Nesúlad kvalifikácie a zručností s požiadavkami na trhu práce

22. 03. 2016

Inštitút vzdelávacej politiky MŠVVaŠ SRInštitút vzdelávacej politiky (IVP) pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravil komentár venovaný nesúladu kvalifikácie a zručností s požiadavkami na trhu práce.
 
Výsledné závery sú, že nesúlad vzdelania a nadobudnutých zručností s uplatnením sa na trhu práce nie je na Slovensku tak výrazným problémom, ako vo viacerých iných krajinách. Napriek tomu vyšší výskyt nesúladu v niektorých študijných odboroch prináša spoločenské i individuálne náklady, napríklad v podobe utopených nákladov na vzdelávanie, nižšej produktivity či nižšej mzdy zamestnancov s pracovným uplatnením neadekvátnym ich vzdelaniu a zručnostiam.
Ako najproblémovejšie sa v tomto smere javia študijné odbory v oblastiach poľnohospodárstva a humanitných vied, ktoré trpia vysokým previsom ponuky práce nad dopytom. Vysoký výskyt prekvalifikovaných je medzi zamestnanými s bakalárskym stupňom vzdelania, kde až polovica pracuje na pozíciách nevyžadujúcich vysokoškolské vzdelanie.

Viac sa dočítate v komentári IVP z marca 2016, ktorý pripravil Dávid Martiňák. (Materiál prezentuje názory autora, ktoré nemusia nevyhnutne odzrkadľovať oficiálne názory a politiky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Cieľom komentárov IVP je podnecovať a zlepšovať odbornú a verejnú diskusiu na aktuálne témy v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu.)
Nájdete tu grafy: Výskyt kvalifikačného nesúladu v SR podľa vyštudovaného odboru, výskyt kvalifikačného nesúladu v populácii do 35 rokov podľa vyštudovaného odboru (%),výskyt odborového nesúladu v krajinách prieskumu PIAAC (%) a iné.

Filozof úradníkom, učiteľ pokladníkom: Analýza nesúladu kvalifikácie a zručností s požiadavkami na trhu práce

 Zdroj:

 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

 Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač