Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ – podpora zviditeľnenia

16. 02. 2016

baner predsedníctva v Rade EÚSlovensko bude v druhom polroku 2016 predsedať Rade EÚ, kde sú zastúpené členské štáty. Ako predsednícky štát bude Slovensko viesť rokovania o novej európskej legislatíve či aktuálnych politických otázkach. Jeho hlavnou úlohou dovnútra Rady EÚ bude hľadať kompromisy medzi členskými štátmi v európskych politikách. Navonok ich bude Slovensko zastupovať vo vzťahu k ďalším európskym inštitúciám ako Európska komisia či Európsky parlament.

Hoci hlavným koordinátorom prípravy predsedníctva je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí, podieľajú sa na nej aj ďalšie rezorty, každý za svoju oblasť (financie, vnútro, hospodárstvo, poľnohospodárstvo atď.). Tie budú v druhom polroku 2016 priamo zodpovedné za zasadnutia jednotlivých formácií Rady EÚ. Za účelom kvalitnej prípravy predsedníctva a jeho úspešnej realizácie vznikla v roku 2012 Medzirezortná koordinačná rada (MKR). Jej členmi sú štátni tajomníci ministerstiev a vedúci Úradu vlády SR. MKR je zodpovedná za koordináciu a efektívne riadenie prípravy naprieč štátnou správou. Úlohou MKR je vytvárať predpoklady pre budovanie personálnych, obsahových a logistických podmienok pre úspešné zvládnutie predsedníctva a predkladať vláde SR konkrétne návrhy a odporúčania na zabezpečenie jednotlivých úloh.

Od 10. februára 2016 mimovládne organizácie a školy môžu požiadať o grant Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na podujatia, ktoré sú zamerané na zviditeľnenie slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie,  ktoré sa začne 1. júla a jeho trvanie bude  polroka. Uzávierka je 11. 3. 2016.

Zámerom grantovej schémy je osloviť ľudí rovnomerne, naprieč slovenskými krajmi a mestami a ponúknuť im možnosť participovať na predsedníctve prostredníctvom účasti na verejno-vzdelávacích podujatiach, seminároch, konferenciách, workshopoch a ďalších formátoch verejných aktivít. Interaktívnou a zábavnou formou im priblížiť témy spojené s Európskou úniou aj so slovenským predsedníctvom ako takým.

Výzva sa týka napríklad verejno-vzdelávacích podujatí, seminárov, konferencií alebo workshopov. Zapojiť sa môžu školy, mimovládne organizácie, občianske či záujmové združenia alebo nadácie. Termín na predkladanie žiadostí je do 11. marca 2016. Finančnú podporu môžu získať podujatia fyzických aj právnických osôb, ktoré sa skončia najneskôr 31. decembra 2016.

Zdroj a viac informácií:

 MZV SR

Uverejnila: MI

Tlač