Erasmus+ ponúka novým európskym generáciám mnohé príležitosti

21. 03. 2016

Program Erasmus+, rozsiahlejší a účelnejší program pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, už vo svojom prvom roku napĺňa očakávania.
Cieľom programu Erasmus+ je podporovať modernizáciu európskych systémov vzdelávania, odbornej prípravy a práce s mládežou a zároveň zlepšovať zručností študentov, ich vyhliadky na zamestnanie a ich aktívnu účasť na živote spoločnosti.

ERASMUS+ baner

Sedemročný program (2014 – 2020) má rozpočet vo výške 14,7 miliardy EUR, čo predstavuje o 40 % viac v porovnaní s predchádzajúcou úrovňou výdavkov a odzrkadľuje záväzok EÚ investovať do týchto oblastí. Erasmus+ poskytne príležitosti pre viac ako 4 milióny Európanov na štúdium, odbornú prípravu, získanie pracovných skúseností a dobrovoľnícku prácu v zahraničí. Program takisto podporuje nadnárodné partnerstvá medzi vzdelávacími, školiacimi a mládežníckymi inštitúciami na podporu spolupráce a prepojenia sveta vzdelávania a práce. Program po prvý raz ponúka cielené financovanie pre opatrenia v oblasti športu s cieľom prispieť k rozvoju jeho európskeho rozmeru a riešiť závažné cezhraničné hrozby ako napr. ovplyvňovanie výsledkov zápasov a doping. Z programu sa takisto podporuje rozvoj výučby a výskumu v oblasti európskej integrácie prostredníctvom akcií programu Jean Monnet.

Program Erasmus+, rozsiahlejší a účelnejší program pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, už vo svojom prvom roku napĺňa očakávania. Program Erasmus+ s rozpočtom viac než 2 miliardy EUR už vo svojom prvom roku poskytol viac ako miliónu ľudí príležitosť zapojiť sa do 18 000 financovaných projektov. Pružnejšie príležitosti na spoluprácu v rôznych odvetviach takisto umožňujú vyskúšať si inovačné postupy a prispieť k reforme a modernizácii v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, práce s mládežou a športu v Európe.

Nový program Erasmus+ je okrem toho viac prístupný, pričom sa kladie silnejší dôraz na podporu sociálneho začleňovania, aktívneho občianstva a tolerancie. Na tento účel sa účastníkom s obmedzenými finančnými prostriedkami alebo s osobitnými potrebami sprístupnila väčšia finančná podpora než kedykoľvek predtým. V roku 2016 sa okrem toho vyčlenilo ďalších 13 miliónov EUR na financovanie projektov zameraných na riešenie otázok sociálneho začlenenia menšín a migrantov a ostatných znevýhodnených sociálnych skupín.

Zdroj:

Tlačová správa EK

Multimediálna galéria

Fotozdroj:

Europa

Uverejnila: MI

 

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač