Na neformálnom zasadnutí Rady pre konkurencieschopnosť, ktoré sa koná 27. januára v Amsterdame, a tiež na zasadnutí výboru ITRE v Európskom parlamente 28. januára, Komisia predloží výsledky hodnotenia ex post RP7, ako aj svoju odpoveď na odporúčania skupiny expertov na vysokej úrovni.

Zdroj:

Tlačová správa EK, Brusel 25. január 2016

Uverejnila: MI

 

 

Kľúčové slová:
projekty

Tlač