Dnes vyvíjame vašu budúcnosť

01. 03. 2016

Vedecký park UK - budovaVedecký park Univerzity Komenského bol slávnostne otvorený 26. 2. 2016 s mottom: Dnes vyvíjame vašu budúcnosť.

Jeho primárne zameranie je na oblasti biomedicíny, biotechnológií, enviro-medicíny, ako aj na spoločenské výzvy 21. storočia v bioetike, práve a socio-ekonomike. Park výrazne prispeje k intenzívnejšiemu prepojeniu medzi jednotlivými fakultami UK a prinesie ešte viac príležitostí na spoluprácu vedcov, pedagógov a študentov. Park je platformou na vytváranie nových inovatívnych riešení reflektujúcich potreby trhu a budúce smerovanie EÚ.
Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského (UVP UK) je výsledkom niekoľkoročného úsilia vyhovieť nárokom modernej doby na zvyšovanie inovačnej aktívnosti Slovenska. Jeho úsilím je prepájanie akademicko-vedeckej sféry so súkromnou a štátnou, čím vzniká takzvaný Triple Helix model (na obrázku). Triple Helix model
Pri takomto spojení sa urýchľuje proces rozvoja inovačných kapacít v bratislavskom regióne. Slovenský potenciál je vysoký, ale nie je plne využívaný. Dôvody sú rôzne – od zložitej legislatívy, technickej náročnosti až po finančné podhodnotenie (výdavky Slovenska na výskum a vývoj v roku 2012 tvorili iba 0,82 % HDP,  pričom priemerné výdavky na výskum a vývoj v krajinách EÚ tvoria 2,06 %).
UVP UK možno považovať za dôležitý medzník v ďalšom rozvoji kvalitného základného a aplikovaného výskumu, opierajúc sa pritom o  naakumulované vedecké a výskumné ľudské zdroje UK, aktivity štátu ponúkajúce prístup k finančným zdrojom a o rozvíjajúce sa vzťahy so slovenskými i zahraničnými firmami, ktoré sú priamym odberateľom, a zároveň aj zadávateľom výskumu.
Rovnako sa podieľa na výzvach podporovaných operačnými programami Výskum a vývoj, Výskum a inovácie, ktoré sú výlučne určené pre vedecké parky a vedecké centrá. Formuje tiež interdisciplinárne projekty a zapája sa do medzinárodných programov typu Horizon 2020, Iterrag, atď.
Udržateľnosť projektu sa má zabezpečiť kombináciu troch zdrojov: vlastné zdroje UK, zdroje získané zo súkromnej sféry a grantové zdroje. Neskôr sa jednoznačne počíta s tým, že UVP UK bude pre UK ziskovou záležitosťou. UK už teraz spolupracuje so súkromnými firmami s vedeckovýskumným zameraním, ktoré koreluje so zámermi – úlohami, ktoré sa budú riešiť v UVP UK
Excelentnosť vedeckého parku zabezpečí  aj súbor unikátnych prístrojov. Pre molekulárnu medicínu sú to:  Microarray readery, Genome analyzátory, DNA skenery, zariadenie na inkubáciu buniek a monitorovanie ich rastu; pre chemickú analýzu,  prístroje ktoré umožňujú vysoko rozlišovaciu analýzu molekúl, ďalej súbor spektrálnych prístrojov a optických systémov, ktoré umožňujú analýzu molekúl.  Z oblasti environmentálnej medicíny možno spomenúť napríklad súbor špičkových geofyzikálnych prístrojov a systémov na stanovenie geofyzikálnych a geologických charakteristík krajiny.
Väčšinu vedeckých pracovníkov budú tvoriť kmeňoví zamestnanci UK, očakáva sa však aj zaangažovanie vedeckých pracovníkov z organizácií, s ktorými má UK rozvinutú spoluprácu už v súčasnosti, ako aj získavanie expertov na riešenie špecializovaných problémov formou stáží, hosťovania a podobne.

V budove UVP UK bude cca 80 laboratórií (laboratóriá pre biotechnológiu, molekulárnu biológiu, genetiku, chémiu, mikrobiológiu, virológiu, fyziológiu, etológiu, bunkovú biológiu, fyziológiu rastlín a pre environmentálnu medicínu a GIS). Okrem toho tu bude aj 50 pracovní a priestor na rokovanie a rôzne technické a zabezpečovacie priestory (sklady, prípravne, IT serverovňa a podobne). 

VP UK bude v prvom rade slúžiť výskumným pracovníkom pôsobiacim na Univerzite Komenského, ale aj univerzite ako takej, najmä tým, že sa v ňom sústredia doteraz roztrieštené jednotky zamerané na výskum, ako sú Centrá excelentnosti a Kompetenčné centrá. Týmto spôsobom bude UVP UK slúžiť ako komplexný výskumný inkubátor pre UK a neskôr aj pre firmy zo súkromného sektora podnikajúce vo vedecko-technickej oblasti.

Ján Turňa, riaditeľ  UVP UK sa v otváracom príhovore poďakoval všetkým, ktorí umožnili dostať sa až do tohto štádia, keď sa mohla prestrihnúť páska, spomenul históriu vzniku samotnej stavby, interdisciplinaritu, ako jeden z hlavných princípov fungovania a ponúkol spoluprácu aj ostatným vedeckým parkom. Spomenul, „že napriek kvalitnému prístrojovému vybaveniu parku neboli zakúpené najdrahšie prístroje, ale snaha bola pokryť prístrojové vybavenie skôr do šírky.“

Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR Dušan Chrenek sa vyjadril, že peniaze zo štrukturálnych  fondov boli využité v súlade s cieľmi EÚ. Sedem vedeckých parkov vybudovaných na Slovensku pomôže zvýšiť vedecké kapacity a pritiahnuť nových vedcov zo zahraničia a preniesť tak výsledky vedy do praxe.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler zaželal úspechy Univerzite Komenského, ktorá zároveň dáva možnosť mladým vedcom rozvíjať sa a zaželal UK, aby si vychutnali prvé úspechy.

Rektor Univerzity Komenského prof. RNDr.  Karol Mičieta, vyslovil motto: „Park je vítanou príležitosťou pre rozvoj vedeckého potenciálu  a dnes vyvíjame našu budúcnosť“. Zároveň prijal štátnu vlajku, ako dar od predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pelegríniho.

 

Spracovala: M. Izakovičová (NCP VaT pri CVTI SR)

Fotogaléria: J. Michálik (NCP VaT pri CVTI SR)


Videá:

Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave:

Priebeh výstavby Univerzitného vedeckého parku UK:

 

Kľúčové slová:
vedecké parky

<< < | 1 | 2 | > >>

Slávnostné otvorenie Vedeckého parku Univerzity Komenského

Tlač