Bratislavská vedecká cukráreň: Prečo bola a je matematika dobrá? Potrebujú ju umelci, právnici či lekári?

01. 03. 2016

Pozývame  žiakov stredných škôl do Bratislavskej vedeckej cukrárne, ktorá sa uskutoční 22. marca 2016 o 9.00 hod. v priestoroch CVTI SR. Prednášať bude doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc., z  Matematického ústavu SAV.

Karol Nemogadoc. RNDr. Karol Nemoga, CSc., sa narodil v roku 1953. Je absolventom Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Od jej ukončenia v roku 1976 pôsobí na Matematickom ústave SAV, v súčasnosti ako vedecký pracovník a riaditeľ. Pôsobí aj ako vysokoškolský učiteľ, hlavne na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU. Jeho záujem pokrýva aj vedecké časopisy, dlhodobo pôsobí v Edičnej rade SAV ako podpredseda. Z tohto titulu sa dňa 25. 3. 2015 zúčastnil aj konferencie v CVTI SR  na tému Open Access s prezentáciou pod názvom Open Access časopisy v Slovenskej akadémii vied. Zároveň pôsobí  ako redaktor dvoch medzinárodných časopisov. Je členom zboru expertov NATO pre vedecké projekty. Medzi jeho najvýznamnejšie pracovné úspechy môžeme zaradiť charakterizáciu špeciálnych booleovských funkcií, ktoré nepodliehajú diferenciálnej kryptoanalýze. Venuje sa aj hlavne kryptológii, výpočtovej teórii čísel či teórii kódovania. Vydal približne 30 vedeckých publikácii a učebných textov a zároveň sa podieľa na aplikáciách v oblasti informačnej bezpečnosti. Je členom viacerých vedeckých organizácii, ako napríklad Jednota slovenských matematikov a fyzikov, Americká matematická spoločnosť, Spoločnosť pre aplikovanú matematiku či Medzinárodná asociácia pre kryptológiu.

Mnohé veľké problémy matematiky spojené s popisom sveta okolo nás boli vyriešené postupne. Geometria od Euklida (300 rokov p. n. l.), derivácie a integrály (koniec 17. storočia), rozvoj matematickej analýzy (18. a 19. storočie), teória množín (koniec 19. storočia) či teória čísel od staroveku dodnes. Čo viac ešte  chceme?  Svet okolo nás sa stále rýchlejšie mení a matematika je podstatná časť týchto zmien. Príkladom je mobilná komunikácia, rozvoj výpočtovej techniky, všetky nové výrobné postupy (stavebníctvo, automobilky, letectvo)  a veľmi dôležitá časť  –  bezpečnosť (komunikácie, výroby, infraštruktúry štátu).
Čo z toho vyplýva? Matematika je pre život nevyhnutná a potrebujeme sa ju učiť. Začať sa musí v škole. Nemusí to byť len drina, matematika môže byť aj zábavná. Dôležití sú učitelia a tých máme na Slovensku zatiaľ veľmi dobrých. O tom všetkom sa dozviete v prednáške Karola Nemogu.

Pozvánka na  vedeckú cukráreň marec 2016
Pôvodný projekt Bratislavská vedecká cukráreň vznikol v spolupráci  Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR  a občianskeho združenia Mladí vedci Slovenska. V súčasnosti toto podujatie realizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR samostatne.
Organizátor realizuje stretnutie žiakov a študentov s odborníkom raz mesačne v dopoludňajších hodinách v kongresovej sále Centra vedecko-technických informácií SR na 2. poschodí.

Archív k aktuálnej téme nájdete na stránke NCP VaT v sekcii Vedecká cukráreň.

Archív všetkých podujatí nájdete na stránke NCP VaT.

Spracovala: MI

Foto: CVTI SR

Kliknutím na pozvánku zobrazí sa plnom rozlíšení

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač