Systémy na odhaľovanie plagiátov

23. 03. 2016

logo CVTI SR

Systémy na odhaľovanie plagiátov začali používať vysoké školy v zahraničí približne pred dvadsiatimi rokmi. Na Slovensku v roku 2001 používala systém na detekciu plagiátov jediná vysoká škola. Neskôr, v roku 2009 pribudli dve vysoké školy. Štart rutinnej prevádzky systému SK ANTIPLAG na národnej úrovni v roku 2010 bol prielomom, inováciou nielen na národnej úrovni, ale aj na medzinárodnej.

Systém SK ANTIPLAG prispel k výraznému zvýšeniu povedomia študentov o plagiátorstve, čo potvrdil aj medzinárodný prieskum, kde sa slovenskí študenti umiestnili na prvej priečke spomedzi všetkých krajín Európske únie. Implementácia takéhoto typu softvéru sa stala špecifikom stredoeurópskeho regiónu a je unikátom vo svetovom meradle. V ČR nie je používanie obdobného systému povinné. Poľsko sa inšpirovalo naším príkladom a po návšteve parlamentnej a vládnej delegácie v našej inštitúcii v roku 2011 sa vydalo na cestu podobnú našej. V roku 2014 prijali zákon, ktorý stanovuje povinnosť pre vysoké školy posielať bakalárske, diplomové a dizertačné práce do centrálneho registra a podrobovať ich kontrole originality. Centrálny register už začal pracovať (zberajú sa staršie práce, ktoré sa nepodrobujú kontrole originality) a v blízkej budúcnosti začne pracovať aj celoštátny systém na detekciu plagiátov.

Vďaka jednotnej metodike zberu prác a metadát máme na Slovensku k dispozícii údajovú základňu, ktorá môže produkovať výstupy pre riadiacu sféru, ktoré zatiaľ nemajú vo svete obdobu.

Práce sú pod viacnásobnou kontrolou: pod kontrolou školiteľa, oponentov, skúšobnej komisie a pod kontrolou verejnosti. Väčšej transparentnosti a prehľadu by prospelo, keby sme mali spätnú väzbu z vysokých škôl:

  • o každom podozrení z plagiátorstva (s identifikáciou školy, fakulty, katedry, študijného odboru, názvu práce, typu práce, autora a percenta zhody),
  • o výsledku preskúmania podozrenia,
  • o prijatých opatreniach.

V prípade seriózneho prístupu škôl k takýmto štatistikám by sme mohli sledovať vývoj rastu resp. poklesu podozrení z plagiátorstva i samotného plagiátorstva. Školy zverejňovaním týchto údajov (nie všetkých a určite nie mien autorov) by mohli zvyšovať svoj kredit na verejnosti. Dokazovali by tým, že netrpia nezdravý typ „kreativity“, akým je plagiátorstvo.

Medzinárodný projekt „Impact of Policies for Plagiarism in Higher Education Across Europe“ vyzdvihol pozitívny vplyv systému SK ANTIPLAG na vysokú úroveň povedomia našich študentov o plagiátorstve. V roku 2013 sme sa so systémom SK ANTIPLAG zapojili do súťaže European Prize for Innovation in Public Administration poriadanej Európskou komisiou a stali sme sa jej víťazmi. Z rúk eurokomisárky pre pre inovácie, výskum a vedu Máire Geoghegan-Quinn sme si prevzali Európsku cenu za inováciu vo verejnej správe v kategórii „Iniciatívy pre vzdelávanie a výskum“ aj s finančnou odmenou 100 000 EUR určenou na ďalší rozvoj systému. Publikovanie výsledkov projektu ako aj úspech v súťaži EK prispeli k propagácii Slovenska, rezortu školstva, CVTI SR a aj samotného systému.

Systémy na detekciu plagiátov môžu zohrať aktívnu úlohu nielen v školstve, ale aj pri eliminácii neefektívne vynakladaných prostriedkov a dokážu pri vhodnej implementácii ušetriť peniaze daňových poplatníkov v iných oblastiach. Americký senátor T. Coburn inicioval vypracovanie správy, ktorá vyčíslila príležitosti na možné zníženie duplikácie vládnych programov. Detailná analýza týkajúca sa federálnych programov a funkčných oblastí, kde existuje nežiaduca duplicita, prekrývanie, alebo fragmentácia identifikovala 81 oblastí. Senátor T. Coburn odhaduje, že ročne sa vynakladá 100 až 200 miliárd dolárov duplicitne.

Detailnejšie informácie nájdete v prílohe.

Autor: Július Kravjar
Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava

SK ANTIPLAG.pdf

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
CVTI SR, vysoké školy, vzdelávanie, inovácie, technológie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač