Návrh programov APVV na obdobie rokov 2016 – 2019 má znížiť „únik mozgov“ zo Slovenska

04. 03. 2016

logo APVVVláda SR prijala návrh programov Agentúry na podporu výskumu na obdobie rokov 2016 – 2019, v ktorom sa okrem iného rieši aj podporu prípravy a realizácie riešenia projektov výskumu a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 – Horizont 2020.
Slovensko dlhodobo zaostáva v intenzite inovačných aktivít na úrovni podnikov, vo výdavkoch na projekty výskumu, vývoja a inovácií, ktorých realizačné výstupy končia v praxi, v technologickom transfere, vo využívaní kooperačného potenciálu, v patentovej aktivite, v spolupráci výskumných inštitúcií s priemyslom, ale aj v rade aspektov podmieňujúcich efektívne využívanie ľudských zdrojov. Nedostatočná je tiež úroveň spolupráce vedeckovýskumného, školského a hospodárskeho potenciálu na rozvoji a raste konkurenčnej schopnosti priemyselnej základne, v spojení s tvorbou konkurencieschopných inovatívnych produktov, technológií a služieb.

Návrh programov Agentúry na podporu výskumu a vývoja na obdobie rokov 2016 – 2019 vychádza z vízií hlavného strategického materiálu pre oblasť výskumu a inovácií na Slovensku do roku 2020 „Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3 SK)“, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 665 z 13. novembra 2013. Táto stratégia má viesť k štrukturálnej zmene slovenskej ekonomiky smerom k rastu založenému na zvyšovaní inovačnej schopnosti a excelentnosti vo výskume a inováciách s cieľom podporovať udržateľný rast príjmov, zamestnanosti a kvality života.
Realizáciou navrhovaných programov sa podporí spolupráca výskumnej sféry s hospodárskou praxou a s inštitúciami európskeho výskumného priestoru, čím sa účinnejšie prispeje k rozvoju prepojenosti domáceho výskumu s technologickým a inovačným pokrokom a rozvojom výskumu Európskej únie a v ďalších vyspelých štátoch sveta. V oblasti vedy a výskumu je zadefinovaná podpora formovania prostredia a podmienok, ktoré znížia „únik mozgov“ zo Slovenska, resp. zvýšia možnosti ich návratu s možnosťami ďalšieho rozvoja najmä medzinárodnej spolupráce, pri podpore špičkovej vybavenosti laboratórií, pracovných podmienok na univerzitných, vedeckých pracoviskách, pracoviskách SAV a niektorých rezortných pracoviskách, napríklad v oblasti pôdohospodárstva a kvality potravín či oblasti bezpečnosti.
Jedným z kľúčových faktorov úspešnosti  slovenských výskumných inštitúcií na európskej úrovni je ich širšie zapájanie do európskych a medzinárodných iniciatív, najmä nového rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020, ktorý bude s rozpočtom viac ako 70 mld. eur hlavným nástrojom EÚ na podporu výskumu a inovácií v rokoch 2014 2020. Z tohto dôvodu treba chápať navrhované programy, aj ako súčasť súboru opatrení navrhnutých na podporu zvýšenia účasti slovenských organizácií v tomto programe.

Realizáciou výskumu a vývoja v podnikoch bude cielene podporovaný najefektívnejší proces zhodnocovania výskumu, najmä v oblasti technologických a výrobných inovácií, prostredníctvom priameho prepojenia výskumu a vývoja s trhom, čím bude následne podporovaný aj hospodársky a sociálny rozvoj krajiny.

 

 

Zdroj:

Materiál z rokovania vlády SR

Vlastný materiál

Uverejnila MI

Kľúčové slová:
projekty, inovácie

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač