Rozhovor s vedcom Igorom Lacíkom, ktorý sa zaoberá liečbou cukrovky

24. 02. 2016

Ing. Igor Lacík, DrSc.Ing. Igor Lacík, DrSc. (1962), je významný slovenský vedec, chemik a medzinárodne uznávaný odborník na polymérne biomateriály určené pre medicínu. Oblasťou jeho vedeckého záujmu v súčasnosti sú biomateriály pre enkapsuláciu a imunitnú ochranu pankreatických ostrovčekov a mechanizmu a kinetiky radikálovej polymerizácie vodorozpustných monomérov.

Pochádza z Hnúšte, okres Rimavská Sobota. Študoval na Chemickotechnologickej fakulte SVŠT v Bratislave, odbor Technológia plastov a kaučuku (1986). Titul PhD. získal v r. 1993 a vedeckú hodnosť DrSc. v r. 2009. Od roku 1987 pracuje v Ústave polymérov SAV, kde je riaditeľom (od r. 2010) a vedúcim Oddelenia pre výskum biomateriálov.

Absolvoval dlhodobé študijné pobyty v School of Chemistry Sydney University v Austrálii  (1990 – 1991), v CNRS Institute Charles Sadron v Štrasburgu vo Francúzsku (1993 – 1994)  vo Vanderbilt University v Nashville, TN, v Spojených štátoch (1994 – 1996). Odvtedy absolvoval desiatky krátkodobých pobytov na zahraničných pracoviskách v Európe, USA a v Austrálii. Na svojom konte má vyše 100 vedeckých publikácií v zahraničných vedeckých časopisoch uvedených v databáze Thomson Reuters. Publikoval 4 knižné kapitoly a je spoluatorom 2 US patentov. Je členom prestížnych odborných organizácií. V posledných rokoch viedol alebo sa podieľal na vedení mnohých zahraničných projektov (6RP EÚ P. Cezanne, Juvenile Diabetes Research Foudation, European Association for Diabetes Studies, kontrakty so zahraničnými partnermi) i domácich projektov (APVV, VEGA). Vychoval 6 doktorandov.

Získal viaceré ocenenia: NASA Evans/Gilruth Award (Houston, TX, 2004), vedúci vedecko-technického tímu oceneného MŠVVaŠ SR (2010), vedúci Špičkového tímu SAV (2011), cena Literárneho fondu za publikačnú činnosť (2013), vedúci tímu oceneného SAV za popularizáciu vedy (2015) a laureát Krištáľového krídla 2015 v kategórii Medicína a veda a ďalšie.

Ing. Igor Lacík, DrSc., bude dňa 25. 2. 2016 hosťom vedeckej kaviarne Veda v CENTRE, ktorej organizátorom je Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti CVTI SR. Pri tejto príležitosti sme ho požiadali o rozhovor.

Mohli by ste stručne zhrnúť obsah Vášho vystúpenia na tému Polymérne mikrokapsuly a liečba cukrovky?

„V prednáške bude vysvetlený význam kontroly hladiny cukru v krvi transplantovanými ostrovčekmi a prečo takýto spôsob liečby cukrovky je významný. Transplantované ostrovčeky je potrebné chrániť pred imunitným systémom. Polymérne mikrokapsuly použité pre enkapsuláciu ostrovčekov zabezpečujú ich imunitnú ochranu po transplantácii. Poslucháči sa dozvedia o princípoch prípravy polymérnych mikrokapsúl a enkapsulácie pankreatických ostrovčekov, o súčasnom stave výskumu v tejto oblasti vo svete a o pozícii Ústavu polymérov SAV v riešení úloh, ktorých cieľom je postupne smerovať ku klinickým testom."

Absolvovali ste Chemickotechnologickú fakultu SVŠT ((teraz Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU) v Bratislave. Na základe čoho ste si vybrali práve túto vysokú školu a odbor? 

„Chémia ma začala zaujímať počas štúdia na gymnáziu v Rimavskej Sobote. Mal som pozitívny vzťah aj k ostatným technickým odborom, tak som sa rozhodol prihlásiť na Chemickotechnologickú fakultu SVŠT. V tom čase, v roku 1981, som ešte nemal predstavu o termínoch polyméry, plasty, kaučuk a hlásil som sa na anorganickú chémiu. Svojim spôsobom o mojom „životnom zameraní“ smerom k polymérom rozhodla ruka osudu. Keďže bolo veľa uchádzačov na odbor anorganickej chémie, po úspešných prijímacích pohovoroch som dostal zo školy vyjadrenie, že jediný odbor, na ktorý môžem byť prijatý, je práve Technológia plastov a kaučuku. Tak som sa rozhodol... druhá možnosť bola ísť na 2-ročnú vojenskú službu."

Ako sa odvíjalo Vaše ďalšie smerovanie vo vede?

„Počas vysokej školy som sa už v 1. ročníku dostal na Ústav polymérov SAV, kde som ako vedecká pomocná sila začal spoznávať prostredie vedeckého pracoviska. Po skončení vysokej školy som do tohto ústavu nastúpil na ašpirantúru. Počas nej som sa na jednej konferencii organizovanej Ústavom polymérov SAV stretol s prof. R. Gilbertom z univerzity v Sydney, ktorý ma pozval do jeho skupiny. V priebehu 1,5-ročného pobytu v Austrálii v rokoch 1990 – 1991 som nadobudol presvedčenie, že chcem robiť vedeckú prácu.

Po obhajobe ašpirantúry som išiel na 1-ročný post-doktorandský pobyt do CNRS v Štrasburgu s Dr. F. Candau. Tu som získal tréning v oblasti vodorozpustných polymérov a následne som bol pozvaný do Vanderbilt univerzity v Nashville, TN, práve na tému využitia vodorozpustných polymérov pre enkapsuláciu ostrovčekov. Po dvojročnom pobyte v USA som sa vrátil do Ústavu polymérov SAV, kde som postupne vytváral podmienky pre dve zásadné vedecké témy – enkapsuláciu pankreatických ostrovčekov v polymérnej membráne a v kinetike polymerizácie vodorozpustných monomérov vo vodnej fáze. V súčasnosti máme v oboch týchto témach (popri mnohých ďalších v Ústave polymérov SAV) významné postavenie vo svete. V roku 2002 som sa stal vedúcim Oddelenia špeciálnych polymérov a biopolymérov a v roku 2011 som založil Oddelenie pre výskum biomateriálov, ktoré v súčasnosti má niekoľko nosných tém. Od roku 2010 som riaditeľom Ústavu polymérov SAV."

Ktoré svoje vedecké úspechy považujete za najvýznamnejšie?

„Každé moje obdobie života vo vedeckej práci prinieslo veľa vzrušujúcich chvíľ z objavovania nového popri (omnoho) častejších chvíľach frustrácie a hľadania. Možno to bude znieť neskromne, významných vedeckých úspechov nie je málo. Pokladám totiž medzi úspechy aj také výstupy, ktoré pomohli nasmerovať mladších kolegov na našom ústave alebo v zahraničí v riešení ich vedeckých problémov, kde mojim vstupom sa riešia čiastkové otázky vedúce k riešeniu zásadných problémov, a kde dokážem „katalyzovať“ témy, ktoré pokladám za potenciálne významné. Formálne medzi významné výstupy určite patria výsledky súvisiace s enkapsuláciou pankreatických ostrovčekov a postulovaný mechanizmus a opis kinetiky vodorozpustných monomérov polymerizovaných radikálovou polymerizáciou vo vodných roztokoch. V oboch oblastiach máme desiatky významných vedeckých publikácií a dobré meno vo svete."

Ocenenie Krištáľové krídlo 2015, ktoré ste získali v kategórii Medicína a veda, je určite povzbudením do Vašej ďalšej vedeckej práce. S akými pocitmi ste prijali toto ocenenie? 

„Pocit, že sme spravili prácu, ktorá je hodná tohto ocenenia. Poďakovanie mojim kolegom na domácom pracovisku v Ústave polymérov SAV, kolegom na Slovensku a vo svete, s ktorými spolupracujem a bez ktorých by získanie týchto výsledkov nebolo možné. Retrospektívny pohľad do minulosti v zmysle čo všetko tomuto oceneniu predchádzalo. Miera zodpovednosti za prácu ktorú ešte musíme urobiť. Tiež otázka zabezpečenia kontinuity našej práce, aby sme mali možnosť využiť skúsenosti, ktoré máme, pre posunutie sa v riešení existujúcich otázok týkajúcich sa danej témy."

Máte bohaté skúsenosti s popularizáciou vedy, čo sa nedá povedať o každom úspešnom vedcovi. Na čo kladiete dôraz pri prezentovaní výsledkov svojej vedeckej práce pred širokou verejnosťou?

„Cieľom je poskytnúť zrozumiteľný odkaz. Vždy je dôležité vedieť, komu je prezentácia venovaná. Niekedy sa ten odkaz darí poskytnúť, niekedy dostávam spätnú väzbu, že ten odkaz až tak zrozumiteľný  nebol. Popularizáciou sa učím komunikovať naše výsledky, na druhej strane trochu očakávam, že verejnosť bude pripravená tieto výsledky prijímať. Každopádne popularizáciu beriem ako jeden z prirodzených a potrebných výstupov našej práce."

Čo by, podľa Vás, pomohlo zvýšiť záujem mladých ľudí o štúdium prírodovedných a technických vied?

„Perspektíva uplatnenia po absolvovaní vysokej školy. Kvalitné vzdelávanie na všetkých stupňoch vzdelania. Určite kvalitné podmienky na stredných a potom vysokých školách, aby ambiciózni študenti neodchádzali do zahraničia. Kvalitnejší výber  absolventov pre štúdium (prijímanie bez prijímacích pohovorov nie je dobré riešenie) a zvýšené nároky na študentov, vyučujúcich a vyučovací proces. Zmena v tomto smere musí byť pre adeptov na štúdium zrejmá pre ich rozhodnutie ísť študovať tieto odbory, kde v rozhodovacom procese je nevyhnutnou správna miera a forma popularizácie týchto odborov."

A na záver, ako relaxujete?

„Mojim relaxom sú väčšinou aktivity spojené s prírodou. Patrí sem čas strávený na chalupe, prechádzky, bicyklovanie, niekedy beh. Relaxujem tiež pri hudbe ako amatérsky gitarista a v posledných rokoch sa snažím zvládnuť hru na fujare."

Ďakujem Vám za rozhovor.

Rozhovor pripravila: PhDr. Marta Bartošovičová

Foto: z archívu Ing. Igor Lacíka, DrSc.

Kľúčové slová:
CVTI SR, chemické vedy, klinické lekárske vedy, Slovenská akadémia vied, osobnosti vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Lekárske vedy

Veda v CENTRE: Polymérne mikrokapsuly a liečba cukrovky

Tlač