40 rokov výpočtového strediska SAV

05. 04. 2016

logo SAVPrvého apríla 1976 uznesením Predsedníctva SAV vzniklo Výpočtové stredisko SAV ako samostatná právnická osoba, premenovaním Styčného pracoviska pre počítač SIEMENS pri Ústave technickej kybernetiky SAV. Styčné pracovisko bolo založené dňa 10. septembra 1973 uznesením Predsedníctva SAV ako samostatné pracovisko pričlenené k Ústavu technickej kybernetiky SAV.Históriu pracoviska približuje Ing. Štefan Kohút z Výpočtového strediska SAV:

Vtedy veľmi obľúbený počítač GIER už nestačil svojím výpočtovým výkonom ústavom SAV, ktoré preto využívali aj počítač CDC 3300 v blízkom Výskumnom výpočtovom stredisku s programom OSN pri areáli SAV (17 ústavov, 50 programátorov). Pretože nebolo dosť peňazí na nový počítač pre SAV, vzniklo tzv. medzirezortné výpočtové stredisko pre vysoké školy a SAV s počítačom SIEMENS 4004/150 v Mlynskej doline pod názvom Ústav výpočtovej techniky vysokých škôl (ÚVTVŠ).

SAV mala na Patrónke v 11 ústavoch 57 programátorov, ktorí mali záujem o nový počítač. Aby nemuseli všetci chodiť do Mlynskej doliny, vzniklo na Patrónke osobitné, tzv. Styčné pracovisko, ktoré malo tento styk sprostredkovať.  Bola v ňom príprava dát, recepcia na prijímanie diernych štítkov, ich kontrolu a odovzdávanie výsledkov na papieroch z tlačiarne počítača, tzv. listingoch. Dvakrát za deň chodilo auto zo SAV zo ÚVTVŠ a späť. Systémová konzultantka Ing. Jana Balážová zabezpečovala školenia pre používateľov na prácu s počítačom a programovanie v jazyku FORTRAN. Tento systém práce prevzali postupne všetky vysoké školy v Bratislave. Keď 31. decembra 1975 doslúžil počítač GIER, nemali už prečo chodiť programátori na ÚTK SAV. Vtedajší predseda SAV prof. Vladimír Hajko si zavolal vedúceho Styčného pracoviska Ing. Štefana Kohúta a prikázal „oprášiť“ odmietnutý projekt Centrálneho výpočtového strediska SAV a predložiť ho na zasadnutie Predsedníctva v marci 1976. Projekt bol schválený a Ing. Kohút bol poverený vedením nového Výpočtového strediska SAV, popri svojej práci vedúceho prevádzky počítačov ÚTK SAV. Traja riadni zamestnanci Styčného pracoviska, dierovače a iné zariadenia boli delimitované do novej právnickej osoby. Ekonomickú agendu vykonával externe ekonomický odbor ÚTK SAV.  Kuriozitou bolo, že Ing. Kohút fungoval ako riaditeľ Výpočtového strediska, ale aj ako personalista, ekonóm, referent PO/CO atď. Od 1. januára 1977 nastúpil do funkcie nový riaditeľ RNDr. Vojtech Jankovič, CSc. a VS SAV pokračovalo v činnosti Styčného pracoviska ešte osem rokov, kým sa v novej budove nenainštaloval prvý počítač EC 1045 (1984).

Po prepočítaní množstva dát prenášaného autom za deň, vychádza prenosová kapacita na 500b/s. Dnes sme pred spustením optického pripojenia 100 Gb/s vo VS SAV. To znamená, že za 40 rokov sa prenosová kapacita dát pre vedcov SAV zvýšila 200 miliónovkrát!

Aby sme si to uvedomovali, založil Ing. Štefan Kohút ako riaditeľ VS SAV dňa 1. apríla 2001 Minimúzeum výpočtovej techniky. Je to práve 15 rokov, čo sa môže verejnosť, najmä mládež, poučiť o úžasnom vývoji informatiky v SAV. V súčasnosti je to Stála výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku, www.vystava.sav.sk.

 Tlačová správa SAV

 Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
výstavy, počítačové a informatické vedy

Tlač