Voda nad zlato. Novodobá rozprávka alebo realita?

16. 02. 2016

V priestoroch CVTI SR sa uskutočnila 16. februára 2016 pravidelná prednáška pre mladých študentov stredných škôl.  Prednášajúcou bola Ing. Yvetta Velísková, PhD., z Ústavu hydrológie SAV, kde momentálne zastáva funkciu vedúcej oddelenia hydrológie povrchových vôd.Ing. Yvetta Velísková, PhD.

Témou februárovej Bratislavskej cukrárne bola voda. Berieme ju ako samozrejmosť, veď jej máme dostatok – stačí len otočiť vodovodným kohútikom. Ako odznelo z úst prednášajúce:j „Voda tu bola, je a aj bude! Je to ale naozaj tak a bude to platiť stále? Čo ak je to tak, ako v rozprávke Soľ nad zlato? Keď jej máme dostatok a v dobrej kvalite, tak ju považujeme za niečo samozrejmé, až podradné.....“

Ak by sme si chceli zosumarizovať význam vody,  tak jednoznačne bez vody neexistuje život. Každý živý organizmus obsahuje vodu (embryo 90 %, novorodenec 75 – 80 %, dospelý človek 60 – 65 %, starý človek 55 % svojej hmotnosti. Ďalej krv obsahuje 83 %, mozog 75 %, kosti 22  %.

V potravinách napríklad uhorka  obsahuje 98 %, jablko 85 %, chlieb 40 %. Voda má nezastupiteľnú funkciu v živých organizmoch: rozvádza živiny, odplavuje škodlivé látky, zabraňuje prehriatiu. Človek bez vody nevydrží viac než 5 dní. Voda môže byť nebezpečný živel, ale súčasne tvorí základ života na Zemi.

prezentácia: Fyzikálne vlastnosti vody, Ing. Iveta Velísková, PhD.

Ak by sme chceli vymenovať fyzikálne vlastnosti vody, tak sú to  hustota, viskozita,  elektrická vodivosť, tepelná kapacita (....... regulácia teploty planéty), tvrdosť,  pH...

Vysvetlime si ešte niektoré základné pojmy v súvislosti s vodou a vednými odbormi, ktoré sa vodou zaoberajú.

Hydrosféra (z gr. hydro – voda) je názov zahŕňajúci všetko vodstvo (či už na povrchu, pod povrchom alebo nad povrchom) a v akejkoľvek forme (vodná para, tekutina, ľad).

Hydrológia (z gr. hydros – voda, logos – náuka, veda) je vedná disciplína, zaoberajúca sa vodou na Zemi. Skúma zákonitosti časového a priestorového rozdelenia a obehu vody na Zemi (tzv. vodný cyklus) a jej fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti.

Hydrodynamika – štúdium zákonitostí prúdenia (pohybu) kvapalín.

prezentácia: Fyzikálne vlastnosti vody, Ing. Iveta Velísková, PhD.

K nezávadnej vode  cca 1/5 ľudstva nemá prístup. Zhruba  2,6 mld. ľuďom chýba základné hygienické zázemie, asi 3 milióny ľudí zomrie ročne na choroby spôsobené kontaminovanou vodou a zlou hygienou – z toho 90 % sú to žiaľ deti do 5 rokov.
Aká je voda dôležitá si začneme uvedomovať až pri jej nedostatku alebo zhoršenej dostupnosti. Máme dostatočné zásoby vody a v dostatočnej kvalite? Sú lepšie povrchové alebo podzemné zdroje vody? Je ich vôbec možné od seba separovať? Ako spolu komunikujú? Vieme stanoviť mieru tejto komunikácie? Je dôležitejšia kvantita alebo kvalita vodných zdrojov? Ako sa určujú charakteristiky alebo parametre, ktoré to ovplyvňujú?  Hľadanie odpovedí na všetky tieto otázky boli obsahom prednášky Yvetty Velískovej.

Vody na Zemi je dostatok, ale kvalitnej, pitnej vody nie je všade dosť. Vodné zdroje sú nerovnomerne rozdelené, t. z. voda nie je vždy tam, kde je potrebná a v čase, v ktorom je potrebná a mnoho vodných zdrojov je ohrozených znečistením. Najvýznamnejším zdrojom pitnej vody na Slovensku je Žitný ostrov, ale aj Nízke Tatry, Malé Karpaty. Najmenej zásob pitnej vody je na Východoslovenskej nížine.

Otázku kvality a kvantity vody treba vnímať vyvážene a pri hodnotení nám významne pomáha výpočtová technika. Význam vody nám potvrdzuje aj fakt, že 22. marca sa oslavuje Svetový deň vody.

prezentácia:  Ing. Iveta Velísková, PhD.

Prednáška priblížila študentom význam, dôležitosť a nenahraditeľnosť vody v prírode a pre človeka. Dotýkala sa tém, ako napr. kolobeh vody v prírode, zásoby pitnej vody, šetrenie vodou, budúcnosť s nedostatkom vody, znečisťovanie prírody, ochrana prírody. Tradičné sladké ceny boli udelené najaktívnejším študentom z rúk riaditeľky NCP VaT Mgr. A. Putalovej.

odovzdávanie sladkej odmeny najaktívnejším študentom

Spracovala: M. Izakovičová   (NCP VaT pri CVTI SR)
Foto: J. Laštinec (NCP VaT pri CVTI SR)

Zdroj obrázkov: prezentácia (Ing. Yvetta Velísková, PhD., z Ústavu hydrológie SAV)

 

 

Kľúčové slová:
CVTI SR, popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

<< < | 1 | 2 | 3 | > >>
Tlač