JRC spustilo prvú verziu online katalógu dát

17. 03. 2016

logo projektuJednou z priorít Európskej komisie v oblasti vedy a výskumu je slobodný prístup k otvorenej vede. Mnohí vedeckí pracovníci, ktorí potrebujú informácie k svojmu výskumu uvítajú spustený online katalóg dát v JRC (Spojené výskumné centrum). Prvú verziu on-line JRC katalógu dát vytvorilo priamo JRC v spolupráci so svojimi výskumnými partnermi.

Tieto kolekcie dát (datasety) môžu byť voľne konzultované a sťahované. Katalóg bude taktiež napĺňať EU Open Data portal, ktorý je jediným bodom prístupu k stále sa zväčšujúcemu rozsahu dát produkovaných inštitúciami Európskej únie. Záujemcovia majú k dispozícii širokú škálu tém a tieto informácie a dáta môžu byť použité na ďalší výskum a projekty.

vstup do katalógu - ilustračné foto z JRC

JRC týmto pokračuje v politike otvorenej vedy (Open Science), ktorá zaručuje voľný a neobmedzený on-line prístup ku všetkým JRC recenzovaným výskumným článkom.

JRC DATA CATALOGUE

Čo je JRC

Spojené výskumné centrum (Joint Research Centre)  je servisnou zložkou Európskej komisie. Poslaním Joint Research Centra je poskytovať Európskej komisii nezávislú, dôkazmi podloženú, vedeckú a technickú podporu. Práca JRC má priamy dopad na život obyvateľov v Európskej únii tým, že výstupmi svojho výskumu prispieva k zdravšiemu a bezpečnejšiemu prostrediu, k dostatočnému zásobovaniu energiami, k udržateľnej mobilite, ako aj k zdraviu a bezpečnosti spotrebiteľov.

JRC stavia na vyše 50-ročných vedeckých skúsenostiach. JRC si sústavne buduje expertízu v siedmich vedeckých ústavoch, v ktorých sídlia špecializované laboratóriá s jedinečnými výskumnými zariadeniami. Ústavy sa nachádzajú v Belgicku (Brusel a  Geel), ďalej v Nemecku (Karlsruhe), v Taliansku (Ispra), v Holandsku (Petten) a v Španielsku (Sevilla). Od 1. januára 2014 je generálnym riaditeľom JRC Slovák – prof. Vladimír Šucha.

Väčšina vedeckej práce JRC slúži politikám generálnych riaditeľstiev (DGs) Európskej komisie. JRC sa zaoberá kľúčovými spoločenskými problémami, stimuluje inovácie, vyvíja nové metódy, nástroje a štandardy. JRC zdieľa svoje know-how s ostatnými členskými štátmi, s vedeckou komunitou a medzinárodnými partnermi a spolupracuje s vyše tisíckou organizácií na celom svete. Vedci z týchto organizácií majú prístup do mnohých zariadení JRC na základe rôznych dohôd o spolupráci.

JRC predstavuje kľúčového hráča v podpore úspešných investícií do vedomostí a inovácií v rámci pracovného programu Horizontu 2020. Horizont 2020 definuje celkové ciele pre nejadrové aktivity JRC nasledovne: poskytovanie pro-klientsky orientovanej vedecko-technickej podpory politikám Európskej únie pri súčasnej flexibilite voči požiadavkám nových politík. JRC so svojou dlhoročnou vedeckou expertízou, možnosťami modelového testovania,  prognostickými štúdiami, štandardizačnými prácami, infraštruktúrou a e-infraštruktúrou prispieva k celkovým cieľom Horizontu 2020.

Jadrové aktivity JRC, ktoré sa financujú cez program EURATOM (EURATOM Research and Training Programme), majú za cieľ pokračovanie výskumu, znalostný manažment a školiace aktivity s dôrazom na jadrovú bezpečnosť, čím prispievajú k bezpečnému a efektívnemu prechodu na bezuhlíkové hospodárstvo.

Zdroje:

SLORD

HORIZONT 2020

Spracovala: MI

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač