Čínski odborníci v oblasti poľnohospodárstva majú záujem o širšiu spoluprácu s SPU

27. 04. 2016

Čínska delegácia na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
Šesť zástupcov Akadémie poľnohospodárskych vied (JAAS) v Nanjingu v čínskej provincii Jiangsu, vedení viceprezidentom JAAS prof. Wengui Yuom, navštívilo v rámci týždňového pobytu európske inštitúcie zamerané na poľnohospodárstvo. Medzi nimi aj SPU v Nitre. Na pôde univerzity ich 26. apríla v sprievode členov Katedry fyziológie rastlín FAPZ
doc. Ing. Kataríny Olšovskej, PhD., a prof. Ing. Mariána Brestiča, CSc., prijal rektor Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

V rámci stretnutia sa zástupcovia JAAS prostredníctvom krátkej prezentácie oboznámili s vedeckovýskumnou činnosťou a medzinárodnou spoluprácou SPU. Následne predstavili svoju inštitúciu a cieľ návštevy. Ako sa vyjadrili, keďže sú poľnohospodárska akadémia a majú široké pole pôsobnosti vo výskume v poľnohospodárskych vedách, ich záujmom je nájsť širšie zastúpenie partnerov v Európe, s ktorými by sa mohli uchádzať o spoločné projekty, napríklad na báze európskych projektov vo výzvach Horizont 2020, ale aj v rámci iných projektov, napr. financovaných čínskou vládou. SPU by mohla byť jedným z partnerov pre širokú spoluprácu. Do úvahy prichádza aj konzorcium s ďalšími inštitúciami, ktoré čínski hostia navštívili v Hannoveri v Nemecku a v Prahe v Českej republike. Zástupcovia JAAS sa intenzívne zaujímali o výskum na jednotlivých fakultách SPU. Ako sa vyjadrila doc. Katarína Olšovská, čínskych výskumníkov a manažérov zaujíma viacero tém, napríklad šľachtenie nových odrôd rôznych poľnohospodárskych plodín a zelenín so zlepšenými produkčnými aj kvalitatívnymi vlastnosťami, hodnotenie genetických zdrojov plodín pre potreby šľachtenia a biotechnológie, eliminácie environmentálnych záťaží v poľnohospodárskej produkcii, riešenie dopadov klimatickej zmeny v poľnohospodárskej výrobe, prostriedkami a  metódami od molekulárno-genetických štúdií až po poľné experimenty, ktoré sú zamerané na produktivitu, kvalitu a pod.

Rektor SPU prof. Peter Bielik vysoko ocenil navrhnuté možnosti spolupráce a vyjadril sa,  že môžu byť podporené aj uzatvorením memoranda o spolupráci.  Delegácia sa stretla aj s dekanom Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU doc. Ing. Petrom Ondrišíkom, PhD., a prodekanom pre zahraničné vzťahy Ing. Jánom Gažom, PhD., s ktorými hovorili o možnostiach spolupráce nielen v agrobiologickom výskume,  ale aj o školení čínskych doktorandov na SPU v Nitre. V rámci ďalšieho programu si čínski hostia prezreli Výskumné centrum AgroBioTech pri SPU v Nitre, hlavne fenotypovaciu linku Laboratória produkčnej fyziológie a ekofyziológie rastlín.

Zdroj:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
poľnohospodárske vedy, lesníctvo a rybárstvo

Odbory vedy a techniky:
Pôdohospodárske vedy

Tlač