Pripomíname si Svetový deň mokradí

02. 02. 2016

Ministerstvo ŽP SRV prírodných podmienkach strednej Európy sú za mokrade považované všetky biotopy, ktorých existencia je podmienená prítomnosťou vody. Sú to územia s močiarmi, slatinami, rašeliniskami a vodami prírodnými alebo umelými, trvalými alebo dočasnými, stojatými aj tečúcimi. Znamená to, že medzi mokrade patria všetky územia prírodného aj umelého pôvodu, kde je vodná hladina na povrchu, alebo blízko povrchu pôdy, alebo kde povrch pokrýva plytká voda, ako aj potoky, rieky a vodné nádrže.

MŽPSR –  2. február
Druhý februárový deň si modrá planéta aj tento rok mnohými akciami pripomína Svetový deň mokradí. V roku 2016 sa ponesú pod témou Mokrade pre našu budúcnosť: trvalo udržateľná existencia. Vybrali ju na demonštráciu životne dôležitej úlohy mokradí pre budúcnosť ľudstva a špeciálne na ich dôležitosť vzhľadom na dosiahnutie 17 nových cieľov trvalo udržateľného rozvoja prijatých krajinami OSN na ďalších 15 rokov v septembri minulého roka. Viacero podujatí je aj na Slovensku.

mapa: medzinárodne  významné mokrade

V átriu budovy MŽP SR otvoria v utorok interaktívnu výstavu „Stena – životný priestor pre vzácne druhy vtákov” („The Wall – as habitat“) v rámci projektu LIFE „Ochrana brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého“. Pútavým spôsobom približuje ekológiu a zaujímavosti zo života týchto chránených druhov – hniezdenie, migráciu, hľadanie potravy a súčasne návštevníkom vysvetľuje ich špecifické nároky na hniezdny a potravný biotop. Hlavný cieľ projektu je zlepšenie stavu ochrany a populačných charakteristík cieľových druhov prostredníctvom revitalizačných opatrení, ako je sprietočnenie dunajských ramien, príp. celých ramenných systémov, obnovou kolmých riečnych brehov, mokradí ale aj znovu zavedením pastvy hospodárskych zvierat v okolí riek sa vytvoria vhodné životné podmienky pre tieto zaujímavé vtáčie druhy. Aktivity projektu sú viazané na územia NATURA 2000 v okolí riek Dunaj a Morava – konkrétne na Chránené vtáčie územia Dunajské luhy, Záhorské Pomoravie, Dolné Pohronie, Dolné Považie a Parížske močiare.mokrade

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši pripravilo workshop Fauna a flóra mokraďových území, zameraný na základné školy. ŠOP SR, Správa NP Malá Fatra, ponúka pre školy v regióne počas februára výukové programy a aktivity zamerané na  mokrade. Určené sú pre všetky vekové kategórie žiakov a študentov v trvaní dvoch vyučovacích hodín.
Besedu na tému ochrany mokradí chystá aj Správa NP Veľká Fatra, Správa NAPANTu pripravila besedy, prednášky, exkurzie, zážitkové vychádzky, tvorivé dielne pre materské, základné, stredné školy, domovy sociálnych služieb, denné centrá seniorov a domovy dôchodcov. Správa NP Poloniny organizuje prednášky a súťaž na tému ochrany mokradí v školských zariadeniach okresu Snina, Správa TANAP-u prednášku, besedu, premietanie filmov, tvorivé dielne v učebni pre environmentálnu výchovu v Poprade.
RCOP Prešov má v programe prezentáciu a premietanie filmu „Tajomstvá mokradí“, Správa CHKO Štiavnické vrchy prednášku na tému ochrany mokraďových biotopov v Banskej Štiavnici. Správa CHKO Latorica usporiada premietanie filmov, prezentácie na tému problematiky mokradí, ramsarské lokality v územnej pôsobnosti CHKO Latorica. Správa CHKO Východné Karpaty pripravila besedu a premietanie filmov – svet mokradí a rašelinísk, ramsarské lokality v Medzilaborci a  Humennom.
Slovenský hydrometeorologický ústav organizuje odbornú diskusiu Mokrade pre našu budúcnosť – trvalo udržateľná existencia, ZOO Bojnice prednášku o živočíchoch žijúcich v mokradiach, ich ohrození a potrebnej ochrane pre I. a II. stupeň základných škôl.

Dohovor o ochrane mokradí (Ramsarský dohovor) definuje mokraď ako akékoľvek územie, ktoré je trvalo alebo sezónne nasýtené alebo zaplavené vodou, ako aj všetky pláže a plytké pobrežia. Táto definícia zahŕňa všetky vnútrozemské mokrade (močiare, jazerá, slatiny, rieky, ich nivy, rašeliniská) a všetky pobrežné mokrade (ústia riek, mangrovy, lagúny a koralové útesy). K tomu treba ešte pridať všetky človekom vytvorené mokrade, ako sú rybníky, ryžové polia a soľné panvy.
Vedecké štúdie ukazujú, že od roku 1900 zaniklo až 64 % mokradí sveta. Pri porovnaní súčasného stavu s rokom 1700 sa odhaduje vymiznutie až 87 % mokradí. Ochrana mokradí sa preto stala predmetom medzinárodnej spolupráce. Zvrátiť, či pozastaviť úbytok a degradáciu mokradí majú strategické dokumenty Ramsarského dohovoru, ktorého ciele sa objavujú aj v záväzných dokumentoch Európskej únie. Program starostlivosti o mokrade Slovenska a jeho akčný plán (schválené uznesením vlády v júni 2015) je základným strategickým dokumentom na plnenie záväzkov vyplývajúcich z Ramsarského dohovoru, ku ktorému Slovenská republika pristúpila v roku 1990 resp. 1993. Hlavným záväzkom je návrh na zaradenie aspoň jednej mokrade do zoznamu mokradí medzinárodného významu – ramsarských lokalít (Slovenská republika postupne prihlásila 14 mokradí: Alúvium Rudavy, Domica, Dunajské luhy, Jaskyne Demänovskej doliny, Latorica, Mokrade Oravskej kotliny, Mokrade Turca, Niva Moravy, Parížske močiare, Poiplie, Rieka Orava a jej prítoky, Senné – rybníky, Šúr, Tisa).

Zdroje:

Tlačová správa
Ministerstva životného prostredia  SR

Mokrade

Obrázok mapy: http://www.sopsr.sk/webs/MokrSlov/medzinarod.htm

Uverejnila: M. Izakovičová

Kľúčové slová:
vedy o Zemi a enviromentálne vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač