Človek a biosféra

18. 03. 2016

Program človek a biosféra je medzivládny vedecký program, ktorého hlavným cieľom je zlepšiť vzťah medzi obyvateľmi planéty a prostredím, v ktorom žijú. 

baner konferencie v Lime

Svetový kongres biosférických rezervácií zorganizovalo UNESCO v dňoch od 14. – 17. 3. 2016 v Peru. Zúčastnili  sa na ňom experti z vedeckej oblasti a súkromného sektora, ako aj odborníci z OSN a mimovládnych organizácií. Cieľom kongresu má byť prijatie Limskej deklarácie a Limského akčného plánu do roku 2025, ktoré určia smerovanie   biosférických rezervácií na nadchádzajúcich desať rokov a určia nové biosférické rezervácie. Predošlé kongresy sa uskutočnili vždy na pôde Európskeho kontinentu (Sevilla 1995 a Madrid 2008).

Celosvetová sieť biosférických rezervácií pozostáva v súčasnosti zo 651 oblastí, ktoré sa nachádzajú v 120 krajinách. Túto oblasť na Slovensku zastrešuje Ústav krajinnej ekológie SAV. Ako prvá trilaterálna biosférická rezervácia  vo svete bola vyhlásená Biosférická rezervácia Východné Karpaty zasahujúca na územie troch susediacich krajín  –  Slovenska, Poľska a Ukrajiny. Dominujúcim krajinným prvkom sú bukové a jedľovobukové lesy, ktoré zaberajú 80 % z ich výmery. Práve na tomto území je najvyššia koncentrácia prírodných lesov (pralesov) na Slovensku. Pre územie sú tiež charakteristické horské lúky – poloniny, ktoré sa nachádzajú na hlavných hrebeňoch Bukovských vrchov. Súčasťou chráneného územia sú tiež jedinečné kultúrne pamiatky, akými sú drevené kostolíky. Slovenská republika má v Zozname biosférických rezervácií zapísané ešte ďalšie 3 rezervácie: Biosférická rezervácia Tatry, Biosférická rezervácia Slovenský kras a Biosférická rezervácia Poľana.

mapa biosférických rezervácií

Medzivládny program UNESCO Človek a biosféra bol vyhlásený v roku 1971 pod gesciou Československej akadémie vied. Po zániku ČSFR a prijatí Slovenska za členskú krajinu UNESCO bol dňa 9. marca 1993 vytvorený Slovenský výbor pre program UNESCO Človek a biosféra, (Unesco Programme Man and the Biosphere  –  MaB), ktorý svojou činnosťou nadviazal na aktivity bývalého Československého národného komitétu, ale zároveň sa prihlásil i k novej orientácii tohto programu. Program je koordinovaný Slovenskou komisiou pre UNESCO pri Ministerstve zahraničných vecí SR.

Jednou z úloh Slovenského výboru MaB je reprezentácia a účasť na relevantných podujatiach súvisiacich s uplatňovaním Programu MaB na medzinárodnej úrovni.

 Zdroje:

UNESCO

Ústav krajinnej ekológie SAV

 Spracovala: MI

Kľúčové slová:
vedy o Zemi a enviromentálne vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač