Otvorenie Bádateľského laboratória ÚFV PF UPJŠ

14. 03. 2016

slávnostné prestrihnutie páskyDňa 4. marca 2016 sa v priestoroch Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ uskutočnilo otvorenie nového, Bádateľského  laboratória. Slávnostného ceremoniálu sa zúčastnila štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR PhDr. Romana Kanovská,  ktorú na pôde fakulty privítal prodekan pre vonkajšie vzťahy PF UPJŠ doc. RNDr. Marián Kireš, PhD., a riaditeľ Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ Dr. h. c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc.

Prítomným hosťom bola predstavená koncepcia laboratória, technologické riešenia a prezentované ukážky vzdelávacích procesoch v novom laboratóriu. Štátna tajomníčka sa stretla s učiteľmi – didaktikmi  prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky. Stretnutie bolo venované témam ako realizácia zmien vo výučbe prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky, štátnemu vzdelávaciemu programu, zvýšeniu atraktivity učiteľského štúdia prírodovedných predmetov, systému vzdelávania, ale aj kontinuálnemu vzdelávaniu učiteľov. Súčasťou otvorenia laboratória bolo aj predstavenie monografie Bádateľské aktivity v prírodovednom vzdelaní jej autormi, doc. RNDr. Mariánom Kirešom, PhD., doc. RNDr. Zuzanou Ješkovou, PhD., doc. RNDr. Máriou Ganajovou, CSc., a doc. RNDr. Katarínou Kimákovou, CSc.

Bádateľské laboratóriun ÚFV PF UPJŠ

Zdroj:

UPJŠ v Košiciach

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
fyzikálne vedy, vysoké školy, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač